E. du Perron
aan
D. de Vries

Bandoeng, 14 februari 1939

Bandoeng, 14 Febr. '39

Geachte Heer De Vries,

Dank voor 't nieuwe pak boeken. Nix gaat wschl. dezen Vrijdag naar Batavia en houdt dan een heele distributie van De Muze op 't Bat. Gen., nl: ex. voor de Bibliotheek, voor Bernet Kempers, voor u, voor Patah, voor Van der Hoop en voor Poerba.5889 En nu hij tòch al zoo beladen is, heb ik hem nog wat boeken meegegeven die terug kunnen naar de Bibl., o.a. de door mijn vrouw uit Holland geleende boeken over Mme Charrière (Belle v. Zuylen) en een paar Wijbrandsen die ik zelf van u kreeg; ook Rieder.5890 - Denkt u erom dat u Nix een ex. voor u vraagt, van De Muze, als hij 't soms vergeet? Hij is 1o vergeetachtig, 2o geneigd om boekwinkels te laten voorgaan. Een garantie zou zijn, dat ik er iets voor u inschreef, maar ik weet niet of u dat wel wenscht en liet het dus na. Wilt u het, meld het mij dan omgaand even.

Ik maak mij verder wat ongerust over uw zwijgen. Misschien viel mijn lange missive5891 bij u niet in goede aarde. Over die ‘Schaden-freude’ nl. ben ik misschien niet duidelijk geweest: ik bedoelde nl. allerminst Sch. fr. tegen ù, maar tegen Koch, omdat hij met zijn eigengereidheidjes nu medewerkers verliest waar hij zelf op gesteld is. Hij zei mij dat hij u had geschreven; ik hoop nu maar dat hij het aardig heeft gedaan.

Overigens, me dunkt dat u het recht hebt om op die zaak terug te komen, als u dat wenscht. Waarom zou u niet een kort stukje schrijven dat de ‘Red. K. en O.’ zich in dat onhebbelijke naschriftje heeft vergist en dat Sin Tit Po die stukken nièt overnam, als dat zoo is. En wilt u per se de boel laten loopen, in Godsnaam; wat mij betreft: even goede vrienden. Ik zou 't persoonlijk jammer vinden, want met een beetje geregelde medewerking van Nieuwenhuys en u kan het blaadje misschien eens wat minder droog en saai worden; maar beschouwt u mij niet als een vervelende aanhouder, als u er tòch genoeg van hebt.

Ik ben benieuwd te hooren of De Muze u aanstaat. Schrijft u me dat? Ik heb in het resultaat van dit boek - het boek als object, met de plaatjes en zoo - echt plezier; heel wat meer dan in een boek dat 100% van mezelf is, en dat na 2 revisies altijd morsdood is. Hier zit ik met naief genoegen nog graag in te bladeren en ik heb ook een kinderlijke trots, als ik het zoo bekijk, dat men zoo'n werk in Bandoeng klaar kan spelen tegenwoordig. Maar Nix is nòg trotscher!

Tot nader dus, hoop ik. Steeds gaarne uw

EduP.

P.S. - Dit lag al klaar om naar de bus te gaan, toen uw briefje kwam. Eig. heb ik daar nu al op geantwoord! Ik zal Koch eerstdaags zeggen dat hij u nog eens redactioneel schrijft, maar dat kàn hij eig. niet, want hij is en blijft eenig-schuldige!

5889Mas Patah en prof dr. Raden Mas Ngabèhi Poerbatjaraka, resp. Javaans assistent en hoofd van de handschriftenafdeling bij de bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap.
5890Bedoeld zijn waarschijnlijk de publikaties van Karel Wybrands, en die van Johann Gerard Friedrich Riedel over talen en volken van Celebes en Nieuw-Guinea.
58913637.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie