Drukkerij A.C. Nix & Co
aan
E. du Perron

Bandoeng, 30 december 1938

Bandoeng, 30 December 1938.

WelEdG. Heer E. du Perron,

Wajangstraat 25.

B a n d o e n g

WelEd. Heer,

Wy bevestigen hierby ons onderhoud op 20 dezer, waarby wy het volgende met U zyn overeengekomen over het door U geschreven boekwerkDe Muze van Jan Compagni.

De 1ste oplaag is 1000 exemplaren.

De 10 present-exemplaren voor U en meerdere bestemd voor diverse andere adressen, mede de recensie-exemplaren, zyn in deze oplaag begrepen.

a. By gezamenlijke risico ontvangt U f.1.- per verkocht exemplaar, (driemaandelyks af te rekenen);

b. By voorschot van f.450.- op Uw honorarium een verrekening van f. 0.80 per verkocht exemplaar;

c. By geheele afkoop der 1ste oplage f.650.-

Wy maken hierby de conditie, dat by een eventueele herdruk wy de preferentie hebben.

Inmiddels verblyven wy

Hoogachtend,

[onleesbaar]

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie