E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Batavia, 2 juli 1938

Batavia, 2 Juli 1938.

Beste Freddy,

Heb je mijn diverse briefkaarten gekregen? Ik ga maar door je op deze legerorder-manier te schrijven, want ik woeker werkelijk met den tijd die mij hier rest, om zooveel mogelijk af te doen. De pest van deze 17e en 18e eeuwsche boeken is, dat ze niet uitgeleend worden. Ik pen dus van 9 tot half 2 op het Bat. Gen.

Nu de boodschap. Het eenige portret dat mij ontbreekt is dat van Abraham Bogaert, dezelfde van wien ik je reeds poëmen bestelde. Zijn facies komt voor in een werk van zijn hand, genaamd Roomsche Monarchije en een ander (?) portret in zijn Dichtwerken. Heet dat boek wel Dichtwerken? Geef mij daar den juisten titel van op.

Zou je nu dat portret - liefst dat uit Roomsche Monarchije (dat ken ik nl.) willen laten fotografeeren, en mij cliché en afdruk zenden? Cliché 9 bij 12, afdruk misschien iets grooter. Als je 't zelf niet bij de hand hebt gehad, kan Sjeu je zeker zoo'n virtuoos opgeven, die speciaal dit soort foto's maakt. Ik ben hier dagen lang bezig geweest met een Japanner; en heb al bij de 30 illustraties. Je ziet dat Nix wat aandurft!

Het boek kan zeer amusant worden. Bep werkt mee, al is 't nog wat traag; komt wschl. ook op het titelblad. Titel: De Muze van Jan Companjie (1600-1780). Schreef ik je dat al niet? Volgend deel: Kraspoekoel (1780) tot Multatuli (1860) Misschien zou dat een mooie titel zijn: Van Kraspoekoel tot Saïdjah. Wat denk je?

Van 1744-1746 verschenen te Batavia de Bataviase Nouvelles van Jordens. De eerste indische krant, spoedig verboden omdat het ‘nadeelige gevolgen’ kon hebben voor Holland. In dat blaadje dat wekelijks verscheen, kwamen ook verzen voor. Helaas! het ontbreekt hier totaal! En op het Landsarchief èn op het Bat. Genootschap tida ada!5444 Jammer, want ik had er een aardig hoofdstukje van kunnen maken. De eenige collectie ervan is op het Rijksarchief (in Den Haag?). Ook is er een uitgave (herdruk) van in boekvorm Oost-Indische Nouvelles, van 200 blzn. Ook op 't Archief. En een andere herdruk in boekvorm, genaamd Bataviase Nouvelles en Politique Raisonnementen, in de Koninklijke Bibliotheek.5445

Zou Rudie of jij in dit opzicht iets voor me kunnen doen? Die collectie of die boeken vragen te zien en eruit overschrijven wat je aardig lijkt. Altijd het meest met het oog op de indische samenleving. Een paar gedichtjes misschien? Is het èrg flauwekullig, dan niet.

Over die publicatie en Jordens zelf heb ik gegevens genoeg; maar als je me een idee kon geven van het blad zelf zou je me flink helpen.

Mijn eerste copy gaat eerstdaags ter perse. Zend dus ook het portret van Bogaert zoo gauw mogelijk. Is er geld voor noodig en heb je dat niet, leen het dan zoolang van Ter Braak. Nix betaalt alles, dus heb geen scrupules t.o.v. mij. Laat het cliché op film maken, niet op glas, met het oog op verzending en bewaring.

Voilà. Ik schrijf je echt, zoodra ik hier doorheen ben, dus over een dag of tien.

Hartelijk gegroet en veel gedankt

door je E.

Schrijf gewoon hierheen; ik laat mijn adres op 't postkantoor veranderen als ik wegga.

P.S. - O ja, kàn je een portret vinden van Johan van Heemskerk, den man van de Batavische Arcadia? Zoo ja, laat dien dan ook kieken en stuur hem mèt Bogaert.

5444Het is er niet.
5445Van Jordens is geen werk opgenomen in De muze van Jan Companjie.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie