E. du Perron
aan
H.A. Ett

Den Haag, 13 februari 1940

Den Haag, 13 Febr. '40.

Geachte Heer Ett,

Neen, er was een veel beter artikel te maken geweest met nòg minder citaten uit den Havelaar dan u nu gebruikte, met daarentegen volledige weergave van de 3 partikuliere brieven naar Batavia, enz.6752 Gek, ik zie dat art. zóó voor me. Maar ieder pakt het natuurlijk anders aan, dus het heeft geen zin hierover lang te discussieeren.

Eerlijk gezegd, ik zelf had den indruk dat dr. Stapel dat stuk vast wel ergens onder zou brengen, in de Bijdragen of elders. De promptheid waarmee hij 't mij terugzond, doet mij denken dat hij er volstrekt niet mee ingenomen was, na kennismaking. Maar dit is maar een suppositie, want ik ben nog steeds niet persoonlijk naar hem toe gegaan, ik heb het nu te druk. Mijn vrouw is al naar Bergen om naar een huis uit te kijken voor ± 15 Maart en het Hogendorp-archief is onuitputtelijk! (Ik moet vmdl. een juffrouw aanstellen om over te schrijven.)

Het kan ook best zijn dat Stapel, dat stuk lezend, het naar den aard niet geschikt vond voor de Bijdragen K.I. (wat hij eerst niet weten kon) en het mij alleen maar zoo gauw heeft teruggestuurd omdat ik hem gezegd had dat er haast bij was. Ik ben benieuwd wat Donker ervan zegt. Belt u hem eens op en vraagt u hem persoonlijk erover te mogen spreken. Hij is après tout een zeer vriendelijk, rechtschapen mensch, die graag jongeren helpt, waarom zou hij u niet ontvangen? Dan weet u althans gauw waar u aan toe bent.

Ik vrees dat uw houwen op Saks in deze kring weinig goedkeuring zullen vinden. Och, houwt u dan maar wat minder. Ook Saks - dat zegt iedereen die hem kende - was een ‘schat van een man’; dus...

Wil Donker niet, dan probeer ik nog bij Vestdijk (weinig kans, want de secretaris van G.N., mr. A. van Rantwijk, zei me gisteren net door de telefoon dat G.N. eig. al voor 2 jaar vol is!) en bij Gonggrijp. Maar het zou een oplossing zijn als De Stem het nam. Moet u mij daarvoor wat antipathiek voorstellen, ga uw gang; je weet nooit of zulke dingen niet helpen bij deze goede harten.

In ieder geval zal ik dat stukje over u in mijn boek behouden.6753 Een voorwoord voor uw brochure6754 met overzicht Mult. literatuur wil ik ook voor u schrijven; in den vorm van een brief aan uzelf dan wschl., dat is wel aardig en niet zoo voogdachtig, vindt u niet?

Met Ter Braak heb ik al over u gesproken. Hij zegt dat u 't toch maar probeeren moet. Maar eerlijk gezegd, ik geef u geen kans. Ik hoor nl. dat een jongeman, Max Nord, die al heel wat meer gepubliceerd heeft dan u, nu al ± 2 jaar bij Het Vad. werkt op een ‘volontair’-loon van f 19.50 's maands. Als hij dus geen volmaakt prul of dito sul is, zullen ze toch wel verplicht zijn Van der Veen door hèm te vervangen, vooral waar hij een goed vriend van v.d. V. is. Dus m.i. nemen ze òf hem, òf het een of andere ‘keiïge’ personage dat plotseling opdaagt en hun in ieder opzicht preferabel lijkt; zulke dingen gebeuren natuurlijk ook weleens.

Op 22 Febr. ben ik niet vrij. Precies op dièn dag niet. Wel op 21 of 23. Kunt u dat niet omzetten?

Met vriendelijke groeten, uw dw.

EduPerron

P.S. De Luizen komen bij Contact uit. Schreef u mij niet dat die Balkema u gezegd had dat ik mij met hem in verbinding had gesteld? Daar is niets van aan; àl wat ik van hem weet, komt van u.

6752De particuliere brieven van de controleur Langevelt van Hemert aan Douwes Dekker in Batavia van 26 april, 6 en 10 mei 1856 (De man van Lebak in Vw 4, p. 379-383; Multatuli, Volledige werken IX, p. 629-632) (Vgl. 3921 n 5).
6753De bewijzen uit het pak van Sjaalman, p. 84-85, niet in Vw.
6754Niet verschenen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie