E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (N. van Suchtelen)

Bergen, 1 november 1939

Bergen, 1 Nov. '39

Zeer geachte Heer Van Suchtelen,

Zoudt u mij, voor een kroniek Ned. letteren die ik heb in het Bataviaasch Nieuwsblad, niet een recensie-ex. van het verzameld werk van Frank van der Goes willen zenden? Dat het al eenigen tijd uit is, is voor Batavia zoo erg niet. Het zijn kronieken van 3 à 4 kolom.6345

Verder zag ik tot mijn spijt dat een zooveelste duizendtal van Het Menschelijk Tekort van Malraux in mijn vertaling verschenen is, zonder dat gebruik werd gemaakt van het herziene ex.6346 dat ik voor die gelegenheid bewaarde. Had men mij tijdig gewaarschuwd, dan had ik u dat gezonden. (Er is bijv. ergens nog een heele passage: een dialoog van een regel of 10, gewoon weggevallen.) Wilt u mij doen waarschuwen als er nog eens een herdruk komt? Ik zou u dit ex. ook nu al kunnen zenden, maar op het oogenblik zit het in een van de dichtgetimmerde kisten waarmee ik net uit Indië terugkwam. Mocht u erop gesteld zijn dit ex. zoo spoedig mogelijk te ontvangen, zegt u mij dat dan; ik stuur het u dan zoodra die kist open is.

Met vriendelijke groeten, hoogachtend, uw dw.

EduPerron

Nesdijk 19
Bergen-binnen (N.H.)

6345DP besprak Uit het werk van Frank van der Goes, uitgegeven voor de Commissie tot huldiging van Frank van der Goes op zijn 8osten verjaardag door de Wereldbibliotheek n.v.. Amsterdam 1939, in BN van 10 februari 1940 (av.) onder de kop ‘Socialisme en kunstenaarschap’ (Vw 7, p. 456-461).
6346De tekst voor de zesde druk (1948) werd in maart 1940 herzien door DP met medewerking van M. ter Braak en R. van Lier.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie