E. du Perron
aan
G.H. 's-Gravesande

Bellevue, 26 november 1932

Bellevue, Zaterdag.

Zeer geachte heer 's Gravesande,

Veel dank voor al de moeite die u zich voor mij geeft! Gisteravond ontving ik de specimina van Roëll's werk; zij gaven mij een groote verluchting en een groot dégoût tegelijkertijd - ik dacht aan den eenen kant dat het veel ‘completer’, ‘gevarieerder’ moest zijn, ik gaf mij aan den anderen kant geen rekenschap dat men zóó onbenullig schrijven moest. Als ik nu nog eenige ‘angst’ heb, is het die van den man, die na van de universiteit gekomen te zijn, vreest het toelatingsexamen H.B.S. niet meer te kunnen doen. Maar soit. Ik hoorde gisteren aan een Holl. journalistentafel te Parijs het een en ander - o.a. dat mijn mededinger zekere Mathilde Visser2429 is, een opdringerig schepsel dat sedert eenigen tijd - en niet eens onbedreven - de pen voert. Verder, dat Roëll ±fl.10.- aan zoo'n briefje verdiende. Is dat waar? Het dilemma voor mij wordt nu zoo: ik weet nu dat ik voor zoo'n kolommetje mijn hand niet omdraai, maar kàn ik mijzelf dwingen tot het afscheiden van zulke smakelooze (smaaklooze) rommel voor fl.10. - per week? Ik zou liever iets moeilijkers doen voor fl.25. - (mijn eerste idee). - Bovendien, alles goed en wel, maar ik vind dat de heer Schilt mij persoonlijk antwoorden kan, wanneer ik mij persoonlijk tot hem richt, al is het dan in de nederige situatie van ‘solliciteur’. Ik schrijf u, zooals u ziet, in het grootste vertrouwen. Wilt u mij nog eenige inlichtingen geven, indien de heer Schilt daar niet toe ‘over kan gaan’? Ik dank u bij voorbaat. Tegen dien tijd heb ik voor mijzelf dan ook wel uitgemaakt wat ik doen kan en wat niet.

Met vriendelijke groeten, als steeds uw

EduPerron

P.S. - Zou u willen schrijven over de collectie Arts et Métiers Graphiques, een 2-maandelijksch luxe-tijdschrift dat prachtige speciaalnrs. geeft op photografisch gebied? Ik laat u dan wat zenden.

2430Slauerhoff moet nu net in Holland terug zijn van zijn laatste reis. Meer weet ik er niet van. Hij komt in Dec. misschien in Parijs, anders zie ik hem ook in Holland.

2429Journaliste (*1900).
2430Op achterzijde envelop geschreven.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie