E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bandoeng, 17 december 1938

Bandoeng, 17 Dec. '38.

Beste Jan,

Ik ben een beetje ontdaan van de treurige berichten. Ik zou anders vragen: hoe kom je zoo? maar nu - met dezen ‘tijd’ om je heen en met het werk dat je allemaal doet, is zoo'n vraag idioot. Ik zou in jouw plaats allang sikkeneurig zijn geworden. Je gevoel van door vijanden omringd te zijn, kan ik me levendig indenken: is dat niet uitwerking van dezen tijd van brallende collectiviteiten op menschen van ons soort? Verder ben je natuurlijk overwerkt en zou rust moeten nemen.

Ik hoop voorshands maar één ding: dat je Holl. Weekblad ‘erin’ zal gaan - ik zag met plezier nog een nr. dat je me zond en noemde het blad (nr. aanl. v/h art. van Van Leeuwen5749) in 't Bat. Nwsblad - en dat je financiën erdoor vooruit zullen gaan. Dan kan je zoonoodig helpers betalen en zelf rust nemen. Wat betaalt het blad per kolom? De medewerkers zijn toch, lacy! zeer behoorlijk. Wie is G.H. Wallagh?5750 Jij zelf? Aad. v. der Veen? Als jij 't niet bent, is het toch iemand die van jou heeft geleerd.

De menschen van K. en O. zijn dolblij met je belofte iets te sturen. Je bent hier een beroemd man: in het blad van Vorkink (groote boekhandel hier) staat nu juist een groot stuk van je over boeken,5751 zéér amusant.

Hoe verliep je verjaardag en hoè trotsch ben je op de halve eeuw die je nu telt?

De Levets zou je zien te verkoopen. Maar geef eerst nieuwe exx. (verbeterde!) aan de kameraden: dus jezelf, Henny, Jan v. Nijlen. Ik schreef je dat uitvoerig. De resteerende zien te verpatsen voor ± 25 frs. (of 30?) per ex. De Pia's geven aan: jezelf, Henny, J.v. Nijlen, de rest verkoopen, maar minstens 60 (of 75) frs. per ex. Als je me de gelden dan opzendt, maak ik daar mijn kosten mee goed. Maar 't moet voor jou makkelijk gaan; je moet er geen gesjouw of last mee hebben. Kan Henri Mayer er niet een stuk of wat plaatsen?

Krit. en Opbouw zond ik je. Ik deed in een van de 2 nrs. het ‘oorspronkelijke’ stuk van Zentgraaff in de Java-Bode, de grootste krant hier, verkapt - o, nauwelijks verkapt - ennesbeïg, zeg de indische Telegraaf. Deze schoft is er onbeperkt heerscher van.

Ik zal met Nieuwenhuys alles bedisselen voor het Maurits (Daum)-nr. van G.N. in Juni. Maar schrijf wel even hoeveel blzn. de copy is die ik nu al zond.

Van H. en W. over Schand. in Holland geen nader bericht.5752

Ik houd er voor heden mee op - moet artikelen schrijven, me laten bestralen met hoogtezon (vervloekt tijdroovend), enz. Houd je zoo taai mogelijk en denk: ook voor ons komt misschien gauwer dan we denken een betere tijd. Heel veel hartelijks van ons 2 aan jullie allen, een stevige hand van steeds je

E.

Wat heb je dien armen Van Leeuwen hard behandeld. Ik heb 't schappelijker gedaan. Over de keuze van bijfiguren kàn je 't immers nooit heelemaal eens worden? Ik vind dat boek ook niet zoo best, maar - als je in Indië zit bv. - zie je hoè'n goed werk daarmee toch wordt gedaan.

5749J. Greshoff, ‘Dichterschap en werkelijkheid, een overdaad naast een tekort’ in Het Hollandsche weekblad 6 (1938) 47 (19 november), p. 7.
5750Journalist bij Het vaderland en medewerker van Het Hollandsche weekblad.
5751De Bandoengse krant Algemeen Indisch dagblad De Preangerbode was zakelijk verbonden met en in hetzelfde pand gevestigd als de uitgeverij en boekhandel van de fa. Vorkink. Het bedoelde stuk van Greshoff is wellicht een anonieme recensie van Karakter, roman van F. Bordewijk, in genoemd blad van 15 december 1938.
5752Op 13 december 1938 schreef Van Holkema en Warendorf aan DP, dat men in grote trekken accoord ging met de voorstellen die DP op 30 november 1938 (3571) gedaan had, met dien verstande dat het voorschot slechts f. 100,- zou bedragen. Eind december 1938 kreeg DP van uitgeverij Leopold bericht, waarbij f. 400,- voorschot werd geboden, hetgeen door DP werd aangenomen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie