E. du Perron
aan
G. Stuiveling

Den Haag, 24 april 1940

Den Haag, Woensdag,
23 April.

Beste Stuiveling.

Primo, nog wat foutjes in Hogendorp: blz. 9 regel 7: 1874 moet nat. 1784 zijn. Blz. 6 juiste titels zijn: ‘Sophronisba, of de Gelukkige Moeder door de Inëntinge van haare Dochters’ en ‘Redevoering der Inentinge (tot de Ingezetenen van Batavia)’ - wat tuss. haakjes staat kan je er nog bij zetten, zònder haakjes dan.6956

Van Contact een uitvoerige brief gekregen, jij ook natuurlijk. De 1e ‘mogelijkheid’ heet ‘practisch onuitvoerbaar’, wat er dus meer een onmogelijkheid van zou maken. Maar waarom?? Ik zou graag je oordeel over dit alles hooren. - Kijk, ik ben bereid ze zooveel mogelijk tegemoet te komen, alleen al omdat zij dit tenminste aandurven, maar die 1e mogelijkh. is verreweg de aantrekkelijkste, dus waarom niet eerst met dat proefprosp. probeeren of het zoo heusch niet ook kan? Die groote gevulde blzn. - hm, ik zou de ‘letterteekens’ eerst willen zien! Het honorarium is overigens lang niet karig. Zoo noodig kunnen wij daarop laten vallen, - als 't belang v/d uitgave dat vordert.6957 Enfin, ik doe niets voor ik van jou gehoord heb. Zet jij dat prosp. in elkaar? Bezie Vondel-prosp. daarvoor; jij kunt dat zeker 10 × beter dan ik. Ik ben tot 5 Mei bij Menno. Schrijf gauw, - t.t.

EduP.

 

In haast.

6956In Vw 7 op p. 194 en p. 190 gecorrigeerd.
6957DP had in antwoord op zijn niet teruggevonden brief van 16 april 1940 aan uitgeverij Contact over de uitgave van Multatuli's ‘Volledige werken’ een brief van 22 april 1940 ontvangen, die ook aan Stuiveling gericht was. Contact noemde als eerste mogelijkheid: ‘1) een uitgave van 12 deelen van 480 pagina's ieder, 2600 teekens per pagina, tegen een prijs van ± f. 4,90 per deel of ± f. 60.- totaal. Formaat 14½ × 23 cm.’ De tweede mogelijkheid was een uitgave in zes delen met elk 800 blz.; de derde idem, maar met een 25% hogere prijs. De vierde mogelijkheid was een uitgave in acht delen van elk 700 blz. Financieel was de eerste mogelijkheid praktisch onuitvoerbaar, de tweede alleen als er vijfhonderd rechtstreekse intekenaren waren. De derde en de vierde als er driehonderd rechtstreekse intekenaren waren. De strikte chronologie zou bij de laatste twee mogelijkheden niet vol te houden zijn. Contact voegde hieraan toe: ‘Bij alle 4 opzetten calculeerden wij f. 4800.- totaal voor de eerste druk als honorarium voor U beiden, terwijl wij bovendien met een flink bedrag voor reclame rekening hielden.’ Contact vroeg ook om de tekst voor een proefprospectus van 4 à 8 pagina's.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie