Aantekening van E. Bouws over Forum d.d. 4 maart 1933, vgl. Bw TB-DP 1, p 473.

Punten Eddy

 

Met ‘in de rij’ bedoelde ik: in de rij van de tijdschriften zonder lezers (beweging. het getij. de vrije bladen)

In deze toestand geraakt men als alleen rekening wordt gehouden met de voorkeur van iemand als Eddy, die op enkele uitzonderingen na, alleen zijn eigen stukken bij de samenstelling in aanmerking neemt. Meerdere lezers hebben te kennen gegeven dat ze Eddy zeker waardeeren, maar dat er teveel van hem opeenvolgend geplaatst is.

 

‘Onthullingen’

 

Bij de voorbereidende besprekingen heeft Zijlstra te kennen gegeven, dat hij overwegend bezwaar had tegen een redactie welke door Eddy en Menno beheerscht werd. Hij verlangde daarom aanvankelijk, aannemende dat Maurice mee zou doen, dat ook ik in de redactie zitting zou hebben en dat bij staking der stemmen over een inzending of over een kwestie deze als verworpen zou worden beschouwd.

Ik achtte een redacteursplaats voor mij om taktische redenen ongewenscht en heb aangevoerd dat een dergelijk formeele regeling in de bestaande vriendschapsverhouding overbodig was. Jammer genoeg heeft de ervaring geleerd, dat een verhouding zooals die in najaar '31 bestond, niet blijvend is.

Mijn bij de oprichting ingenomen standpunt betreffende het redacteurschap neemt overigens niet weg, dat ik het beginsel verwerp, dat alleen literatoren redacteur van een literair tijdschrift kunnen en mogen zijn.

Als een tijdschrift aan het publiek wordt aangeboden, impliceert dit dat het publiek voor vol wordt aangezien en dus evenzeer partij is als de medewerkende auteurs. Er is dus geen reden om een vertegenwoordiger van dit publiek het recht van oordeel en keuze te ontzeggen.

Staat men op het standpunt dat alleen auteurs redacteur kunnen zijn, dan neemt men aan: 1 dat het tijdschrift alleen voor en door schrijvers bestaat of 2 dat bij talent ook vanzelfsprekend de gave des oordeels aansluit. Om van andere dingen te zwijgen.

In verband met wat in de eerste alinea gezegd wordt zal het duidelijk zijn dat de Uitgeverij bezwaar zal maken tegen een wijziging van het contract behelzende dat redactioneele inzendingen zonder meer geplaatst worden.

 

Oplaag

 

De oplaag is na de jaarswisseling beduidend teruggeloopen van 450 tot 300.

Er hebben 120 abonnees bedankt, nu zijn er nog 240.

Er zijn 20 nieuwe abonnees gekomen als resultaat van de 30000 circulaires, het meerendeel daarvan leestrommels. Er wordt minder dan in '32 ‘over’ gedrukt omdat nu geen toename van eenige omvang meer verwacht wordt.

‘De Gemeenschap’ 1500.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie