E. du Perron
aan
D. de Vries

Buitenzorg, 24 juli 1939

B. zorg, Maandagmiddag.

Beste De Vries,

Na 3 volmaakt afstompende dagen in Bandoeng, kwam ik vanmorgen in het Museum een pakje boeken brengen. Ik hoorde toen van Patah dat je er niet meer was, en vertrok maar gauw weer. (Ik moest toch nog naar den clichémaker.) Hier thuis komende, vond ik je brief.

Heel hartelijk dank voor Stutterheim,6159 waar ik echt blij mee ben, en dubbel nu het een ‘aandenken’ van jou wordt. Wat die G.G.-physelemieën aangaat, laat Frank6160 zich geen moeite geven, en alles laten afdrukken (ook de 2 die ik al eerder kreeg), aangezien Nix accoord gaat en ik dit dus toch maar voorschiet. (65 × 40 ct. zou nòg maar fl. 26. zijn, en misschien is het ‘en gros’ en met degene die wèl kleiner zijn, nog iets minder.) Zal ik jou of Frank dat geld zenden? En waar? Als het naar jou is, gewoon naar den Garoetweg?

Het art. van Sk.6161 - dien ik nu in Soekamiskin zag* - las ik niet. Wèl jouw art. in Tijds. B.G.,6162 dat ik niet goed beoordeelen kan, maar dat als aankondiging, speciaal in dit tijdschrift, wel heel goed zal zijn. Als art. op zichzelf vond ik het wat droog; dat komt wschl. ook omdat je eig. 3 boeken in 4 blzn. moest behandelen. Voor het plezier van het lezen leken mij je stukjes in K. en O. heel wat meer geslaagd. Vooral het mopje van Atilla6163 heeft de aandacht getrokken! Dat over de algem. ontwikkeling6164 was ook best.

Tot spoedig ziens, hier dus - als je nog komt - of na 4 of 5 Aug. in Batavia. Vanaf 1 Aug. zitten we hier in B. zorg weer bij de Van Leurs, Parkweg 7, en één dag moeten we op stap nr. Soekaboemi en Tjitjoeroeg, voor afscheidsbezoeken. Die eene dag is dan tusschen 1 en 4 Aug.

Hartelijk gegroet en dank. Je

EduP.

O, ik lees dat je zegt dat B.K. me met die afdrukken wil helpen. Goed; kan jij hem - of Frank - er dan nog even over opbellen en zal ik het geld dan aan B.K. zenden? Schrijf dit nog even (briefkaart).

6159W.F. Stutterheim, Cultuurgeschiedenis van Java in beeld. Weltevreden 1926.
6160Jan Frank Niemantsverdriet, fotograaf, als schilder bekend onder het ps. Jan Frank.
6161Samkalden weerlegde in zijn niet ondertekend artikel ‘Dr. Jan Romein als historicus’ in BN van 16 juni 1939 (av.) de kritiek op diens benoeming en kwaliteit, die BN uit De telegraaf had overgenomen.
*Daarover mondeling.
6162De Vries besprak in Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde 79 (1939), afl. 3, p. 465-468 zowel DP's De man van Lebak en Multatuli, tweede pleidooi als Saks' Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren.
6163Een ongetekend entrefilet in K&O 2 (1939-1940) 11 (16 juli 1939) p. 176, waarin onder de kop ‘Atilla-Zentgraaf’ een kromme stijlfiguur van Zentgraaff in De Java-bode werd gesignaleerd.
6164In hetzelfde nummer van K&O ironiseerde De Vries in zijn stukje ‘Lof der algemeene ontwikkeling’ op p. 167 de culturele radio-quiz en het kruiswoordraadsel.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie