J.V. de Sturler
aan
E. du Perron

Brussel, 13 juli 1933

Brussel, 13 Juli 33

>

122 Avenue de [onleesbaar]

>

Beste Edgar,

Tante Toetie heeft je brief ontvangen en verzocht mij je namens haar nog dit te zeggen:

Indien je het geld voor Gille terug wilt zenden, dan kun je dat doen via mij, dan zal zij voor alles zorgen wat voor Gille noodig is.

Toen ik bij tante Toetie kwam, waren juist Simone en Gille daar. Zij luisterde naar ons en was bereid Gille [in 't] kostschool te brengen. Wat Monada betreft, wordt aan geen enkel kind religie geleerd – zij zijn daar totaal tegen en ook zeker geen theosophie (Er wordt alleen geleerd wat elke school tot 12 jaar leert, en wordt op goede vorming [van] karakter gelet. Zij worden in geregelde toestanden groot, en zien er allen gezond en tevreden uit.

Dus het onderwijs is zonder religi en zonder Theosophie

Simone zeide dat zij voor de volgende maand een kleiner appartement had gehuurd en daarvoor een accompte had gegeven.

Die accompte krijgt zij niet terug, maar nu heb ik wel Dr Nyssens gevraagd om eens zelve voor Simone met die appartement engeneren te spreken, zoodat zij zien dat Simone eenige bescherming heeft en behoorlijk van die meubelen afkomt. Hij zal zien er morgen even heen te gaan.

Het beste ware dat Simone in huis gaat bij een rustige oude dame of bij een rustig paar menschen die blij zijn dat men hen in den huishouding helpt dan heeft zij een dak boven ’t hoofd en voedsel en verwarming, en nog geld toe dat zij voor werken verdient, en zoo is zij onafhankelijker.

Dit zal toch wel te vinden zijn en Dr Nyssens kent reusachtig veel menschen die weer andere menschen kennen om zoo een plaats voor Simone te kunnen vinden. Zoo zou naar onze meening de toestand ’t vlugst en [zuiverst zich] laten regelen.

Ben je het dan zoo ermee eens want het is prettiger voor allen om met je volle goedvinden te handelen.

Maar Simone moet geholpen worden met die appartementen questies, anders raakt zij vast.

Wij dachten dat indien zij de meubels liet waar zij waren, dat zij dan nog een aandeel in de huur van ’t appartement zou kunnen krijgen, voor die meubels inplaats van bewaarloon te betalen en ’t is ook wel kostbaar, als zij al het gekregene voor zoowat niets moet verkoopen. –

Hierbij dan de heele weerlegging: -

Moge het ubeiden rechtgoedgaan, en iets in Holland voor werk en interesse opdagen dat naar jullie smaak is.

Na moeilijkheden komen ook weer vriendelijke dagen, maar mij dunkt dat jullie litteraire aanleg in Holland met de Hollandsche taal waarin je schrijft beter tot zijn recht zal komen.

Ontvang [met] Beppy de recht hartelijke groeten ook van Jean, en geloof mij gaarne je [onleesbaar]

[A. de Sturler]

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie