E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (N. van Suchtelen)

Parijs, 7 mei 1936

Parijs, 7 Mei 1936.

Zeer geachte Heer van Suchtelen,

Gaarne zal ik het door u gevraagde doen. Stuurt u mij dus zoo gauw mogelijk de proeven; gelijk met de eerste correctie zend ik u dan een inleiding van ongeveer 3 bladzijden en een lijstje met vertaald maleisch.

Wat het zwijgen van Gallimard betreft, en de vertaling van Le Sang Noir, ik heb u hierover niet nader geschreven, omdat ik niet wilde aandringen. Nu echter heb ik mijn vriend Louis Chevasson, secretaris van Gallimard, opgebeld, om voor u te informeeren hoe het er eigenlijk mee staat. Vanmorgen kreeg ik ingesloten antwoord. Uw brief moet dus weg zijn geraakt; het beste lijkt mij dat u hen nu zoo spoedig mogelijk een nieuwe schrijft.

Nu iets ernstigers nog, voor mij. U schrijft dat de heer Endt zijn werkzaamheid aan de W.B. heeft neergelegd. Dit was mij niet bekend, ofschoon ik wel vaag gehoord had dat de heer Endt ziek was. Zonder mij in het minst als plaatsvervanger van den heer Endt te willen voorstellen (ik weet niet welk werk hij precies deed en of ik ook maar in het bezit ben van de daartoe vereischte bekwaamheden) zou ik u toch willen vragen: is er, door het uittreden van den heer Endt, een plaats opengekomen in het bedrijf van de W.B., waarvoor u mij als werkkracht zou kunnen gebruiken?

Ik kijk voortdurend uit naar een vast werk, en meen in het uitgeversbedrijf het noodige te kunnen presteeren. Ik weet aardig wat van boeken af, heb voor Stols verschillende uitgaafjes in elkaar gezet, het vak zou mij oneindig liever zijn dan menig ander (de journalistiek bijv.), en wat ik niet ken meen ik in den kortst mogelijken tijd te kunnen leeren.

Wilt u mij in ieder geval dus even hierop antwoorden? Ik ben natuurlijk bereid in Holland te komen om persoonlijk met u te spreken, als u eenige mogelijkheid ziet in wat ik hier aanroer.

Geloof mij, met vriendelijke groeten, uw dw.

EduPerron

E. du Perron

88 Boulevard Murat

Parijs (16e).

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie