E. du Perron
aan
G.O. Tissing

Tjitjoeroeg, 9 juni 1937

Tjitjoeroeg, 9 Juni '37

Beste Dé,

Dank voor de brief en het boek. Ik zal je uit dit laatste - en de reis door Indië - toch een paar ‘parels’ voorlezen als je hier komt. Wàt een rotzak! Verder heb ik me weer een hiklach op 't lijf gehaald met de brief van Ira. Dit schrijf ik voor haar:

Ira, eta djoeragan Adè teh, toekang wadoel pisan; da oerang teh tara njaritakeun perkara soesoe Ira, di tembangkeun (d.i. van tembang, zingen!) oge enten. Tatapi oerang teh katjida bogoh ka soesoe anoe ngagajot, da èta teh, amoen di tjabak, leungeun pinoeh pisan. Ari noe lentik djeung neuras mah, kawas djamboe, sok njeri kana leungeun; koemaha atoeh? Djadi nahajang oerang teh soesoe Ira entong heuras-heuras teuïng. Tetapi moal di tendjokeun, wani soempah! da eta teh kabogaän djoeragan Adè pribadi pisan. Hadè kitoe? Isaha k dien? Sebab enggens sono naker!4697

Ik hoop dat ze mijn orthografie in het edele soendaasch ontcijferen kan.

Bep is den 13en zeker op Bandoeng. Adres Sumatrastraat 30 (Pension Daheim); je kan haar ook opbellen. Feicko belde mij daar van je moeder uit op, o.a. om een nieuwe baan alweer, ditmaal op 't Landsarchief, want zijn vriend de archivaris,4698 is nu terug uit Europa en ‘wil wel graag kennis met mij maken’. Zal eerstdaags erheen gaan (Bat.) hoewel sceptisch gestemd na al het voorgaande. Groeneveldt zegt ook dat hij ± zeker wat voor mij heeft: bibl. op het Dept. van Justitie (niet te verwarren met B.B., dat was een vorig plannetje!) - We zullen zien waar al dit lekkers toe leidt.

Zoek Bep, de arme, in Bdg. op; ze zal dat erg aardig vinden. O ja, als je daar bent, kan je dan je ex. van de Pararaton (Ken Arok, je weet wel) aan D.D. geven? Je kunt 't ook gewoon bij Bep brengen. Als ik uit Indië wegga krijg je mijn ex. (2e verbeterde druk) + nog andere javanica; krijg je, want dan kom ik vast niet meer terug! Zweer 't bij m'n lever!

Je moet ook nog eens lezen: Return to Malaya van Bruce Lock-hart,4699 een Schot die indertijd in de Feder. Malay States zijn jeugd heeft doorgebracht (aardig verhaal met een juffrouw Amaï, maar dat staat in een vorig boek, Memoirs of a British Agent; hij heeft daar nu een vervolg op geschreven, waarin hij ook Amai terugziet). Het slot ervan speelt op Java en Bali. Het is nogal oppervlakkig, maar zéér behoorlijk geschreven; zal net iets voor jou zijn om je gezellig mee bezig te houden na de rubbertuin. Het eerste boek speelt voor een deel ook in rubbertuinen.

Wat jammer, dat we elkaar niet meer troffen in Djokdja of bij de boeddha's. Vond je 't tenminste zoo ook wel aardig, met Ira? Of had je 't al gezien? Bizonderheden mondeling. Ik heb bij de Borob. gelogeerd, hoewel dat volstrekt niet mocht.

Kom, als 't kan, ook nog hier. Misschien liever komende dan gaande? Ik ben hier alleen - Alijntje is toch bij Bep gebleven - en heb plaats zat, slaap in de logeerkamer zoodat jullie dan ‘onze’ kamer krijgen, die van links-vóór. Ik zou 't erg prettig vinden, als je kwam. Hartelijk je

E.

Als je nog komt, schrijf me als je kan dan wel wanneer het zou zijn, dan zorg ik dat ik althans dien dag thuis ben. Ik moet me met 't oog op al die ‘hangende banen’ misschien nog aleens verplaatsen, dezer dagen.

4697Zie vertalingen achterin dit deel.
4698F.R.J. Verhoeven.
4699DP, ‘Op zoek naar een oude romance’. In Bataviaasch nieuwsblad van 7 juli 1937; over R.H. Bruce Lockhart, Return to Malaya (Vw 7, p. 314-321).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie