E. du Perron
aan
F.R.J. Verhoeven

Tjitjoeroeg, 17 juli 1937

Tjitjoeroeg, 17 Juli 1937.

Zeer geachte Heer Verhoeven,4753

Dank voor uw gelukwensch - is dit beetje opiniesgeverij in een krant4754 wel zooiets waard? - en ingesloten nog een stukje uit Het Vad.,4755 waaruit u 2 dingen kunt proeven: wat literaire en cultureele commissies desnoods goedkeuren, en wat ze per se afkeuren, ook als ze er eig. de hoogste lof over uitspreken. Maar ik zend u dit voornamelijk om wat ‘men’ heeft tegen Ter Braak. Zelfverzekerdheid is nog het minste. Maar u, als historicus, moet één besef hebben, ook bij dergelijke zelfverzekerdheden: dat de historie alles met stof bekleedt en alle angels afstompt. Overigens is M.t.B. van-huis-uit van het ‘vak’; hij promoveerde althans cum laude op een historisch proefschrift over keizer Otto III, ofschoon hij zich daarna meer filosofisch-literair ontwikkelde, zooals dat heet.

Die artikelen van Huizinga4756 zou ik moeten lezen om uw bedoeling precies te vatten, ik ken ze nl. niet. Ik kan u echter Ter Braak's nieuwe boek aanraden, Van Oude en Nieuwe Christenen, waarvan het tweede gedeelte (het eerste is te veel een herhaling van Politicus zonder Partij) voortreffelijk is, zij het ‘paradoxaal’. Het is in ieder geval, lijkt mij, heel wat prikkelender en zelfs consistenter dan de aangenaam-aandoende gemeenplaatsen van In de Schaduwen van Morgen, dat toch eig. alleen als conferentie voldeed, vindt u niet? Trekt de bundel van Romein4757 u aan? Mij wel - als ik het zonder veel moeite in handen kreeg - maar niet overmatig.

Als ik u weer eens spreek - buiten kantoortijd - zou ik uw opinie willen hebben over Nietzsche's Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, dat voor mij boeiend, maar een beetje ‘onverklaard’ blijft, vermoedelijk door mijn eigen gebrek aan historische opvoeding.

Met vriendelijke groeten, gaarne uw dw.

EduPerron

4753Frans Rijndert Johan Verhoeven (1905-1987), die sinds 1936 als landsarchivaris de leiding had van het Landsarchief van Nederlandsch-Indië, stelde DP met toestemming van de Algemene Secretarie te Buitenzorg aan als daggelder bij het archief. Verhoeven had in Leiden indologie gestudeerd en was gepromoveerd op het proefschrift Bijdragen tot de oudere koloniale geschiedenis van het eiland Formosa. 's-Gravenhage 1930. Diss. Leiden. Verhoeven mocht per 1 januari 1938 enkele daggelders in dienst nemen om het archief te reorganiseren.
4754‘Op zoek naar een oude romance’ was DP's eerste artikel voor het Bataviaasch nieuwsblad.
4755Een verslag van de jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde in Het vaderland van 16 juni 1937 (av.). De commissie tot toekenning van de Wijnandt Francken-prijs droeg Annie Romein-Verschoor ter bekroning voor met de aantekening dat Ter Braaks Het tweede gezicht om zijn negativisme was gepasseerd.
4756J. Huizinga, De wetenschap der geschiedenis. Haarlem 1937; vier voordrachten over problemen op het gebied van de geschiedenis, eerder gepubliceerd in De gids 98 (1934) 11 (november), p. 119-134; 12 (december), p. 233-248; 99 (1935) 1 (januari), p. 66-83 en 2 (februari), p. 158-182.
4757Het onvoltooid verleden, Kultuurhistorische studies. Amsterdam 1937.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie