E. du Perron
aan
F.R.J. Verhoeven

Garoet, 15 december 1937

Zeer geachte heer Verhoeven,

We staan op het punt Garoet te verlaten, daarom kort. (Uw brief kwam daarnet.) Ik had al van verschillende kanten hooren verluiden dat ik ‘benoemd’ was, maar wachtte op een bevestiging vdan u zelf. Die is er nu, en ik mag mezelf dus gelukwenschen!

Evenals u - blijkbaar - ben ik den laatsten tijd voortdurend door physiek onaangenaams geplaagd. Wij gaan nu voor 3 dagen naar Bandoeng; tegen den 20en zijn we dan in Batavia en hopen een onderdak te hebben gevonden (er wordt voortdurend over gecorrespondeerd) of anders binnen de week te zullen vinden. Het is nog niet zóó makkelijk, voor lieden met onze middelen.

Zoodra we eenigszins behuisd zijn hoop ik u op te zoeken. In ieder geval bel ik u spoedig op.

Met vriendelijke groeten van ons beiden, ook aan uw vrouw, steeds gaarne uw dw.

EduPerron

Garoet, 15 Dec. '37.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie