H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
E. du Perron

Den Haag, 21 februari 1939

MrL/Z.

’s-Gravenhage, 21/2’39.

Aan den WelEd. Heer

E. du Perron,

Wajanglaan 25,

B A N D O E N G.

Java. N.O.I.

Zeer geachte heer Du Perron,

Het deed mij veel genoegen, uit Uw brief van 12 dezer te lezen, dat U met onze voorstellen accoord gaat, en ik zou U het gewijzigde contract hierbij reeds hebben toegezonden, indien wij niet beide exemplaren aan U hadden gestuurd, zoodat wij hier geen copie meer hebben. Mag ik U vriendelijk verzoeken, mij een der exemplaren even te willen terugzenden? Ik zal U dan per omgaande het gewijzigde contract ter teekening doen toekomen.

Indien wij met Uw boekje succes hebben, is er natuurlijk altijd met ons te praten en ik zie niet in, waarom wij in de toekomst niet een aantal bij elkaar in één deel zouden uitgeven, indien daar werkelijk een markt voor bestaat. Aan den anderen kant zult U het mij natuurlijk wel niet euvel duiden, dat ik mij op dit punt thans nog niet kan vastleggen. Ik neem echter aan, dat wij het hierover in de toekomst zeer zeker eens zullen worden.

Wij hebben ons reeds met den heer Nix in verbinding gesteld en zullen hem opdracht geven, een omslag voor Uw boek te ontwerpen.

Teneinde vast met het zetten van het boek te kunnen beginnen, zou het ons aangenaam zijn, de copij bijv. in twee gedeelten te ontvangen, dus eerst de ééne helft en zoodra U de rest gereed hebt de tweede helft.

Met vriendelijk groeten en

Hoogachting,

H.P.LEOPOLD’S U.M.N.V.

[onleesbaar]

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie