E. du Perron
aan
J. Greshoff

Garoet, 3 december 1937

Garoet, 3 Dec. '37.

Beste Jan, Dank voor je briefje. Ik ben blij dat ik weer wat van je hoor, al zijn de berichten van de hoofdpijn belabberd. Ik hoop van harte dat je er spoedig weer van opknapt en dat alles weer een tijdje prettig voor je zal gaan, al is 't dan in Brussel, dat je nu langzamerhand te machtig wordt. Konden we dicht bij elkaar ergens gaan wonen aan de Azuren Kust! Maar 't ziet er naar uit dat dit heele verre toekomstmuziek is. Ik ben nu ‘benoemd’; Bep is uit Bat. terug, waar 't huizenzoeken allerminst is meegevallen. Gemeubelde huizen zijn er ± niet, of zoover uit de buurt van mijn werk, dat het schatten zou kosten aan vervoer. We gaan nu tegen 15 Dec. van hier, logeeren te Bat. eerst bij een vriend, en kijken vandaar samen verder. Als we meubels moeten koopen, met onze onzekerheid, wordt het een pest, maar misschien moèt het. Geef je géén verdere moeite voor Tervueren; wat je er nu zelf van zegt ontneemt me de laatste lust. Ten 1e is de nabijheid van S. toch al niet leuk, 2e houd ik niet van Brussel - als het nu bovendien ook niet veel goedkooper is dan in Holland, wordt het dwaasheid. Alzoo, wij weten nu: als we uit Indië weggaan, is het naar Holland. Dat is tenminste iets. - Wat je me vertelt van die Londensche bewonderaar van Henny,5098 doet me een ongelooflijk plezier: zooiets geeft weer wat vertrouwen in den mensch (de mensch die lezer is). Mult. heeft vele malen zooiets gehad - naast de ellendigste dingen - bv. die Zürcher die hem zoomaar 14000 gldn. gaf (in dien tijd!) om een huis te koopen. Maar die Londenaar is toch een brave-brave, en Henny komt wschl. nu weer een heel eind vooruit in zijn nest in Auressio.5099 - Wat onze woning tenslotte zal zijn, schrijf ik je uit Batavia: op het oogenblik heeft Bep noch ik er nog eenig idee van! Je moet hier in Indië veel meer dan in Europa oppassen dat het niet alleen een zaak van ongerief maar ook van ziekte wordt, en gegeven Bep's èn mijn toestand kunnen we ons op dat terrein weinig risico permitteeren. - Deze laatste tijd hier lees en schrijf ik, maar langzaam. Als ik in Bat. wat gewend zal zijn (de eerste tijd zal ik wel geheel uit mijn doen gebracht worden door werk, klimaat enz.), hoop ik mijn verhaal v. Dirk v. Hogendorp te hervatten. Ik vind 't overigens gek dat je met geen woord reageerde op al wat ik je schreef over De Onzekeren in verband met Groot-Ned. of op zichzelf beschouwd. Maar 't zij zoo. - Ik schrijf nu voorloopig niet meer, tenzij ik een brief van je krijg waarop geantwoord moet worden; anders laat ik je pas weer uit Bat. hooren hoe 't daar gaat. - Ons adres daar is: c/o Dr. L.F. Jansen, Hôtel des Galeries, Batavia C. - dat is in ieder geval veilig. - Nu, Jan, 't beste met alles, je gezondheid in de eerste plaats. Hartelijke groeten aan Aty en de jongens, ook van Bep, een hand van steeds je

E.

- Aan die stukken van me in 't Bat. Nwsbl. verlies je niet veel. Maar als je ze wilt zien, vraag Menno dan ze je door te sturen. Dag!

Heb je die foto's ontvangen v. Tjitjoeroeg, die ik je aangeteekend zond?????

5098De in Londen woonachtige Belg Frans Delbeke had Greshoff Bfr. 10.000 gegeven ter verdeling onder de medewerkers van GN. Greshoff had het hele bedrag ter beschikking gesteld van Marsman.
5099Dorp in Zwitserland, waar Marsman sinds 1 juli 1937 woonde.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie