E. du Perron
aan
J.V. de Sturler

Parijs, 4 augustus 1936

Parijs, Dinsdag.

Beste Jan en Pepi,4328

Dank voor het adres. Het schijnt overigens dat Gille aan klieren lijdt, - zoodat het zaak is hem eerst dààrvoor te behandelen.

Wij hebben besloten naar Indië te gaan en vertrekken hoogstwschl. direct van hier, dus tegen half October. - Wij gaan nu eerst naar Holland om van allerlei te regelen en zullen ook wel in België moeten zijn - ik althans, met het oog op Gille. Zoodra ik er ben zal ik jullie opbellen.

Maar hoe zit het nu met Jean's promotie? Heb je ons telegram wel ontvangen? En waarom kreeg ik de dissertatie niet?4329 Zend die nu niet meer, want als ik in Br. kom, neem ik die wel persoonlijk mee.

Ik ben nooit in Rusland geweest, noch heb ik het voornemen gehad erheen te gaan. Die heer H.4330 verwart mij dus met een ander.

Hartelijke groeten, ook van Bep, en misschien tot spoedig ziens. Gaarne jullie

E.

4328Deze briefkaart aan DP's achterneef Jean Victor de Sturler (1907-1979) en diens eerste vrouw Margarethe Mathilda Raemaekers (1905-1958) is met een brief van oktober 1936 (3069) het restant van een uitvoerige correspondentie, die tijdens de tweede wereldoorlog verloren is gegaan. De Sturlers grootmoeder, Johanna Maria Menu, was een zuster van DP's grootmoeder Margaretha Catharina Menu. Het uit Nederlands-Indië afkomstige gezin De Sturler vestigde zich tijdens de eerste wereldoorlog in Brussel. Toen DP in september 1932 naar Parijs verhuisde, nam De Sturlers moeder, A.E. de Sturler-Verstege (1870-1946), de gedeeltelijke zorg op zich voor DP's eerste vrouw Simone en hun zoon Gille. Na DP's vertrek naar Indië werd De Sturler voogd van Gille.
4329De Sturler promoveerde in juni 1936 aan de Vrije Universiteit van Brussel op het proefschrift Les relations politiques et les échanges commerciaux entre le duché de Brabant et l'Angleterre au Moyen Ages. Paris 1936. Later werd hij aan dezelfde universiteit hoogleraar in de geschiedenis.
4330Niet geïdentificeerd,
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie