E. du Perron
aan
D. de Vries

Bandoeng, 9 maart 1939

Bandoeng, 9 Maart.

Beste De Vries,

Ik ben een vervelend iemand, maar màg ik even Pilatus terughebben? Ik gaf mijn ex. nl. aan Sk., in het idee dat ik er toch maar niet over zou schrijven voor 't Nwsbl., maar après tout denk ik dat nu toch maar wèl te doen,5961 al was 't alleen maar om niet wat anders te moeten lezen; en dan wou ik het boek er nog wel even bij hebben. Ik word hier ook toe aangespoord door een bespr. van Kelk's 10 Gestalten door Ter Braak,5962 die ik gisteren kreeg, en waarin ik lees dat allerlei courantiers-promotors-van-de-moreele-herbewapening Vestdijk's verwijdering eischen uit de N.R. Ct. enz., alles om dit eene boek! Dit is overigens begrijpelijk, want net zoo'n pestkop als Caligula in dat boek is, net zoo geraffineerd pesterig is V. zelf geweest met het uitdenken van dit verhaal - als geheel en in details! - voor werkelijk vrome gemoederen. Het zal moeilijk zijn om er ‘objectief’ over te schrijven, maar dat trekt me nu wel aan.

Verder nog iets: als je den redacteur5963 van Sin Tit Po ziet, of een andere competente Chinees, wil je hem dan vragen wat er waar is van klachten over belemmeringen door de Indische Regeering van geldzendingen naar China. Ik geloof daar nl. niet veel van en wat ik er zoo links en rechts van hoorde uit niet-chineesche bron wijst daar ook allerminst op. Maar er zijn ‘klachten’ over ingekomen bij Waakzaamheid, en dr. Niermeyer5964 vroeg me of ik wou informeeren. Kan jij dus nog iets daarover hooren van een betrouwbaren Chinees, graag. Schrijf je brief dan zoo, dat ik hem naar Niermeyer kan doorzenden, wil je? dan hoef ik het niet ‘in eigen woorden na te vertellen’. Dank.

Dank ook voor de foto, die vergroot nog meer sfeer heeft dan in het kleine formaat dat je voor jezelf had. Die verzameling,5965 van je kan héél goed worden en voor later - over 50 jaar misschien al - 10 × zoo ‘waardevol’ zijn als voor nu. Ga er maar krachtig mee door!

Las je 't stuk van Soeroto in K. en O.?5966 Wij hebben daar antwoorden op binnengekregen van Indonesiërs, het eene nog feller en vinniger dan het andere. Eén met een complete ‘ontmaskering’, doop-ceellichterij enz. - compleet de oude heer Z.! 't Is schuw, dat deze lieden het van een bepaalde indische journalistiek zóó hebben geleerd. Dàt stuk plaatsen we in geen geval, maar de rest is nog scherp genoeg. Wat zijn deze menschen gebeten op elkaar!

Dank ook voor Baane. - Pilatus krijg je binnen 3 dagen terug. Van de Jaarbeurs nòg geen beslissing; misschien straks nog? Tot nader; hartelijke groeten van je

EdP.

5961S. Vestdijk, De nadagen van Pilatus. (Rotterdam 1938) werd door DP besproken in BN van 18 maart 1939 (av.) onder de kop ‘Een griezelverhaal van de oudheid’ met als eerste ondertitel ‘In Caligula leeft de “pestkop” Vestdijk’ (Vw 6, p. 382-389).
5962M. ter Braak besprak in Het vaderland van 5 februari 1939 (ocht.) Rondom tien gestalten van C.J. Kelk. In dat artikel maakte hij gewag van de aanvallen op Vestdijk door Q.A. de Ridder in De Nederlander en door D. Hans in De avondpost.
5963Liem Koen Hian.
5964De mediaevist dr. Jan F. Niermeijer (1907-1965), bevriend met Jan Romein en sinds 1937 lid van het bestuur van het Comité van waakzaamheid, belast met de leiding over de perscommissie.
5965Mogelijk een verzameling portretten van Nederlands-Indische auteurs.
5966‘Wij Indonesiërs’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie