E. Bouws
aan
E. du Perron

[Scheveningen], 26 september 1932

26 Sept. ’32

Beste Eddy,

Ik schrijf je met de machine omdat mijn pen leeg is. Je brief van Vrijdag kreeg ik eerst vanavond in handen, ik was een paar dagen weg.- Het schijnt, dat het misverstand tusschen ons beiden omtrent de Coster-uitgave onuitroeibaar is en daarom wil ik nog eens even mijn standpunt recapituleeren.

Na herlezing van het geheel sta ik onveranderd in de meening, dat dit werk, literair gesproken, van groot belang is en daarbij boeiend is ‘als een roman’. En dus, waar en hoe dan ook, gepubliceerd worden moet. Maar evenzeer handhaaf ik mijn vroegere meening, dat er niets is waaraan jij het recht kan ontleenen om van Zijlstra zelfs maar te verlangen, dat hij de uitgave als boek onderneemt. Dat zou m.i. alleen als eisch kunnen worden gesteld indien wij beschikten over een fonds waaruit Forum (en wat daar dan geacht kan worden bij te hooren) gefinancierd werd. En waarbij Nijgh & van Ditmar eenvoudig als drukkers en verkoopers optraden.

Maar zoolang zij zelf het risico moeten dragen is er m.i. geen moreele grond om hen dit recht van beslissing te ontzeggen. Ik blijf er daarom bij, dat het onjuist is om verband te leggen tusschen de uitgave van het boek en het doen vervallen van een stuk, ook al zou dit laatste zijn geschied op grond van commercieele overwegingen.

De zaak staat dus nu eenvoudig zoo, dat jij niet op het verzoek van Zijlstra wenscht in te gaan en je stuk normaal door blijft loopen, tenzij de ruimte wordt beschikbaar gesteld om de twee laatste stukken in November te plaatsen. Gaat dit, om welke reden ook, niet, dan zal het Januari-nummer een week na het December-nummer verschijnen en als propaganda-nummer dienst doen.

Wat de uitgave als boek betreft, als je het wenscht, wil ik met genoegen als je vertegenwoordiger optreden en Zijlstra voor het feit stellen. Laat je het liever door Menno doen dan is het mij wel. Ik geloof evenwel niet dat je er behoeft te rekenen, dat Zijlstra het neemt, ook al heeft hij het zetsel

Maar Z. is toch niet je laatste mogelijkheid? Ik geloof dat je hem bereid zult vinden het zetsel tegen een nominale vergoeding beschikbaar te stellen en als Stols zelfs op deze basis een uitgave nog niet aankan, kunnen we dan niet een soort syndicaat vormen om de druk te financieren? Grooter dan 200 exx. behoeft de oplaag niet te zijn en dat zal dus wel te doen zijn. Alleen zou, voorzoover ik er bij betrokken ben, een half jaar gewacht moeten worden; na de inrichting van het huis ben ik werkelijk straatarm.

De revisie van het October-nummer heb ik zelf al gepasseerd, de zaak is in de drukkerij. Het is 56 pag. deze maal.

Beste groeten, ook aan Bep,

je

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie