E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Bandoeng, 16 mei 1939

Beste Freddy,

Ik begrijp niet waarom ik heelemaal niets van je hoor. Die Hogendorp-papieren kunnen toch niet zóóveel bevatten? Ook op andere missives geen antwoord. 't Is te hopen dat de post me gauw iets brengt.

Ik schiet goed op, maar allerlei kleine details zijn hier soms onvindbaar. Zoo is er bv. een Indisch jaarboekje (soort muzenalmanak) Lakschmi, dat van 1840 t/m 1842 geleefd heeft (onder red. van Van Hoëvell en S.A. Buddingh). Dit is van belang omdat het een van de allereerste belletristische jaarboekjes is; ouder dan bv. Warnasarie (1848-1858). Het ongeluk wil, dat ik in Batavia en hier alleen jrg. 1842 kan vinden, 1840-1841 niet. Kan jij die in Holland vinden?

Zoo ja, zend me dan een inhoudsopgave van de 2 boekjes, met aangestreept wat ‘indisch’ is; ook of 't proza of poëzie is. En zou je dan voor me willen overschrijven het gedicht West Mousson of Regentijd door S.A. Buddingh, dat in jrg. 1841 moet staan? - Die Bud-dingh is van zeker belang voor me, en ik vond zoo goed als geen indische belletrie van hem; wel hoopen stichtelijke rommel. Die ‘Westmoeson’ is dus misschien wel bruikbaar.

Kon je nog een illustratie voor Helmers' 4e Zang vinden?

Verder verwijs ik naar vorige brieven en briefkaarten.

Hartelijk gegroet, en tot later meer en beter; steeds je

E.

Bandoeng, 16 Mei '39.

P.S. - Zoodra ik de Hogendorp-afschriften van je heb, kan Nix met drukken beginnen. Dat heeft vóór, dat ik zelf dan nog een heel stuk tekst in Indië kan nazien. Maak je dus haast?

B.F. - Deze brief is een dag blijven liggen, zoodat ik nog net je briefkaart kreeg. Een ellendige historie met Ter Braak6084 - ik zal hem zelf schrijven. Veel uit je briefkaart is me niet duidelijk: waarom ruzie tusschen Ter Braak en D. Hans? waarom ontslag bij Swart en niet bij Schilt? ik ben blijkbaar van niets meer op de hoogte. Ik stuur je 2 nrs. K. en O. waarin een kleine repliek die ik op Kettmann gaf; de inlandsche drukkers moesten er natuurlijk weer fouten in maken en daar het in-der-haast ter perse ging heb ik 't niet kunnen verbeteren (het was trouwens Koch, die 't nazag). Ingesloten 1 ex. alleen daarvan. Wil je 't Ter Braak, Rudie enz. laten kijken en, als het kàn, ergens in Holland nog eens laten drukken, want hier ziet niemand het.6085 Als je de 2 complete nrs. ontvangt die per gewone post gaan, stuur dan 1 ex. naar dien Kettmann, daar reken ik op; - vooràl als je 't vers niet elders geplaatst krijgt. - Is het Holl. Weekblad niet iets voor Ter-Braak?6086 Enfin, ik wil over die zaak niet praten zonder meer gegevens. Natuurlijk zal ik, zoodra ik die heb, hier ervoor doen wat ik kan, - bv. zeker een stuk erover in K. en O. zetten,6087 al is dat ‘weinig’.

6084Op 6 mei 1939 vroeg Ter Braak ontslag als redacteur letteren en kunst van Het vaderland. H. Nijgh, directeur NRC, E. de Lang, directeur van Het vaderland, en P.C. Swart, hoofdredacteur NRC en gedelegeerde voor perszaken van Het vaderland, hadden hem een dringende waarschuwing gegeven n.a.v. zijn polemiek met D. Hans, hoofdredacteur van De avondpost. De commissarissen van Het vaderland grepen in en gaven Ter Braak genoegdoening, waarop hij zijn ontslagaanvrage introk (Zie Bw TB-DP 4, 1115-1118 en p. 542-545).
6085‘Poezen en honden’ in: K&O 2 (1939-1940) 7 (16 mei 1939) p. 110 (Antwoord aan George Kettmann jr. ‘De wijze katers’ in diens bundel Het erf aan zee), geciteerd door W.L.M.E. van Leeuwen in zijn kroniek ‘Over litteratuur’ CCCCV in Twentsch dagblad Tubantia van 19 augustus 1939. Ook in: Het volk van 5 juli 1939 (av.); Kroniek van hedendaagsche kunst en kultuur 4 (1939) 23 (oktober), p. 376; Tijd en taak 37 (1939) 40 (1 juli) p. 6 en DGW 38 (1939) p. 7-8 (juli-augustus) p. 19 (Vw 7, p. 349-351).
6086Na het vertrek van Greshoff op 8 mei 1939 uit Brussel naar Zuid-Afrika was de post van hoofdredacteur vrij.
6087N.a.v. ‘Schoonmaak’ in De Java-bode van 24 mei 1939 reageerde DP met ‘Schoonmaak en schoonmaak’ dat pas werd gepubliceerd in K&O 2 (1939-1940) 11 (16 juli 1939) p. 170-172 (Indies memorandum, Vw 7, p. 109-113), omdat DP eerst de ontwikkelingen rond Ter Braaks ontslag wilde afwachten.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie