E. du Perron
aan
E. Bouws

Bellevue, 26 februari 1933

Bellevue, 26 Februari.

 

 

Beste Bouws,

Ik heb je verandering van ‘politiek’ in ‘activiteit’ gelezen, maar de rest van je toelichting maakt dat ik er nu nog minder van begrijp. Wat bedoel je nu met een tijdschrift ‘in de rij’? Dat Forum een eigen karakter heeft, tusschen de andere karakters? dat had het altijd, en dat is juist heel goed. Dat het zijn karakter verliest? dat spreek ik pertinent tegen. (Getuige trouwens de reacties van de ‘anderen’!) Wat wou je dàn? Dat het iedere keer een nieuwe phase buiten de ‘rij’ vertegenwoordigt? Dan moet je om het jaar een nieuw tijdschrift oprichten. Met Forum, evenals met ieder ander goed tijdschrift is het juist een eigenaardigheid dat het eigenlijke karakter (dat door de redactie wordt bepaald, als die redactie niet uit nullen bestaat) meer en meer uitkomt en door de jaren wordt geconsolideerd. Dus...?

Bedoel je gewoon dat Forum slechter wordt, dan spreek ik dit nogmaals pertinent tegen. Met uitzondering van de infamie van Putman, zijn de 2 laatste nummers van de allerbeste die we gegeven hebben.

Een ander punt - maar dan ook een geheel ander punt - is je bewering datje nu zoo weinig aan den gang van zaken doen kan. Hier zou ik 1o. willen weten, hoezeer je aan dien gang van zaken zou willen ‘bedoen’; 2o. wie je daarin dan dwars zit. Ik zeker niet, want als ik het wel heb, ben ik juist de eenige geweest die in Forum, door jou evenzeer en soms zelfs meer dan door de anderen, ben tegengewerkt. - Slaat deze phrase op het onvoldoende vergaderen, - want misschien is het nu zoover met je gekomen datje niet alleen Het Verboden Rijk van Slauerhoff voor hem schrijft, maar ook de geheele Forum-vergadering, met ons allen erbij, beheerscht - dan kan ik alleen zeggen dat men ook zonder mij vergaderen kan, in Brussel of Holland, en dat wat ik voor te stellen heb, door Menno of jou kan worden voorgedragen; zoodat ik niet begrijp waarom dat niet gebeurd is. (Zoo was trouwens de afspraak.)

Voor de volgende vergadering7308 nu heb ik alvast één voorstel, maar dan ook serieus: opheffen van de contrôle der redactieleden op elkaar. Òf iemand wordt voor vol genoeg aangezien om voor zijn eigen copie te kunnen instaan en men neemt hem tot redacteur, òf hij is niet vol, en dan neemt men hem niet of gooit hem eruit. In hoogstenkele gevallen - als van pornografie of zoo! - is misschien contrôle gewenscht, maar aan een nieuwe wrijving als ik er nu 5 of 6 maal heb gehad, stel ik mij als redacteur niet bloot. Het verschil tusschen mij en Maurice is dat ik een redacteur ben die meewerk, en die mijn beste krachten aan Forum wijd en niet aan Van de Woestijn-huldigingen etc. Mijn 2e voorstel is, dat Maurice - nu V.d.W. dan in optima forma gehuldigd is,7309 effectief aan Forum meewerkt, zoodat er geen spotversjes op hem geschreven worden in De Stem,7310 en zooals trouwens hij met zooveel élan beloofd heeft op onze eerste vergadering. - Wordt mijn 1e voorstel afgeslagen, dan ga ik met 1 Jan. '337311 uit de redactie. Voor zoover je dus van mij last hebt, kan die datum voor jou juist een verlossing zijn.

Ik geloof dat dit alles is.

Ik had graag 2 bedrukte omslagen van den 1en jaargang: een van de 3 eerste nrs. (dus oranje) en een van de 3e drie, dus lichtgeel; het doet er niet toe welke maand precies.

De proeven heb ik expresse teruggezonden. Dank daarvoor en voor de omslagen.

Beste groeten van je

E.

7308De Forum-vergadering had op zaterdag 4 maart 1933 in Rotterdam plaats.
7309Op 18 en 19 december 1932 vond te Gent een herdenking plaats, georganiseerd door het Karel van de Woestijn-genootschap. Roelants was hiervan secretaris.
7310‘Grafschriften’ door Hans Hermans in De stem 13 (1933) 1 (januari), p. 56-60. Dat op Maurice Roelants luidt: ‘Ik heb mijn naam het plebs geleend,/ dat op het Forum was vereend./ Mijn naam, meer niet. Waarom? Waarom?/ Ach, kwel mij er niet langer om!’
7311Lees: 1 januari 1934.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie