E. Bouws
aan
E. du Perron

Scheveningen, 4 juli 1933

ZWOLSCHESTRAAT 319

SCHEVENINGEN

4-7-’33

Beste Eddy,

Zijlstra heeft over de uitgave van La Condition Humaine nog geen definitief besluit genomen, wel voelt hij er, na Menno’s en mijn recommandatie, veel voor. Hij meent er geen ‘duur’ boek van te kunnen maken, omdat de clientèle daarvoor het boek ook wel in het Fransch kan lezen. Vermoedelijk zou het dus voor ongeveer fl 2.- verkocht worden. Als honorarium voor de vertaling dacht hij zich + fl 250.-, voor de auteur één franc per verkocht exemplaar met een voorschot van 1500 francs. Wil je me p.o. laten weten of Malraux en jij hiermee accoord gaan, zoo niet wat jullie dan wenschen.

Van Menno heb je al gehoord, dat Zijlstra te kennen heeft gegeven, dat hij op deze voet niet met Forum door kan gaan: het verlies over dit jaar is fl 5000.- over ’32 was dat fl 5500.-. Natuurlijk zou dit opzichzelf niet zoo erg zijn geweest als andere dingen minder slecht waren geweest, maar behalve de strop met Hampton Court is er ook de sof van Het Verboden Rijk, waarvan, niettegenstaande een intensieve reclame-campagne, maar 900 exx. verkocht zijn. Dat Dumay het er commercieel, beter zal afbrengen is nauwelijks te verwachten. Als we doorgaan bij Nijgh en v. Ditmar (of überhaupt, want welke uitgever zou dit zaakje willen overnemen?) zal het waarschijnlijk zijn in kleinere omvang b.v. 3 vel, en met geringere honoraria, ook met lagere abbonementsprijs. Overigens, tusschen ons (d.w.z. Menno jou en mij) gezegd: van doorgaan kan, voor zoover het de uitgeverij betreft, alleen sprake zijn als ik in Holland blijf, ga ik naar Indië dan zet Zijlstra de uitgave stop aan het eind van deze jaargang. Je zult het misschien wel onjuist achten, dat het bestaan van een tijdschrift afhangt van het al dan niet aanblijven van een secretaris; bedenk daarbij evenwel dat ook het totstandkomen van de uitgave van Forum van de bezetting van het secretariaat afhankelijk is geweest. Ook al is, literair gesproken Forum het tijdschrift van Menno en van jou; voor Zijlstra’s gevoel is mijn aanwezigheid als ‘schakel’ beslissend voor het bestaan van het tijdschrift. Mijn standpunt is dat Forum ook zonder mij zal kunnen bestaan en ik zal dit Zijlstra nog eens met nadruk zeggen zoodra vast staat dat ik naar Indië ga, hetgeen in de loop van deze maand het geval zal zijn.

Hetgeen niet weg neemt, dat ik geenszins overtuigd ben van de noodzaak of de wenschelijkheid om de uitgave te continueren. Aan de redenen voor opheffing welke ik al eerder aanvoerde, zou ik willen toevoegen, dat deze twee jaar als demonstratie voldoende zijn geweest, dat dus literair de mogelijkheid van bestaan van een goed Nederlandsch tijdschrift is aangetoond. Maar evenzeer, dat economisch de bestaansonmogelijkheid is bewezen.

Met beste groet

je Bouws

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie