E. du Perron
aan
A.H. Ris

Den Haag, 20 juli 1922

den Haag, 20 Juli '22.

 

Geachte Heer Ris,6975

Tot mijn spijt zal ik U vóór mijn vertrek naar Brussel dus niet meer kunnen zien: dit vertrek is n.l. op morgen vastgesteld. Mijn adres te Brussel is: 178 Chaussée de Haecht, Haren-Sud (Brui.); bij adresverandering zal ik U onmiddellijk daarvan in kennis stellen.

Ter nadere informatie bij Uw onderzoek kan ik U mededeelen:

1odat de naam Rocq voorkomende in den naam Jean-Rocq du Perron,6976 blijkbaar is een familienaam en geen doopnaam; bij wijze van onderscheiding aan den naam duPerron toegevoegd.
2odat Jean Rocq duP., zonder twijfel Franschman van geboorte zijnde, zich heeft moeten laten naturaliseeren toen hij in Nederlandschen of Nederlandsch-Indischen militairen dienst treden wilde. Wellicht kan het bewijs van naturaliseering, indien dit gevonden kon worden, aanwijzing geven ten opzichte van datum en plaats zijner geboorte.
3odat wij in Fransche genealogische werken - bij onze onderzoekingen in Parijs - eenige malen verwezen zijn geworden naar den naam Davy,6977 welke aan dien van duPerron voorafging, en er, in ieder geval, nauw mede betrokken scheen. Dit ten overvloede!

Heeft U na Uwen tocht naar Lexmond en 's Hertogenbosch nog iets betreffende het huwelijk van Jean (Rocq) en juffrouw Elisabeth de Caron6978 gevonden? Mededeelingen dit, en eventueele andere détails, betreffende zie ik gaarne aan bovenvermeld adres tegemoet.

Met beleefde groeten,

Hoogachtend

Uw dienstwillige

CEduPerron

6975Adrianus Henricus Ris (1893-1980), Haags genealoog, zie Het land van herkomst, p. 34 (Vw 3, p. 35).
6976De Fransman Jean-Roch du Perron, ook gespeld als Jean Rocq Peron (1765-1808), trad in 1788 als soldaat in dienst van de Vereenigde Oostindische Compagnie. Hij diende de V.O.C. aan de Kaap en op Ceylon, tenslotte was hij kapitein van de genie op Java en commandant van het korps pioniers in Batavia. Hij had twee aangenomen zonen Nicolaas en Louis du Perron. Louis is DP's overgrootvader. Zie Het land van herkomst, p. 33 (Vw 3, p. 34), zie ook J.H.W. Veenstra, ‘De pseudo-Du Perrons’ in Bzzlletin 13 (1985) 125 (april), p. 16-25.
6977Kardinaal Jacques Davy du Perron (1556-1618), een katholiek geworden calvinist; geen familie van DP.
6978Lisabeth Caron, dochter van een koopman uit Colombo (Ceylon), was sinds 1790 met Jean-Roch du Perron getrouwd. Zij overleed in 1805.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie