E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 8 mei 1936

Parijs, Vrijdag.

Beste Jan,

Ik schijn nu in een periode te verkeeren waarin copy van mij wegraakt! Ik zond aan Boucher - om aan Blocnote toe te voegen - mijn congresnotities; hij wou ze niet hebben, omdat de prijs v/h boek al vastgesteld was, en zond ze dus terug, maar ik ontving niets. Dit wil zeggen dat ik het Januari- en het Februari-nr. van Gr. Ned. moet hebben (kan je mij die bezorgen?), alles weer nazien (de tekst die ik Boucher zond was heelemaal gewijzigd), enfin, een plezierig werkje voor niets.

Vestdijk schreef me daarnet dat hij met schrik gehoord had van die weggeraakte copy van me en zegt dan laconiek: ‘of het in Reeuwijk als pleepapier gebruikt is weet ik niet’. Wat is Reeuwijk (of Reenwijk?)? Het oord van het mensch Raedt?4177 Maar hoe het zij, wij hoeven daarmee toch geen genoegen te nemen, noch jij noch ik, dunkt mij. Wat zijn dat voor manieren, aan een behoorlijk blad? Jij hebt die 3 enveloppen meegenomen en bent er dus in zekeren zin verantwoordelijk voor; jij hebt dus alle recht om geducht op te spelen. Zeg dat ik geen copy heb aangehouden, dat ik die notities niet uit het hoofd reconstrueeren kan, dat mij op deze manier dus dubbel nadeel berokkend wordt en dat ik van de firma H. en W. of van de red. v. Gr. Ned. (zooals je 't stellen wilt) in geval van wegblijven een schadevergoeding eisch van, zeg 50 gulden. Misschien dat die blzn. dan opééns terechtkomen!

Stuur nooit meer copy dan nodig is aan het mensch Raedt, als dat aan de redactie verbonden blijft. (Misschien is dit ook een prachtmotief om haar eruit te kieperen.) In ieder geval zou ik die eisch van schadevergoeding laten hooren, omdat zooiets zoowel op de firma als op mevrouw Raedt nog het meeste indruk maakt. Het kan ook zijn dat naar die copy nog niet behoorlijk gezocht is, omdat jij zelf niet zeker was aan wie ik die had gezonden! Nu deze zekerheid er is, kan men misschien beter zoeken.

Als de copy inderdaad niet teruggevonden wordt, stuur mij dan alles wat ik jou in Brussel gaf terug. Ik kan, met behulp daarvan en van wat nu gezet wordt, misschien nagaan wat weggeraakt is, of weggemoffeld, en probeeren een deel daarvan te herschrijven. Dat ik dit zeer onaangenaam vind, hoef ik zeker niet te zeggen. En vooral, ik vind dat zooiets niet te pas komt, en dat ik in ieder geval niet de dupe hoef te zijn (in welk opzicht dan ook) van de rancunes of slordigheden van (Coenen en) Raedt.

Het is vervelend dat ik je met deze dingen moet vervelen, maar mijn schuld is het niet. Als jij copy van mij had weggemaakt, zou ik dat ook vervelend vinden, maar het verder met liefde verdragen; maar in dit geval verdom ik het totaal!

Schrijf dus op pooten hierover aan dat mensch of à qui de droit en houd me van het geval op de hoogte.

Veel hartelijke groeten overigens, ook aan Atie en van Bep.

Steeds je

E.

Menno schreef dat hij jullie met veel plezier te logeeren had gehad.4178 Van hier weinig nieuws. Ik solliciteerde bij Van Suchtelen naar een betrekking bij de W.B., nu Endt er weg is. Zal wel niets opleveren, maar je moet alles probeeren. Tot grooter werk kom ik niet, bovendien heb ik nu net weer wat griep gehad. En innerlijk is het nog steeds rommelig en beroerd in me.

Houd je taai; misschien komt er voor ons allen opeens een heele nieuwe keer, waar we nu gewoon geen idee van hebben, - en ten goede, niet zóó rot als het eruit ziet!

Jany schreef dat hij in aantocht is, zoowel bij jullie als bij ons; ik zal hem met veel plezier terugzien.

4177Eva Raedt-de Canter woonde in Reeuwijk.
4178Zie Bw TB-DP 4, p. 14.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie