Colofon

eduperron.nl

is een coproductie van het E. du Perron Genootschap en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren met medewerking van het Letterkundig Museum en de Koninklijke Bibliotheek. De website is op 15 oktober 2015 gelanceerd. Het genootschap is alle hieronder genoemde personen en instellingen bijzonder erkentelijk voor hun bijdragen en medewerking.

 

fondsen en donateurs

Stichting Dioraphte, Fonds 21, A.J.M. Blok en enkele donateurs die anoniem wensen te blijven maakten het mogelijk dat deze website tot stand kwam. Esther Blom, Lieneke Frerichs, Ad 's-Gravesande, Rob Groenewegen, Wim Hartman, Constantijn Kelk, Jaap, Pauline en Tjark van Lier, Tom Phijffer, Vivian de Poorter-Zaat, Robert Samkalden, Wilma Scheffers, de Vestdijkkring, Margreet van der Wal en enkele donateurs die anoniem wensen te blijven maakten in het kader van een crowdfundingactie de digitalisering van een aantal briefwisselingen mede mogelijk.

 

medewerkende instellingen

Koninklijke Bibliotheek(Den Haag), Letterkundig Museum(Den Haag), Letterenhuis(Antwerpen), Stichting Menno ter Braak(mennoterbraak.nl), Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam.

 

boeken

E. du Perron, Verzameld Werk werd verzorgd door E. du Perron-de Roos, F.E.A. Batten en H.A. Gomperts. Editiegeschiedenissen en toelichtingen werden samengesteld door Reinder Storm. In de toelichtingen wordt geciteerd uit Kees Snoek, E. du Perron, het leven van een smalle mens en Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron, samengesteld door F. Batten en A.A.M. Stols. Alle eerste drukken van de werken van E. du Perron op deze website zijn in het bezit van de Collectie E. du Perron van de Koninklijke Bibliotheek. Deze collectie werken van E. du Perron zal naar verwachting in 2016 op deze website worden gepubliceerd.

 

brieven

E. du Perron, Brieven werd verzorgd door Piet Delen, Jaap Goedegebuure, H.A. Gomperts, Paul van der Plank, Ronald Spoor, Louis Uding, J.H.W. Veenstra en Herman Verhaar, die bij de voorbereiding ervan terzijde werden gestaan door F.E.A. Batten, C. Bittremieux, H. van Galen Last, G.A. van Oorschot en Riet Uding-van Laarhoven. Menno ter Braak/E. du Perron, Briefwisseling werd verzorgd door H. van Galen Last. 'Als het moet, alleen tegen de geheele wereld', De briefwisseling tussen Jacques Gans en E. du Perron 1933-1936 werd verzorgd door Willem Maas. De nagekomen brieven die lange tijd bedoeld waren om te verschijnen als aanvullend deel 10 van E. du Perron, Brieven werden verzameld en gecollationeerd door Kees Snoek en Ronald Spoor. De briefwisseling E. du Perron/Elisabeth de Roos wordt verzorgd door Kees Snoek. Overige brieven van en aan E. du Perron werden gecollationeerd door Marianne Meijer, Carolien Moonen, Tineke Rigters-Aris en Carina Santing. Het volledige corpus brieven werd voor digitale publicatie gereed gemaakt door Krijn ter Braak, Petra Mars, Carolien Moonen, Tineke Rigters-Aris en Carina Santing.

 

foto's en portretten
Research onderschriften: Kees Snoek. Redactie en invoeren onderschriften: Marsha Keja.

Foto's en afbeeldingen zijn afkomstig uit particuliere verzamelingen, het Literatuurmuseum en Fotoarchief Van Moerkerken. Informatie over copyright: info@eduperron.nl. Foto's van Emiel van Moerkerken © Van Moerkerken, zie voorwaarden: www.vanmoerkerken.nl/fotoarchief/

 

vertaling

Van een aantal Franse brieven zijn vertalingen aanwezig. Deze zijn van de hand van Jan Versteeg (briefwisselingen met Evelyn Blackett, Julia en Oscar Duboux en Pedro Creixams). Voor de andere vertalers zie deel 7 van het Verzameld werk.

 

encyclopedie

Lemma's geschreven en geredigeerd en verwijzingen aangebracht door Rob Groenewegen, Robbert van Heuven en anderen, met gebruikmaking van o.a. (gegevens uit) annotaties vervaardigd door H. van Galen Last, Léon Hanssen, Odette van Heumen en een aantal universitaire werkgroepen onder leiding van Frans Blom. Redactie: Rob Groenewegen.

 

kalendarium
Tijddata o.a. afkomstig uit Elseviers Kroniek van de twintigste eeuw uitgegeven door Elsevier in 1985, met dank aan Jan Geurt Gaarlandt.

 

realisering website
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), Coen van der Geest (ICT), onder leiding van Michel de Gruijter en Cees Klapwijk. Typografisch ontwerp: Studio Marise Knegtmans. Coördinatie en eindredactie: Krijn ter Braak.

scanning
Karmac Microfilm Systems, Letterkundig Museum(Epson Expression 10000), Koninklijke Bibliotheek, Letterenhuis, GMS, Elisa Mutsaers en in eigen beheer.

technische specificaties

De teksten zijn gedigitaliseerd op basis van normen van het Text Encoding Initiative (TEI), de metadata worden ontsloten en gedistribueerd met behulp van PHP. Voor eduperron.nl wordt dezelfde techniek gebruikt als voor mennoterbraak.nl.

 

adviezen, begeleiding en voorbereidende werkzaamheden
Salma Chen, Rob Groenewegen, Marsha Keja, Annemarie Kets, Arno Kuipers, Ronald Spoor, René van Stipriaan en Reinder Storm.

pers en publiciteit
Elisa Mutsaers

 

eindredactie

Marsha Keja

 

Het genootschap is alle bovengenoemde personen en instellingen bijzonder erkentelijk voor hun medewerking.

 

 

Privacyverklaring

Lees hier de privacyverklaring


auteursrecht
Aan deze website hebben zeer velen meegewerkt. Het auteursrecht op individuele bijdragen of (foto)werken wordt uitgeoefend door het E. du Perron Genootschap. Het auteursrecht op de elektronische verveelvoudiging of openbaarmaking van werken (inclusief de brieven) van E. du Perron, en op het ontwerp, het concept en de selectie van de site berust bij het E. du Perron Genootschap. Waar nodig heeft het genootschap licenties van derden verworven, maar het is er niet altijd in geslaagd rechthebbenden te achterhalen. Het genootschap nodigt deze rechthebbenden uit zich alsnog te melden. Ook de uit licenties voortvloeiende rechten worden door het genootschap jegens derden uitgeoefend. Anders dan voor eigen studie en gebruik of door de Auteurswet toegestane citaten, is het niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het genootschap onderdelen van de website te verveelvoudigen of openbaar te maken.

 

inhoudelijke disclaimer
Het genootschap is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden naar aanleiding van individuele bijdragen of in licentie verworven werken. Voor de werken van E. du Perron en de selectie van door hem van aantekeningen voorziene boeken uit zijn bibliotheek, geldt dat deze op de website worden openbaar gemaakt ten behoeve van de geschied- en literatuurwetenschap.