E. du Perron
aan
G.M.G. Douwes Dekker

Garoet, 2 december 1937

Garoet, 2 Dec. '37.

Waarde Heer Douwes Dekker,

Zou u mij even willen helpen? Onze reductiekaarten van de S.S., als medewerkers van bladen, moeten 15 Dec. a.s. vernieuwd worden, dwz. worden aangevraagd. Wij hebben nooit het getuigschrift van Het Vaderland ingeleverd, omdat wij kort daarop ruzie met dat blad gekregen hebben.* Maar zelfs voor de periode achter ons kunnen wij gemakkelijk een ander papier geven: bv. van Het Hollandsch Weekblad voor België,5097 als het gewonere pers moet zijn, anders van Groot-Nederland bv. We kunnen ook attesten vragen van De Groene Amsterdammer of De Nieuwe Rotterd. Crt., en zelfs van het Bataviaasch Nieuwsblad, - of mijn vrouw van het eene en ik van 't andere. Ik wend mij ditmaal tot u, omdat u ons kent en de zaak dus persoonlijk zou kunnen toelichten. De heer die mijn vrouw indertijd te woord stond heette De Bruin Kops. Wij kunnen dit alles natuurlijk uitvoerig per brief met hem behandelen, maar u zou ons een groot genoegen doen als u de zaak even mondeling in orde bracht. Schrijft u mij dan wèlke ‘attesten’ gewenscht worden? Ik heb hier bij de hand: Gr. Ned. en Holl. Weekbl. v. België, en kan van 't Bat. Nwsbl. per keerende post zooiets ontvangen, denk ik. Voor de andere bladen zou ik naar Holland moeten schrijven.

Bij voorbaat dank. Ik schrijf u expres een tijdje vóór 15 Dec. om u tijd te laten dit rustig af te doen, op een oogenblik dat u schikken zou. Doet u het liever niet, omdat u met dien tak-van-dienst misschien liever niet te maken hebt of zoo, schrijft u mij dat gerust.

Inmiddels steeds uw

EduPerron

*Niet met Ter Braak, maar min of meer met de hoofdred. omdat onze stukken voortdurend werden uitgesteld. Wij hebben toen geschreven dat we 't op die manier verder vertikten, dus onze aanvraag om een attest werd hierdoor ‘achterhaald’!
5097Brussels blad, waarvan Greshoff hoofdredacteur was.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie