E. du Perron
aan
F.R.J. Verhoeven

Bandoeng, 14 september 1938

Bandoeng, 14 Sept. '38.

Beste Bob,

Dank voor de kaart, die zooeven door Ellen werd gebracht. Jam-mer genoeg zal ik hem wel niet kunnen gebruiken. 1o is hij zooals hij is net goed, en het is uitgesloten hem in dit formaat te reproduceeren (het boek is daarvoor te klein èn het zou heel duur uitkomen); maak je hem belangrijk kleiner, dan zie je niets meer; - 2o is hij hoogstwschl. van lang vóór de Havelaar-historie, als het tenminste is zooals ik denk, dat de Tji Oedjoeng die hier Tjisimoet genoemd wordt (eig. Tji-siment, naam v/e rivier die zich bij R. betoeng met de Tji Oedjoeng verbindt) zoowel vóór als achter het ass. res. huis stroomt:5565

In Mult.'s tijd was de stroom vóór het huis verlegd - zooiets staat ook in de Havelaar - en de regentswoning stond toen a/d overkant van de aloen-aloen, ongeveer als nu. Ik vermoed dus dat deze kaart uit den franschen tijd is of van onmiddellijk na 1816 (wanneer voordien de titel ass. resident niet bestond).5566

en had geen tijd. Ik verheug me al op nieuwe gangster-verhalen!

Laat je niet vergiftigen op 't Archief, vooral nu je zoo man alleen bent, en tòch tot spoedig ziens hoop ik.

Hartelijk je

EduP.

Wil je nog probeeren me een betere afdruk te zenden, graag - maar het boek is vandaag zoowat afgedrukt.

5565Hierop volgt een uit de brief geknipt en niet teruggevonden gedeelte waarop waarschijnlijk een kaartje was getekend. De tekst op de achterzijde van de brief is daardoor gedeeltelijk verloren gegaan.
5566Zie n 1.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie