E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Batavia, 22 maart 1938

Batavia, 22 Maart 1938.

Beste Freddy,

Tot mijn spijt zag ik nog steeds niet de foto van Mult. uit De Dageraad verschijnen. Kon je geen fotograaf vinden? Ik wacht met smarten op dat ding!

Overigens lig ik alweer overhoop met Querido, die het nu weer verdomt om mijn Multatuli-brochure uit te geven. En dat terwijl De Man van Lebak een succes is geweest. Hij verwijst naar een tekort op dat boek van November l.l., toen nota bene nog géén ex. in Indië was, terwijl juist hier het boek zoo goed verkocht is! Daar schuilt wat achter, een methode om mij te ontmoedigen; vmdl. wil hij mij ‘leiden’, en nu 't niet op een andere manier gaat, probeert hij het zoo. Ik heb hem geschreven dat als dat zijn bedoeling is, ik liever van hem af wil. Misschien gaat hij daarop in. Ik krijg dan een hoop gedonder, doordat ik naar een anderen uitgever zal moeten zoeken, maar liever dat, dan dit voortdurend geharrewar met Q.5285

Ik schreef aan Ter Braak5286 om alvast naar een ander uit te zien. Van hieruit schrijf ik aan De Ploeg5287 - tenminste, als die lieden, na gedane informatie niet te rood blijken, want dan willen zij mijn brochure, die Saks en mevr. Romein en Noordenbos te lijf gaat, wschl. ook niet. Ik zal ook nog probeeren bij Nix in Bandoeng en zelfs Kolff, maar die zijn wschl. weer bang voor andere dingen. Prettige positie.

Ik krabbel dit op kantoor. De kwestie is dat, - àls dat ongelukkige boek nog in Holland verschijnt, en niet hier - ik nogmaals een beroep op je moet doen voor 't nazien van de drukproeven; zoowel van de 1e proef als van de revisie. Tijd om eerst nog naar mij te zenden is er niet voor; ik heb haast met dit boekje, om het actueele karakter ervan. Nu heb ik er 2 afschriften van: het eene is nu onderweg naar Querido (op de bonnefooi, want hij heeft nog niet definitief neen gezegd) het andere heb ik hier. Mocht je, hoe dan ook, afschrift 1 als ‘grondtekst’ voor het nazien van de proeven krijgen, let dan op de fouten die ik je hierbij opgeef. Ik nam deze op op afschr. 2, wat niet zeggen wil dat ze op afschr. 1 ook voorkomen; het kan zijn dat ze mij daar niet ontgingen. Een stuk of wat ervan zou je vanzelf hebben verbeterd, maar dit lijstje geeft zekerheid.

Er komt nog een vervolgje, bevattende nieuwe documenten uit Menado en Ambon. Ik schreef nu net aan den resident der Molukken of ze daar nog wat hebben, en moet op 't antwoord wachten, voor ik dit vervolg ook afzend.5288 Dit heele gedoe is nogal een zenuwachtig werkje, vooral waar ik nu geen vrije tijd meer heb, want als ik thuiskom begint het werk pas, en ook den Zondag heb ik nauwelijks vrije tijd om eens uit te gaan. Ik had mij mijn verblijf in Batavia tòch anders voorgesteld, maar apa bole boeat?5289

Neem daarom ook dit gekrabbel voor lief. Ik zou zelf heel wat beter willen schrijven, twijfel daar niet aan.

De Grauwe Vogels kreeg ik nu toch, 3 dagen geleden. Mocht je Van Sch. dus al hebben ‘gealarmeerd’, waarschuw dan dat het terecht is. Ik ga er nu aan beginnen en zal erover schrijven in 't Bat. Nwsbl. Ik schreef Marsman jou mijn artikelen na lezing op te zenden; bel voor het vervolg Ter Braak op en vraag hem de rest. Hij zal ze wel niet zelf willen houden, en zoo ja, dan kan je ze hem toch teruggeven? Ik vraag liever niet te veel exx. bij de krant.

Het stuk van Rudie tegen den groningschen prof.5290 las ik ook nu eerst, eergisteren geloof ik.* Gresh. moet nl. voor mij vechten om een nr. Gr. Ned., als er niet iets van mijzelf in staat. Binnenkort zal ik dat blad dus wel niet meer zien, want mijn blocnotes loopen af - tot groote voldoening van 90% van de lezers - en ik heb Gr. gevraagd om zijn kruieniers van uitgevers vooral geen geweld aan te doen.5291

Het is hier nu smoorheet. Ik krijg, door de rotzooi in Oostenrijk,5292 lust om terug te gaan, terwijl Gr. me juist toeroept dat ik blij moet zijn hier te zitten. Zoo is de mensch! Als het alleen van mij afhing zat ik volgende maand al op de boot.

Informeer eens bij Stapel of hij eventueel werk voor me zou hebben - of weten.

Ik schrijf spoedig meer, als het portret komt. Want komen zal 't toch nog wel, niet?

Hartelijke groeten, ook aan Rudie, steeds je

E.

Op de copie van Multatuli's Naleven.

Blz. 3. regel 11: weiffeloze, moet zijn: weifelloze.
Blz. 7 regel 20: ontvreekt, moet zijn: ontbreekt.
Blz. 15 regel 27: gelijkend op het plaatje (op vergeten).
Blz. 24 regel 19:   wetenschappelijke gedocumenteerdheid (gedocumenteerdheid vergeten! dit is van belang.)
Blz. 29 regel   11: acherhouden, moet zijn achterhouden.
Blz. 50 regel   35: sypathie, moet zijn: sympathie.
Blz. 51 regel   4: ontvangst, moet zijn: ontvangt.
Blz. 51 regel   33: verstonden, moet zijn verslonden.

Blz. 52 regel   40: getract (?) - moet zijn: getracht.
Blz. 53 regel   37: wondt, moet zijn: wordt.
Blz. 56 laatste regel staat: Ha Havelaar. Eerste ‘Ha’ weg!
Blz. 58 r. 6 van onder: al, moet zijn: als.
Blz. 2 voetnoot onderste regel: ‘cob van Lennep’ onderstreepen, cursief
Blz. 62 r. 9 v. onder: Hasselt, moet zijn: Van Hasselt.
Blz. 62 r. 21 v.o.: als, moet zijn: al.

5285Multatuli, Tweede pleidooi, [etc.] verscheen bij A.C. Nix en Co te Bandoeng en Burgersdijk en Niermans te Leiden. De brief aan Querido is niet teruggevonden.
5286Brief 3433 (1070).
5287Brief niet teruggevonden.
5288Niet gebeurd. De brief aan de resident is niet teruggevonden.
5289Wat doe je eraan?
5290In GN 35 (1937) 12 (december), p. 727-730.
*Ik vond het voortreffelijk en verheugend, dat spreekt haast vanzelf!
5291De laatste ‘Blocnote klein formaat’ verscheen in GN 36 (1938) 4 (april), p. 395-400.
5292De ‘Anschluss’ van Oostenrijk bij Duitsland, waarbij Duitse troepen op 12 maart 1938 zonder tegenstand te ontmoeten het land bezetten.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie