H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
E. du Perron

Den Haag, 10 januari 1939

MrL/Z.

’s-Gravenhage, 10/1’39.

Aan den WelEd. Heer

E. du Perron,

Wajanglaan 25,

B A N D O E N G.

Java. N.O.I.

Zeer geachte heer Du Perron,

Dank U zeer voor Uw uitvoerigen brief van 30 December, waaruit ik met genoegen zag, dat U Uw geesteskinderen gaarne aan onze hoede wilt toevertrouwen.

Ingesloten vindt U ons gebruikelijke contract, in duplo en geteekend. Indien U daarmeede accoord gaat, verzoek ik U vriendelijk, mij een van de exemplaren, voorzien van Uw handteekening, terug te willen zenden.

Ik maak uit Uw brief op, dat U in de meening verkeert, dat wij Uw boek reeds in Mei zullen uitgeven. Dat is niet de bedoeling, Wij stellen ons voor, vroeg in het najaar, dus in September, Uw werk het licht te doen zien, een en ander ook in verband met de publicatie in Groot Nederland, die wellicht langer kan duren dan men op het oogenblik kan voorzien.

Zooals U ziet, bindt het contract op zichzelf ons niet aan een bepaalde oplaag. Die stellen wij dikwijls eerst later vast, soms zelfs na de aanbieding. 1200 exemplaren lijkt mij in ieder geval te weinig. Ik vermoed, dat het wel 15 á 1600 zal worden.

Uw wensch betreffende Uw eigen spelling moet ik natuurlijk eerbiedigen. Het maakt alleen de correctie voor ons moeilijker, maar ik neem aan, dat U die zelf wel zorgvuldig zult waarnemen.

Het doet mij genoegen, dat U het boek nog wat hebt uitgebreid, want het is betrekkelijk klein.

Ik stel het zeer op prijs, dat U in alle opzichten met onze wenschen betreffende indeeling rekening wilt houden en wij zullen een en ander, voor zoover dit nog niet door U is geschiedt, dan nog wel op de proeven in orde maken.

Met ons gewone romanformaat bedoel ik de afmetingen 14 x 21. Daarvan wijk ik liever niet af, aangezien we voor deze maat geregeld papier in voorraad hebben. Het is echter een prettig formaat en niet te zwaar.

Van Uw opmerking betreffende het omslag heb ik met aandacht kennis genomen. Ik ben het met u eens, dat ook uit het omslag moet blijken, dat wij met een reeks te doen hebben, en zal nu een intelligenten teekenaar opdracht geven, aan de hand van Uw brief een ontwerp te maken. Ik vermoed, wij U daarvan niet nog een proef ter inzage kunnen sturen, want dat zou de zaak teveel laten traineeren. Ik neem echter aan, dat U dit wel aan ons wilt overlaten.

Eveneens met belangstelling nam ik kennis van de volgende deelen in de reeks, die mij eigenlijk zonder uitzondering zeer aantrekkelijk lijken. Ik neem echter aan, dat U er niet meer dan één per jaar zult schrijven, want anders zouden wij onwillekeurig de markt wat forceeren en de vroeger verschenen deelen afbreuk doen.

Met vriendelijk groeten en

Hoogachting,

H.P.LEOPOLD’S U.M.N.V.

[onleesbaar]

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie