E. du Perron
aan
E. Bouws

Bellevue, 12 mei 1933

Bellevue, Vrijdag.

Beste Bouws,

Gelijk met je brief kreeg ik van Greshoff de delireerende kritiek van Borel over de laatste Forum7324 gestuurd. Het gaat goed met ons, voor Neêrlands oude dames!

Die stukjes 5, 6, 7 hadden inderdaad net zoo goed niet in Tegenonderzoek kunnen staan; d.w.z. 7 is nog zoo kwaad niet, maar ze hooren inderdaad niet bij de rest. Maar voor één ding is het goed: om mijn belangstelling voor ‘revolutionaire dingen’ te bewijzen, nog vóór het kritiekje op de revolutionaire poëzie in no. 8, dat wèl bij de rest hoort.7325

Ik ben benieuwd naar wat de kritiek over mijn ‘stellingen’ zeggen zal. Die voortgang van Van Sch. op Multatuli (esthetisch beschouwd) lijkt mij een vondst, die door geen ander nog werd gedaan; ik ben dus nogal ‘trotsch’ op deze stelling, ‘academisch’ of niet.7326

De brief van Last vind ik ‘verklarend’, maar niet ‘draaierig’; ik ben in ieder geval er sterk voor om hem dat wederwoord te gunnen.7327 Ik schreef er een mooie titel7328

Ik heb Java toch liever in Forum, al komt het laat.7329 Laat ons zoo afspreken, voor de volgorde:

Juni: Trio Tooneel.7330

Juli: Stuk over Malraux.7331

Augustus: Aan Ambrosia.7332

September: Groote Dingen van de Planken.7333

October: Java in de Kunst.

November: Brief over Liaisons Dangereuses.7334

December: Zwanenzang over...?7335

Ik weet nu, dat ik vóór December geen essay meer hoef te schrijven. Daarna, als ik dan nog leef en niet door den strijd om het bestaan ben opgezogen, stuur ik wschl. fragmenten: uit den ‘roman’ - verhalen, herinneringen of iets anders. Mijn 2 jaren redacteurschap van Forum zijn dan vnl. essayistisch uitgevallen; zooals het een redacteur betaamt; als los medewerker word ik weer ‘creatief’, wie weet?

In December hoop ik dan ook te weten waar ik practisch en maatschappelijk aan toe ben - in October reeds, als wij in ieder geval uit dit appartement moeten: waarheen?

Hartelijke groeten, ook van Bep, je

E.

7324In de rubriek ‘Inhoud van de tijdschriften’ in Het vaderland van 5 mei 1933 (av.) stond een niet-ondertekend overzicht van de inhoud van het meinummer van Forum. In het ochtendblad van 7 mei 1933 besprak Henri Borel onder de titel ‘Nieuwe bundels gedichten’ o.a. Verzen van Vestdijk. Borel schreef hierin: ‘Evenmin als ik van de gedichten van den door hem begrijpelijkerwijze zoo hoog geschatten du Perron houd.’
7325Bouws' commentaar in zijn niet bewaarde brief had betrekking op DP's derde bundel cahiers, Tegenonderzoek, die begin mei 1933 bij Stols in Brussel was verschenen. Bij zijn bewerking voor de herdruk (Cahiers van een lezer, 's-Gravenhage 1946) liet DP de essays 5 over Rhum van Blaise Cendrars, 6 over Lenin van Valeriu Marcu, 7 over Nacht over Rusland van Vera Figner en 8 ‘Jef Last en onze revolutionaire poëzie’ weg. Het stuk over Rhum is herdrukt in Vw 6, p. 45-47, de overige werden niet in het Vw herdrukt, maar zijn voor een gedeelte verwerkt in het nieuwe openingsessay van De smalle mens ‘Politieke literatuur’ in Vw 2, p.397-409.
7326Stelling 4 bij Uren met Dirk Coster, ongepagineerd, gaat over Van Schendel (zie Vw 2, p. 389).
7327Jef Last, ‘De verdediging van het linksche inzicht’ in Forum 2 (1933) 6 (juni), p. 495-496 in de rubriek Panopticum. Last verweerde zich als redactielid van Links richten tegen Marsmans panopticum ‘S. Waas, mijn proletarische dubbel-ik’ in Forum 2 (1933) 5 (mei), p. 407-409. Marsman onthulde dat hij onder de naam S. Waas zgn. revolutionaire verzen had ingezonden, waarvan Links richten ‘Rood front’ had afgedrukt. DP's nawoord hierbij was ondertekend Red. Forum.
7328De onderzijde van het blad is afgescheurd. Het vervolg van deze passage ontbreekt. Niet na te gaan valt, of het blad aan de andere zijde een postscriptum bevatte.
7329‘Java in onze letteren’ in De gids 97 (1933) 12 (december), p. 335-347 (Vw 2, p. 564-582).
7330‘Bij een trio toneelprestaties’ in Forum 2 (1933) 6 (juni), p. 478-487 (Vw 2, p. 564-582).
7331‘De menselike staat bij kookpunt’ in Forum 2 (1933) 8 (augustus), p. 581-592 (Vw 2, p. 537-555).
7332‘Aan Ambrosia’ in Forum 2 (1933) 7 (juli), p. 550-555 (Vw 2, p. 583-590).
7333‘De grote dingen van de planken’ in Forum 2 (1933) 9 (september), p. 641-658 (Vw 2, p. 537-555).
7334‘Naar aanleiding van “Les liaisons dangereuses”’ in Forum 3 (1934) 5 (mei), p. 409-418 (Vw 2, p. 527-536).
7335DP zou in december uit de redactie treden. Zijn afscheidstuk: ‘Afscheid van Kostersloot’ in Forum 2 (1933) 12 (december), p. 896-899 (Vw 2, p. 680-685).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie