E. du Perron
aan
E. van Moerkerken

Den Haag, 26 februari 1940

26-2-'40.

Beste Moer,

Als je berekening goed is, krijg je f 3.63 - f 1.88 (L.v.H.) = f 1.75. Ik geef je die als ik in Amsterdam kom, waar ik toch binnenkort heen moet. - Het is overigens een plezier het geurm aan te hooren waarvan je goede diensten gepaard gaan. Maar fotografeeren kan je: dus toch heel veel dank. Ik Hoop je iets van je zorgen en moeiten te kunnen vergelden met mijn inleiding6782 voor je foto-collectie. Werk dus hard daaraan, bel faccin'.6783 Ik schreef eens aan Tielrooy dat je in fotogevallen als mijn reddende engel optrad6784; als ik hem zie zal ik hem zeggen dat het een pruilengeltje van groote luiheid is. Moet ik intusschen niet meekijken in je collectie voor de keuze, voor 't geval je 2 of 3 dingetjes zou afkeuren die mij misschien juist zouden inspireeren? Maar het hoèft niet. (Zet je V. Deyss.6785 er niet bij? dàt zou me een boeiende halve blzij kunnen ontlokken!)

Mijn teek. van de ‘groote man’ is toch veel mooier dan die van ‘de Holl. in Indië’.6786 Wil je het origineel van die laatste hebben? Dan zend ik je die, omdat je me zoo gracieus hielp.

Hartelijk gegroet,

EdP.

T. is dus terug. Groet haar en zeg dat ze beter verdient.

6782Niet gerealiseerd; vgl. 3842 n 3.
6783Bekorting van bel faccina = knap gezichtje.
6784Niet teruggevonden.
6785Zie E. van Moerkerken, Reportages in licht en schaduw, nr. 10.
6786Zie DP, ‘Bij een handvol auteurstekeningen’, p. 60 en 59 (Vw 7, p. 508 p en 508 o). Volgens mededeling van Van Moerkerken in 1983 heeft hij de tekening ‘De Hollander in Indië’ die DP in zijn bijzijn vervaardigde (zie 3882), nooit ontvangen en berust de desbetreffende mededeling in de ‘Verantwoording’, Vw 7, p. 521, op een vergissing.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie