E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 26 november 1932

Bellevue, Zaterdag.

Beste Jan,

Wat een rotbedoening met al dat gezoek en gesolliciteer! Ik heb dan aan dat tafeltje gegeten - aanwezig: Van Loon, Voorbeytel, Pollones, Paul Eyquem, zekere heer Funke (ex-eigenaar van Het Nieuws v.d.Dag, zoon van den sympathieken uitgever van Multatuli), Arthur en ik. Vrede2431 was afwezig; maar van Van Loon hoorde ik het een en ander. De Cité Universitaire heeft geen geld en geen boeken, bovendien staan daar reeds 2 juffrouwen in de bibliotheek. Het secretariaat van Roëll wordt voortgezet door zijn echtgenoote. Dus hoogstwschl. niks. Verder hoorde ik dat Roëll voor die briefjes maar ±10 gldn. kreeg; ik weet werkelijk niet of ik dat ervoor over heb. Ik kreeg die briefjes nl. hier (door den braven Pannekoek opgestuurd) en zag dat het de grootste rotzooi was, niet eens meer leuteren, het absolute nihil. Ik schrijf liever iets moeilijkers (voor mij) voor fl. 25. Bovendien bevalt het mij niet dat die heer Schilt mij niet antwoordt; dat kan hij nog wel doen, vind ik, al ‘solliciteer’ ik dan bij hem - als hij van mij wat proefwerk verlangt, kan hij mij dat zelf toch wel even schrijven, inpl. van dat slinksch of ‘ongemerkt’ te laten doen door Pannekoek. Ik wil après tout die snertbrieven wel schrijven, zelfs voor fl.10. -, maar dan zonder éénige pretentie van des Schilts zijde, anders kan hij direct barsten en spijt het mij alleen nog maar van de moeite die jullie (P. en jij) voor me deden.

Paul Eyquem leek me een geschikte ouwehoer, althans voor de 1e keer; gebaard en weinig genie, maar een verfijnd en intelligent man vergeleken met Crémieux. De andere heeren zaten te ver van mij af; ik heb vnl. met Funke en Van Loon gepraat.

Jean Delmas zal je de collectie Arts et Métiers Graphiques sturen. Het is een zéér geschikte en intelligente jongen, geheel van ‘ons soort’. Ik heb hem gezegd dat hij zich tot jou kon wenden als tot mijzelf; hij wou nl. weten aan wie hij zijn uitgaven zou kunnen zenden en zoomeer. Ik heb hem gezegd dat jij die dingen allemaal prachtig wist - in ieder geval krijg je van hem eenige prachtige speciaalnummers (photografische). Als je hier bent, moet je maar eens persoonlijk kennis met hem maken; ‘je weet nooit waartoe zoo'n relatie lijden kan’ (mijn filosofia nova, helaas!)

Je brief kwam gisteravond. Ik wist wel dat je gevoel die aardigheidjes slecht verwerken zou, maar ik weet, als jij, dat het je ‘een dienst bewijzen’ is. Alleen: we zijn eig. nog niet van den ‘juisten weg’ afgeweken - Mirliton moet een bibliophielen-uitgave blijven, en de definitieve bundel blijft je ware! Die zin ‘toen was je nog frisch’ leg je véél te diep uit; het is puur een technische opmerking - toèn, vergeleken met de stroom van herhalingen, later. Toen was je ‘onderwerp’ nog frisch, zou beter zijn geweest. Van aftakeling geen sprake - want je Najaarsopruiming en je laatste gedicht vertegenwoordigen toch zeker nog wel een andere waarde dan die Gistoux-verzen - wat is dàt nou?!! Voor seniliteit hoef je heusch nog niet bang te zijn. Ik hoop dat je opgewekt uit Holland terugkomt; en nogmaals, mijn kritiek geldt oneindig minder jou, dan wat allemaal bij elkaar staat in den bundel Mirliton. Serrer, serrer, serrer, geen parbleu's, geen Speenhoff, geen herhalingen. En je krijgt een Greshoff die NIET ‘onbelangrijk’ is, en, ook hier nog, van de beste soort. Als je je beperkt had, was je peil volmaakt gelijk gebleven met dat van Bij feestelijke gelegenheden; maak je dus niet bezorgd over je fond, en over wat je kùnt. Je hebt alleen dezen kant van je volmaakt uitgeput. Schrijf nu eens 1 jaar geen enkel vers meer en geef al je vrije tijd (literair gesproken) aan je roman. Ik blijf zéér benieuwd naar de definitieve bundel en zou willen dat je hem gauw klaar kreeg en mij opzond. Ik sta er dan veel rustiger tegenover. Nu, Jan, tot de volgende keer.

Veel hartelijke groeten van ons 2, je

Ed.

Vergeet je niet ons bij gelegenheid die boekjes te zenden? Kleine Parade, Euvel Gods en Naakte Waarheid, als je ze krijgt.

2431Directeur van het Nederlandse huis van de Cité Universitaire.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie