E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Bergen, 10 april 1940

Bergen, 10 April '40.

Beste Freddy,

Dank voor cadeautjes voor den zeer-verwende, die een zoon van Buning zou kunnen zijn want hij zegt den heelen dag door: ‘vieze Die’ en ‘vieze dat’,6905 - verder voor Beb Vuyk en knipsels. Melis Stoke is ook zeer amusante ziekenlectuur, deze 2 zijn de allerbeste die hij ooit schreef, ook in verband met Indië.

Als alles doorgaat (zachte formule gezien den tijd!) kom ik 21 dezer in Den Haag en logeer bij Ter Braak. Tot ± 5 Mei. Dan wou ik eind April op een middag die boeken weer bij je inpakken en daarna de heele rotzooi hierheen zenden, zóó dat het ± 2 Mei hier aan is. Dus als je al vooruit kisten bestellen wilt, graag: 2 of 3 zullen er wel noodig zijn, of zelfs 4? Misschien heeft je moeder daar kijk op.

Léautaud was ± 30, ja, toen hij Le Petit Ami schreef. Je mag ook 33 of 35 zijn, weet je, om zoo'n boek te schrijven, dus haast je maar niet. Eerst Van Eyck en die Wellekensvaêr.

Het nihilisme van Gomperts biedt weinig vat, want hij torpedeert graag iedere positieve overtuiging ermee - dat is trouwens kinderspel - maar is ook bereid te zeggen: waarom niet? als iemand agressief-positief is. Het is heel slim en klopt altijd.

Het stuk over Mul's verschijning stuurde ik je vanmorgen; het zal nog wel bij je aankomen vóór de moffen er zijn. Scheepsjournaal komt eind April, hoor ik, wordt alleen tegelijk verkocht met de 3 andere boekjes, tenminste aan den boekhandelaar. Die mag de boel weer verkoopen zooals hij wil. Het wachten was op een novelle van Vestdijk (De Zwarte Ruiter) die in de plaats komt van zijn ‘opera’,6906 omdat Pijper op het laatste nippertje vroeg den tekst voorloopig nog weg te houden van het publiek.

Menno's art. over de Luizen6907 gelezen. Politiek en diplomatiek wijsgeerig omzeilend gesteld, zooals ook wel moést in het gegeven geval, maar toch wel de moeite waard en in zijn vergelijking Goethe-Mul zeer stichtelijk en leerzaam voor Den Haag.

Bezit je eig. een ex. Laatste Huis? Zoo niet, dan krijg je over een tijdje een geb. ex. van mij.

Bep schrijft hier nog wat onder. Beterschap! en hart. groeten ook aan je moeder, van je

E.

Als er dus niets tusschenkomt, zien we elkaar over 10 dagen in Den Haag.

Beste Mevrouw Batten

Hartelijk dank voor uw gelukwenschen, en voor de dolfijn, die met groot gejuich ontvangen is. Het is dan ook een prachtig beest en zal hier zeker uitstekend als strijdros voor Alijntje kunnen dienen. Het joch schooiert hier de heele dag buiten met kinderen uit de buurt, wat niet bevorderlijk is voor zijn manieren, maar verder toch een gezonder bestaan dan in den Haag. Sedert twee dagen gaat hij ook naar school, wel met eenig protest, maar het ziet eruit of hij dat meer uit principe doet.

Ondertusschen zal hij de Robinson Crusoe-middagen op de Sportlaan wel niet gauw vergeten.

De dank voor de dolfijn en de prentbriefkaart is ook aan Freddy gericht, en verder zenden we veel wenschen voor beterschap, en Alijntje vele dààg's.

Hartelijke groeten, uw

E. duP-de R.

6905J.W.F. Werumeus Buning noemde Schandaal in Holland in zijn recensie in De telegraaf van 4 oktober 1939 een onsmakelijk boek. Hij vond het beangstigend dat DP ‘nog een heele trommel vieze geschiedenissen in petto’ had.
6906Vestdijks De zwarte ruiter verscheen in 1940 in de Prominentenreeks van L.J. Veen's uitgevers-maatschappij n.v.; Merlijn, een drama in verzen verscheen in Den Haag, 1957.
6907‘Schrijver en mensch’. In: Het vaderland van 7 april 1940 (ocht.).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie