H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
E. du Perron

Den Haag, 23 december 1938

MrL/Z.

’s-Gravenhage, 23/12’38.

Aan den heer E. du Perron,

Wajanglaan 25,

B A N D O E N G

Java. N.O.I.

Mijnheer,

Dr. Ter Braak was zoo vriendelijk, ons Uw nieuwe boek Schandaal in Holland met een warme aanbeveling ter hand te stellen, en na lezing daarvan kunnen wij U niet anders schrijven dan dat wij dit werk gaarne in ons Fonds zullen opnemen.

Het wordt uit den aard der zaak een niet al te groot boek, waarvan wij den prijs vermoedelijk zullen stellen opf 2.50 ingenaaid en f 3.50 gebonden. Wij stellen ons voor, het boek op het gewone romanformaat uit te geven en hebben gedacht aan een omslag geheel in den trant van de achttiende eeuwsche pamfletten.

Als voorwaarden voor dit werk kunnen wij U aanbieden een royalty van 12% over den ingenaaiden prijs over de eerste 2000 exemplaren, welke na verkoop van deze eerste 2000 exemplaren tot 15 % zal worden verhoogd.

Als minimum honorarium kunnen wij U in mindering van deze royalty een bedrag van f 400.- garandeeren, hetgeen binnen een maand na teekening van de tusschen ons te maken overeenkomst zal worden uitbetaald.

Wij hopen ten zeerste, dat U met bovenstaande voorwaarden accoord gaat, en zoodra wij zulke van U hebben gehoord, zullen wij U ons gebruikelijke contract in duplo doen toekomen.

Het is in het algemeen niet onze gewoonte, auteurs met een optie-clausule te binden, maar wij zouden het toch op prijs stellen van U te vernemen, dat U, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de beide volgende boeken, die U in deze reeks denkt te schrijven, in de eerste plaats aan ons zult aanbieden.

Verder veroorloven wij ons nog een paar opmerkingen te maken, die niet zoozeer den inhoud van het boek als wel het uiterlijk daarvan betreffen.

Aangezien wij eenigszins aan den behoudenden kant zijn, gebruiken wij, zoolang de Regeering zulks voor haar eigen stukken doet, nog altijd de spelling De Vries en Te Winkel, behalve in boeken, die voor kinderen zijn bestemd. U gebruikt in Uw werk, indien wij ons niet vergissen, de Kollewijnsche spelling en wij zouden gaarne van U vernemen, of er bezwaar tegen bestaat, dat wij dit in de spelling De Vries en Te Winkel overbrengen. De verwarring op spellinggebied is al groot genoeg, maar indien U de gebruikte spelling wenscht te behouden, zullen wij ons daar natuurlijk bij neerleggen.

Voorts wil het ons voorkomen, dat in Uw boek te weinig nieuwe alinea’s voorkomen. Sommige daarvan beslaan meer den een pagina Groot Nederland en dit feit, gevoegd bij den toch reeds geserreerden stijl en gedrongen wijze van vertellen, bemoeilijkt de lectuur. Wij zouden U daarom willen voorstellen, indien daartoe nog gelegeneheid is, het aantal nieuwe alinea’s aanmerkelijk te vergrooten.

Tenslotte is de eerste bladzijde van het boek, die begint met de woorden: ‘De geleerde Huizinga ...’ meer een inleiding dan een onderdeel van het werk zelf en om bij den lezer geen verkeerde indruk te wekken, gelooven wij, dat het aanbeveling verdient, de vermelding ‘Hoofdstuk I’ eerst na deze eerste pagina op te nemen, zoodat duidelijk uitkomt, dat de eerste pagina meer als introductie is bestemd. Kunt U zich daarmee vereenigen?

Het spreekt vanzelf, dat wij het boek niet eerder zullen uitgeven dan dat het in Groot Nederlan is verschenen, en wij moeten waarschijnlijk den daarin opgenomen tekst als den definitieven beschouwen.

Wij zien met belangstelling Uw berichten tegemoet en hebben een afschrift van dezen brief aan Dr. Ter Braak gezonden.

Hoogachtend,

H.P.LEOPOLD’S U.M.N.V.

[onleesbaar]

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie