E. du Perron
aan
F.R.J. Verhoeven

Bandoeng, 13 mei 1939

Bandoeng, 13 Mei '39

Beste Bob,

Ingesloten de 35 cts. (in postzegels) voor de foto, die zeer mooi is. Wil je ook Wies bedanken voor haar brief en alle moeite? Ik zie jullie gauw terug, vmdl. over een week. Dan denk ik klaar te zijn met het ‘kleine grut’ van mijn 2e deel, en daarna moet ik nog 5 à 6 ‘hoofdpersonen’ doen, waaronder Van Hoëvell. Kan je me, omgaand liefst, opgeven welke artikelen over hem de beste zijn, onder alles wat je nu las?6080 Ik hoef geen biografie in details te schrijven, dat begrijp je wel; een goed overzicht, met af en toe een sprekend trekje, en vooral alles zooveel mogelijk in verband met Indië. Bij voorbaat dank voor de inlichting.

Zijn geschiedenis v/h Tijds. v. N.I., in de jrg. 18496081 daarvan, las ik met veel interesse. Wat moesten die arme lui in die tijd zich toch laten koejeneeren! Maar dat was natuurlijk, als je't maar goed opvat, opperbest, en als ik hierover nog in twijfel mocht verkeeren, zal ik nog eens mijn licht opsteken bij rustig-overwegende geesten als die van dr. J. Vermeulen.* Historische ‘bezinning’ is toch maar alles, - ook als veredeling van de labbekakkigheid.

Dat ik mevr. de Loos door haar dochter6082 - ‘voorshands’ - liet aanschrijven, weet je. Ik ben ook erg benieuwd hoe ze dit opvatten zal, deze Dame.

Verder geen nieuws. Ik werk hard en ben er soms flink moe van. Maar tevreden ook, omdat het werk zoo opschiet. De Vries v/h B.G. helpt me schitterend; zonder hem deed ik er 3 × zoo lang over. Maar ik zal achteraf nog enorm moeten schiften, want ik heb nu al zoowat 3 × zooveel als voor De Muze en dat zou te gek worden voor deze ‘literatuur’, die toch meestal ook niet uitkomt boven het kransje, het leesgezelschap en soortgelijke dilettanterij. (Fiore della Neve, Hofdijk, Laurillard en de schrijvende dames van Nederland, dat is zoowat het mélange.) Alleen, met het oog op ‘indische toestanden’ en zoo, vind je telkens grappige dingen. Ook dat Ontbijt van Notenkraker, als literatuur 5-, is als ‘zedenschildering’ v/h bataviasche jongeluisleven uit dien tijd wel het opnemen waard. Jammer dat ik niet weet wie die meneer Moestael (= och kom) is van z'n-eigen-zelvers-ik.*

Hartelijke groeten aan Ellen ook, en van Bep. Ik ga ditmaal bij Binnerts logeeren, omdat ik hem anders zou kunnen grieven, om een mooi woord te gebruiken. Maar natuurlijk hoop ik jullie uitvoerig te zien. Tot zoolang dus. Hartelijk steeds je

E.

6080Verhoeven was bezig met studies over vier Nederlands-Indische geschiedschrijvers, over oude tijdschriften en over De Harmonie; zie zijn artikel in De fakkel, In handen van allen die deel hebben aan het Nederlandsche cultuur- en geestesleven, en ‘De jonge jaren van De Harmonie, Uit de geschiedenis eener Bataviasche sociëteit’ in Koloniale studiën 23 (1939) afl. 6, p. 517-554 (ook in 1940 als jubileumgeschenk voor de leden van De Harmonie uitgegeven).
6081W.R. van Hoëvell, ‘Het Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, in zijnen oorsprong, lotgevallen en tegenwoordige strekking geschetst’ in Tijdschrift voor Nederlandsch Indië 11 (1849) afl. 1, p. 1-65. Hij bracht, terug in Nederland, hierin verslag uit van de bemoeienissen van het Nederlandsch-Indische gouvernement met het tijdschrift (zie Vw 7, p. 84-87 en 245-262).
*Ik hoorde dat hij niet kon nalaten Hugo in Str. ook van zijn angsten op de hoogte te stellen. Dit vind ik gewoon misselijk.
6082Via Jeanne (Peu) van Leur-de Loos (1910-1973) had DP aan de voormalige conservatrice van 's Lands schilderijenverzameling afdrukken gevraagd van portretten van gouverneurs-generaal.
*Die schetsen over de Harmonie (in de Kopiïst)6083 kunnen heel best van E. de Waal zelf zijn.
6083‘Javasche schetsen’ in De kopiïst 1 (1842) afl. 1, 3, 4 en 5, resp. p. 29-66, 315-333, 434-466 en 532-548 (vgl. DP, ‘Oude Indische tijdschriften’ in Vw 7, p. 88-89).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie