E. du Perron
aan
J. Greshoff

Tjitjoeroeg 2 april 1937

Tjitjoeroeg, 3 April 1937.

Beste Jan,

Ik zou graag de volgende werken lezen en dus ontvangen:

Besselaar, Reis naar de Volwassenheid. (Menno schreef erover.)4556

Van Hattum, De Pothoofdplant, en eventueel een andere bundel, als die bestaat. (Vraag aan Simon.)

Nijhoff, Pierrot aan de Lantaren.} uitg. Stols2

Idem, De Pen op Papier.} uitg. Stols2

Greshoff, Volledige Gedichten (voor Adé Tissing)} uitg. Stols4557

Blijstra, De Aanslag (uitg. Van Kampen).

Kan je mij die bezorgen? Ik wil graag de boeken die besproken moeten worden (om ze te krijgen), voor zoover dat nog niet gebeurd is, voor Gr. Ned. bespreken.4558 Maar vraag jij ze dan aan en ‘reserveer’ de besprekingen voor me.

Ik stuur je nu over een paar dagen 2 blzn. maximum over Boven-Digoel. Ik zal het niet politiek maken. Van politiek gesproken, las je de brochure De la révolution de Lénine à la Contre-Révolution de Staline van de Ed. Internationale, boîte postale 13, Boulogne (chez M. Bertrand)? Zeer de moeite waard (ik vermoed dat Chiaro mij het boekje liet zenden).

Gr. Ned,4559 las ik vandaag. Weer een best nommer. Als Menno je mijn brief heeft doorgestuurd, zal je weten dat het blad hier enthousiaste lezers heeft. - Maar wie is die mijnheer P. van Renssen? Een mystifikatie van Vestdijk? Of is 't ècht een dooie man? Ik kan zijn ‘figuur’ niet erg bewonderen, het lijkt mij eig. de contra-punt voor mijn portret van den jongen bretonschen dichter (R. de K.) in hetzelfde nummer. - De ‘brief’ van Romein vond ik ditmaal zeer spannend - en niet eens opvallend oneerlijk; als hij nu maar niet door de mand valt met zijn volgende revelatie van die 600 blzn. die natuurlijk niet ‘verbatim’ zijn - hoe kan hij 't gelooven?) - Henny vind ik zeer goed; de heer Binnendijk als altijd de verrukte leeraar M.O., en dat wat hem verrukt komt er ook altijd zoo goed bij (Brigge, Nijhoff). - Van Eyck vind ik onbeduidend maar ditmaal eerder lief dan vervelend, in die kleine leuterversjes. Eén mooie regel, zou ‘Pom’ zeggen. Welke alstublieft? Natuurlijk ‘Kwikmedit, o kwikmedit!’ - Het grafschrift van Slau prachtig. (Ik bedoel: van Slauerhoff, voor mij is hij geen ‘Slau’ meer, laat me dat niet vergeten.) - Die bespr. van Brouwer's vertaling door M. de Jong (wie is dat? ook een Saks?) is voortreffelijk en absoluut van belang, vind ik; er moest meer zulk werk geleverd worden. - Met Van Oudshoorn kan ik geen contact vinden. Ik ben ervan overtuigd dat deze novelle goed is, maar het is voor mij - bij alle verschil - een beetje hetzelfde als met Jouhandeau; het is net of alles uit een donkere kast komt, of daarin zich afspeelt, bij Jouhandeau een van binnen versierde ‘fumerie’ of zoo, bij Van Oudshoorn meer een oud buffet, met geur van schimmel maar ook nog van etensresten, zeg: oud beschuit. - Menno heb ik nog niet gelezen, maar dat zal wel goed zijn. Deze hfdstn. zijn wschl. toch pas echt goed in hun verband gelezen.

Het spijt mij dat je zoo ‘narrig’ bent. Er is reden voor, door je gedwongen werk al meer dan zat, maar vergeet ook niet dat deze tijd voor menschen als wij moordend is. Ik ben ook allesbehalve ‘in mijn bord’, quoiqu'en dise Jany. De baankwestie prikkelt en drukt me tegelijk. Ik zit ook te wachten op een soortement ‘uitkomst’. Op 't oogenblik blij weer thuis te zijn; hier is 't tenminste 's morgens en 's avonds heerlijk koel en Bep voelt zich hier ook beter. (Zij is ongeveer ziek van Proempang weggegaan.) Ik hoop binnenkort eens een brief van je te krijgen, desnoods één litanie van klachten, want telkens weer een briefkaart is toch niet je dat.

Nu, tot zoover. Hartelijks en hartelijks van huis tot huis - zeg aan Atie dat we haar brief aan ‘Bep’ (niet Elsie) geheel bij toeval in de Locomotief4560 lazen (op Proempang) en er ons zeer mee amuseerden - ‘Bep’ rillend van influenza, was zéér getoucheerd!4561 Een hand van je

E.

P.S. - Hoe Menno je schrijven kon dat Kolff mijn Mult. uitgaf, begrijp ik niet. Ik schreef hem dat ik daar wel kans maakte. Maar nu is de zaak met Q. in orde, zooals je weet. Tenzij ik opeens nog een prachtaanbod erop krijg - en Q. er dan nog van af wil.

P.P.S. - Ik zal je eerstdaags mijn heele novelle op rijm - d.w.z. wat er van af is - zenden jij en Henny en Menno en vooral ook Simon moeten dan maar uitmaken of 't nog de moeite waard is ermee door te gaan. Als 't ook weer rotzooi is, ga ik maar niet verder.

4556‘Jeugdherinneringen’. In Het vaderland van 8 november 1936 (ocht.).
4557Dubbel onderstreept.
4558Niet gebeurd. Over J. van Hattum, De pothoofdplant en drie andere van diens dichtbundels: DP, ‘Poëzie op Amsterdamsch Peil’. In Bataviaasch nieuwsblad van 18 mei 1940 (Vw 6, p. 533-539).
4559In GN 35 (1937) 3 (maart), p. 213-312 waren de volgende bijdragen opgenomen: P.v. Renssen, ‘Over literatuur’; E. du Perron, ‘Blocnote klein formaat’ (Vw 5, p. 215-220; o.a. over R de K.); J. Romein, ‘Een brief in plaats van een overzicht’; H. Marsman, ‘Proloog’; D.A.M. Binnendijk, ‘Nijhoff's proza’; J.A. Rispens, ‘In memoriam P. van Renssen’; J. van Oudshoorn, ‘Kristallen’; M. ter Braak, ‘Van oude en nieuwe menschen’ (hfdstk 2 van Van oude en nieuwe christenen); S. Vestdijk, ‘Poëtisch maandbericht’; en gedichten van J. Slauerhoff, J. Engelman, P.v. Renssen en P.N. van Eyck; In ‘Aquilino Ribeiro, Oorspronkelijk en vertaald’ besprak M. de Jong: Aquilino Ribeiro, De man die de duivel doodde. Uit het Portugees vertaald door J. Brouwer.
4560Met ingang van 27 maart 1937 richtte Atie Greshoff-Brunt haar Rosine-brieven aan ‘Lieve Bep’. Op die datum eindigde zij haar brief met: ‘Met heel veel groeten aan je man (we hebben juist vanmorgen zijn brief over dat boek over Multatuli ontvangen).’
4561Zin in het handschrift van Elisabeth du Perron-de Roos.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie