E. du Perron
aan
H. Mayer

Rantjasoeni, 25 augustus 1938

Beste Henry,

Ik haast me je te antwoorden, om je te feliciteren met het grootsche plan. Kom je niet eens naar Indië om je vrouw aan ons voor te stellen? Bali is een paradijs voor honeymooning. Veel goede wenschen ook van mijn vrouw Bep!

Dank voor Tielrooy.5530 Ik hoop dat je er geen ex. van het boekje van Mélon over Dirk v. Hogendorp bij deed, want dit snertwerk - door mij als zoodanig reeds lang voor de N.R.C. besproken - bezit ik zonder vreugde.

De briefkaart met 18 ct. strafport zal ik ook weigeren, dat beloof ik je.

Laat je weer eens een ‘nota’ sturen? Je weet hoe'n gewetensvol betaler ik ben.

Mevrouw Pringgodigdo5531 is een javaansche daarbij een strijdster voor monogamie en vrouwenrechten en toch een heel aardig mensch. Zij zal zeker haar ‘nota's’ betalen.

Verder weinig nieuws, - wij kunnen maar geen huis vinden in Bandoeng, dat goed (ruim) en betaalbaar is. Zoodra 't zoover is, schrijf ik weer om je ons adres te melden.

Hartelijke groeten van ons bei, een hand van je

E.

Rantjasoeni, 25 Aug. '38.

5530J. Tielrooy, Panorama de la littérature hollandaise contemporaine (Paris [1938]) door DP besproken in ‘Onze letteren in het Fransch’. In Bataviaasch nieuwsblad van 24 september 1938 (Vw 6, p. 311-316).
5531Echtgenote van A.K. Pringgodigdo, actief in de inheemse nationalistische vrouwenbeweging. Zie voor het echtpaar: B. Vuyk, ‘Multatuli de goeroe’. In Multatuli. Hasselt 1970, p. 316-318.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie