E. du Perron
aan
H. Samkalden

Bandoeng, 6 februari 1939

Bandoeng, 6 Febr. ('s avonds).

Beste Hugo,

Zooeven kreeg ik ingesloten brief van Romein. Daar jij en Job je voor hem interesseeren, zend ik hem je meteen door. Het is mij onverklaarbaar, dat hij over dat stuk zoo schrijft, ik moet ‘intuïtief’ (meer gelukkig dan wijs!) een paar punten geraakt hebben die hem ter harte gingen; maar ook zoo begrijp ik het niet. Aan den anderen kant is het van iemand als hij niet aan te nemen, dat hij aan complimenteus gelieg zou doen. In ieder geval ben ik erg blij met deze uiting, niet alleen terwille van de gevleide ijdelheid, maar - hoe te zeggen? - vanuit ‘ons kamp’, meer voor ons dan voor mij. En ook omdat dit me werkelijk aanmoedigt; dat zoo'n stuk in het Bat. Nwsblad5863 ook bij iemand als hij nog zooveel weerklank wekken kan.

Helaas zal Annie Romein binnenkort Mult. II onder de oogen krijgen. (‘O, o!’ zegt Bep, ‘o-o-o! o-oo-o!’...)

Stuur me den brief gauw terug, met nieuws van jezelf. Ik heb R. uitvoerig teruggeschreven5864 en hem verteld hoe hij hier in Indië trouw gevolgd en gewaardeerd werd door een groep ‘jongere ambtenaren’ enz. Ik heb hem ook verteld van je à faire nemen van ‘den Landsarchivaris’ n.a.l. van een heel zwakke sneer die hij zich veroorloofd had.5865 Ik ben benieuwd of hij uitvoerig antwoordt.

Verder geen nieuws, na mijn brief5866 van vanmorgen aan Jobus. Ik snak ernaar Dirk te lijf te gaan (in den edelen zin des woords nu), maar de krachten ontbreken nog. Morgen, overmorgen? En dan - voor hoe lang? Goddómy!

Wanneer denk je te verschijnen? Hartelijk gegroet en het beste voor je eigen werk.

Steeds je

E.

Ik heb Romein gevraagd mij te signaleeren welke kinderachtige of onjuiste historische plekken hij nog ontdekken zou in mijn Van Haren-verhaal. Ik heb hem erbij geschreven dat ik mij dan veilig zou voelen, maar eigenlijk bedoelde ik dat Job zich dan veilig zou voelen, zou kùnnen voelen, voor 't geval hij het later niet meer zoo verkeerd-historisch zou vinden als eerst. Het 1e stuk heb ik nu hier; ik heb er nog allerlei stijlslordigheden uit gehaald, maar de historische ring van zandgebak viel me nogal mee. Koets zal ook nog scherpkijken. Maar Job zal tenslotte met rood aanstrepen wat echt is en met blauw wat valsch. Voor iedere fout die hij maakt zal hij een dubbeltje boete betalen. Als we dan een beetje geluk hebben, betaalt hij een complete saté-maaltijd bij Foeks voor ons vijven. Jammer dat het stuk pas over 5 maanden compleet hier kan zijn - o, neen! ik krijg het eerder, ik heb Greshoff een complete revisie gevraagd. Anders zit jij al in Holland en ik in Kaapstad vóór Jobus het probleem heeft opgelost.

P.S. Greshoff verraste me plotseling met zijn besluit naar Z.-Afrika te gaan. Hij wil er in Mei of Juni zijn. Prof. C.M. van den Heever, auteur ook, die laatst in Holland was, heeft hem erg5867 aangemoedigd. Van nazisme van eenige beteekenis geen sprake, zegt die, en nog van alles te doen. (Voor mij ook?)

Wat een lief klein handje schrijft die Romein. En zoo zoet op papier met lijntjes!

5868 De Vries - van 't B.G. - zal je een boekje doorsturen van de jongste generatie over Greshoff.5869 Het aardige ervan is, dat deze jongeren, bijna stuk voor stuk, en onafhankelijk van elkaar, verdomd goed door hebben dat Gr. niet alleen een grappemaker is. Dit in tegenstelling met de door Huizinga-ernst gevormde jongeren als Vermeulen blijkbaar, die Gr. en Ter Br. ook wel niet alleen, maar dan toch voornamelijk grappemakers vindt. - Stuur me 't boekje terug, ‘na gemaakt gebruik’.

5863DP's recensie van Jan en Annie Romein, Erflaters van onze beschaving, deel 2, in BN van 14 januari 1939 (av.) (Vw 6, p. 342-349).
5864Niet teruggevonden.
5865Samkalden had in BN Verhoeven gekritiseerd, omdat deze in een artikel in Koloniale studiën van 1937 Romein had verweten in zijn geschiedschrijving te weinig aandacht te hebben gehad voor de koloniale aspecten.
5866Niet teruggevonden.
5867Dubbel onderstreept.
5868Tekst op de envelop.
5869De jongste generatie over J. Greshoff.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie