E. du Perron
aan
H. Samkalden

Meester Cornelis, 3 augustus 1938

Mr. Cornelis, 3 Aug. '38.

Beste Hugo,

Ziehier bericht. Pringgodigdo5488 is bereid in de redactie te komen. Hij kan er niet veel voor doen, zegt hij, maar als zijn aanwezigheid voor ons van eenige beteekenis is... Verder hoopt hij dat het tijdschrift niet te polemisch, of niet direct te polemisch zal optreden, met het oog op de abonnés. Kortom, voorzichtigheid, maar alles bijeen sympathiek.

Amir Sjarifoedin vervalt; is zeer bekwaam maar gesignaleerd als leider van een politieke partij met zeer uitgesproken richting; zou direct een geprononceerd karakter bijzetten aan het tijdschrift.

Pringgo raadt aan: Achmad Soebardjo,5489 die in Bandoeng woont. Deze man moet zéér gecultiveerd zijn, is 12 jaar in Europa geweest ook buiten Holland (was lang in Parijs); heeft vroeger in het verborgene aan politiek gedaan maar niet als publicist, dus zijn naam is ongevaarlijk. Voordeel hiervan is bovendien dat ik in Bandoeng contact met hem hebben kan.

Ik heb Verhoeven op de hoogte gesteld, wat tenslotte niet meer dan billijk was, aangezien èn jij èn ik vroeger met hem over zoo'n tijdschrift gesproken hebben. (Bep vond zelfs dat het niet erg aardig was hem niet in de redactie te nemen.) Ik heb hem gezegd dat wij vreesden dat hij als landsarchivaris op deze manier weer makkelijk ‘binnen schot’ zou komen voor stukken als in het groene blaadje,5490 als hij in de redactie zat; hij zei daar ook zoo over te denken. Verder staat het blad natuurlijk geheel voor hem open. Dat Van Leur en jij zoo enthousiast waren voor Koets begreep hij maar half; volgens hem was Brugmans beter, gegeven de indische historie, maar tenslotte die kan Van Leur vertegenwoordigen en een meer ‘all-round’ klassikus is misschien juist best. Hoe dan ook, vraag Koets zoo spoedig mogelijk en laat mij het antwoord weten.

Ik eet Vrijdagavond met Brugmans en zal hem ‘nader bestudeeren’. Ik zal hem ook over de plannen spreken, zonder hem te vragen, - zien òf en zoo ja, in hoeverre hij ermee sympathiseert. Weigert Koets, dan kunnen we hem misschien toch nog vragen.

Op 't oogenblik ziet de combinatie er dus zoo uit: (zeker) Samkalden, V. Leur, Pringgo, duPerron, (onzeker) Soebardjo, Koets (misschien Brugmans), Thomas Nix5491 (die echter over 3 mnd. verdwijnt!). Ik denk dat het er tenslotte nog wel anders uit zal zien.

Schrijf je gauw? We gaan den 15en van hier weg. - Waar is Koets? In Bandoeng ook?

Hartelijk je

E.

P.S. Zou eventueel Nazif5492 iemand zijn voor 't blad, - als Soebardjo vervalt? Pringgo noemde hem wel.

5488Abdoel Karim Pringgodigdo (1906-1960) was als ambtenaar van het departement van Onderwijs en Eeredienst verbonden aan het Kantoor voor de Statistiek.
5489Achmad Soebardjo, advocaat in Bandoeng en enige tijd redacteur van Kritiek en opbouw; na de Tweede Wereldoorlog ambassadeur en minister van Buitenlandse Zaken voor de republiek Indonesië.
5490De ochtendpost (zie 3315 n 2).
5491Thomas Nix (1904-1998), architect en tekenaar, zoon van de uitgever K.E. Nix.
5492Mohammed Nazif, adjunct-secretaris op de Algemene Secretarie en later gouvernementssecretaris.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie