H. Mayer
aan
E. du Perron

Den Haag, 4 maart 1937

's-Gravenhage, 4 Maart 1937.

Beste Eddy,

Ik heb kort na elkaar twee brieven van je gekregen, van 21 en 18 Januari, en op 18 Februari heb ik het genoegen gehad je stuk over Lebak te lezen. Dat boekje van Jhr. de Kock en Valckenier Kips herinner ik mij heel goed en ook nog iets van de polemiek die naar aanleiding daarvan is ontstaan. O.a. had de Kock zich beklaagd over de eenigszins denigreerende wijze waarop hij door een der polemiekers is behandeld, zijn predicaat en zijn goede en onbezorgde opvoeding werden o.a. in het geding gebracht. Zijn tegenstander verklaarde zijn voorliefde voor Multatuli o.a. daaruit omdat die een van de weinigen is die sympathiek over de joden geschreven heeft. Ik zal je daar binnenkort meer over kunnen opgeven, en of hij nog leeft, want dat ben ik nog niet te weten kunnen komen. De andere, Valckenier Kips, is de bekende oud-hoogleeraar in het mijnrecht en in het arbeidsrecht uit Delft, meer belachelijk dan gewaardeerd, fervent fascist, reist met een portret van Mussolini bij zich en is na zijn pensioneering een poos in Beieren gaan wonen. Een jaar geleden is hij echter van die dwalingen zijns weegs gedeeltelijk teruggekeerd en woont thans te Lochem: Prof. Dr. J.H. Valckenier Kips, Barchemscheweg 84, Villa Voor Anker, LOCHEM, en is nog even Mussoliaan als vroeger. Je testimonium van ‘idioot’ komt dus prachtig uit, maar hij is een zeer hoffelijk en keurig mensch, heeft een zoon die reserve-officier bij de Gele Rijders is en eenige vaatjes zuur bier. Ik geloof niet dat de pijlen van je vernuft aan hem besteed zijn.

Nu de Kock. Hij heet: Jhr. W.H.W. de Kock, geboren Djocjacarta, 13 Juli 1850, lid Algemeene Rekenkamer van Nederlandsch-Indië, twee keer getrouwd geweest: met Mejuffrouw Van der Crab en met Mejuffrouw Volmer Knollaert, beiden overleden. Ik vind hem niet meer in het adresboek of anderszins, hij zal, als hij nog leeft, thans bijna 87 jaar zijn, dus de kans dat hij tot zijn vaderen verzamled is, is vrij groot. In ieder geval is hij geen portuur meer voor je geslepen pen.

De Multatuli herdenking is hier met een sisser afgeloopen, eenige artikelen in couranten, het boekje van Pée, en voilà tout. O ja, in Amsterdam een vergadering van de Vereeniging Multatuli Museum. Colijn, die een krans bij het standbeeld van Coen gelegd heeft, zou ook een krans op het standbeeld van Multatuli gelegd hebben, als er zoo’n standbeeld geweest was.

Ik heb mij de situatie van Tjitjoeroeg laten uitleggen, men heeft mij gezegd dat het vrij hoog ligt. Dat is vooral prettig voor je vrouw.

Heb je de nieuwe bibliothecaris van het B.G. gesproken, Bernet Kempers?

Het doet mij zooveel pleizier om te lezen dat die ravijn wèl bestaat.

Naar ‘Play in childhood’ heb ik al eens gezocht, maar zal het nog eens doen.

Een boekje over ‘voedingsleer’ heb ik je gestuurd. Het was helaas wat duurder dan je limiet, maar ik ken geen goedkooper.

Een goed boek over biologie is dat van J. Boeke, Algemeene Biologie, tweede druk, 1935, gebonden Gld. 3.25. Misschien bestaat het ook ingenaaid vor ongeveer Gld. 2.50 (Wereldbibliotheek). (Heb je onzen catalogus niet van de belangrijkste oorspronkelijke nederlandsche uitgaven?)

Stekel, II, is besteld. Van Colenbrander’s Koloniale Geschiedenis is slechts één druk verschenen en daar zal het bij blijven. De prijs is verlaagd tot Gld.12.- ingenaaid, Gld.17.- gebonden, dus als je een goed gebonden exemplaar voor Gld.15.- kunt koopen, dan zou ik dat doen. Je kunt het ingenaaid van mij franco krijgen, tweedehandsch is er hier geen.

Je vindt Bandoeng en rotoord, maar toch hoop ik dat je daar een baantje krijgt. Het moet een van de gezondste streken zijn, en dat is ook wat waard. Hier viert het idiotisme hoogtij, steeds meer millioenen en milliarden voor de kanonnen, in Spanje schiet het ook al niet op, ze gaan nu het zenden van hulptroepen beletten. Het werd tijd, want als het lang zoo doorging zouden er op het laatst geen spanjaarden meer vechten, maar wel duitschers, russen en dergelijk tuig. En zoo lang Amerika en Engeland paraat zijn zal Japan weinig kans hebben op ons warm Indië te gaan zitten, en wie weet gaan ze nog eens met de russen bakkeleien, dan eet de een den ander op.

Heb je indertijd geen bericht over het verschijnen van Centore Bineau., Saint Just gekregen? Als je het aanvraagt koopt het B.G. het misschien, het kost 25 frs.

Met hartelijke groeten voor jelui beiden, of moet ik zeggen drieën, steeds je

Doorslag: Literatuurmuseum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie