E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (N. van Suchtelen)

Tjitjoeroeg, 21 januari 1937

Tjitjoeroeg, 21 Jan. '37

Zeer geachte Heer van Suchtelen,

Ik zit op het oogenblik in Indië, maar kom u herinneren aan uw belofte dat u aan mij denken zult als er vertaalwerk gedaan kan worden - fransch of engelsch - voor de W.B. Ook mijn vrouw zou graag wat vertalen. Ons adres is: Pasir Djeding, Tjitjoeroeg (Java).

Iets anders is: zoudt u aan de Bibliotheek v/h Bataviaasch Genootschap, Museum, Koningsplein West 12, Batavia C. niet kosteloos wat boeken kunnen zenden? Deze bibl. is heel goed, zeker voor Indië, maar er ontbreekt nog heel wat aan en het genootschap is niet rijk, kan dus niet alles koopen. Ik ben op het oogenblik bezig de afdeeling letterkunde wat bij te werken; ik heb den bibliothecaris, Dr. Bernet Kempers,4447 gezegd dat ik hem zoo mogelijk een ex. zou bezorgen van de door mij ingeleide Goena Goena van Daum en de door mij vertaalde Condition Humaine van Malraux, maar zelf heb ik er geen exx. meer van, en ik ben niet rijk genoeg om ze te koopen. Vandaar dit beroep op u. Misschien wilt u er ook nog wel een ex. bij doen van Augusta de Wit, De Wake bij de brug en van uw Tat Twam Asi. Ingenaaide exx., zelfs min of meer beschadigde of verkleurde, zijn ook zeer welkom. Ik hoop dat u aan het goede doel wilt meewerken; Indië heeft deze soort hulp zéér noodig. Als u nog wat anders missen kunt, doet u het er dan bij. Bij voorbaat mijn dank, het Genootschap zal u na ontvangst van de boeken wel zelf een dankbrief sturen.

Ik ben vooral bezig de collectie koloniale literatuur wat completer te krijgen, maar het is een heel werk, want de bibliotheek was daar vroeger te ‘wetenschappelijk’ voor, (alsof deze branche niet juist ‘wetenschappelijk’ merkwaardig was,) en op het oogenblik zijn vele oudere werkjes vrijwel onvindbaar. Augusta de Wit is, op dat ééne boek na, in de bibl. vertegenwoordigd, vandaar dat ik u dààrom vraag. Maar ook hollandsche boeken zijn, als zij eenigszins van belang zijn, wel gewenscht.

Geloof mij, met vriendelijke groeten, hoogachtend uw dw.

Edu Perron

4447A.J. Bernet Kempers (1906-1992), archeoloog, van 1936 tot 1940 bibliothecaris van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap. DP heeft voornamelijk mondeling contact met hem gehad. Hun bescheiden correspondentie is niet teruggevonden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie