E. du Perron
aan
uitgeverij Em. Querido: Parijs, 15 mei 1934

Parijs, 15 Mei.

 

Zeer geachte Heer Querido,3200

Bij thuiskomst uit Grenoble - gisteravond - vond ik hier uw brief. Dit verklaart u waarom ik niet eerder antwoordde; ik haast mij nu het te doen.

Ik ben zeer ingenomen met uw voorstel; ik heb nu weer een prettig gevoel van zelfvertrouwen over me gekregen - en wie weet of we tòch niet een grooter publiek bereiken dan u denkt (en dan ik denk)!

Dus, om te beginnen, ik neem dit voorstel aan. U zendt mij vanaf 1 Juni fl.100. - 's maands; ik bezorg u vóór eind October, zoo mogelijk eerder, en zelfs hoe gauwer hoe beter, zonder schade voor het boek, Ducroo. - Met het volgende boek (de andere ‘roman’) is er toch niets verloren, want als ik dat maak, krijgt u dat natuurlijk ook.

Inplaats van fl.900. - of liever fl.850. voor Ducroo, krijg ik dus fl.500.; de andere fl.350. zijn dan mijn aandeel in De Sm. Mensch. U wilt niet meer dan 240 à 250 blzn. compres-druk, zegt u. Maar wordt het boek veel meer, zooals het nu is? Als u er absoluut op gesteld is, kan ik probeeren er zóó in te werken (u moet mij dan het MS. terugsturen) dat ik er den door u bedoelden omvang mee bereik; maar misschien wordt het boek als geheel er dan slechter (zwakker) door. Eén van de attracties ervan, dacht ik, en denken al mijn vrienden, is juist de variatie. En dat ik er een slotstuk aan wou maken, heeft een bepaalde reden. Naast de stukken die toch min of meer tegen de ‘revolutie’ gaan - en dit zijn hoogtepunten in den bundel, die ik dus niet schrappen kan - wou ik mijn reactie geven op het ‘fascisme’: dat lijkt me niet meer dan fatsoenlijk, gegeven den tijd waarin we leven, en dat zult ù zeker veel beter dan ieder ander uitgever begrijpen. Bovendien eindigt het boek dan op een absoluut actueel stuk. Ik kan dit laatste stuk een omvang geven van 30 blzn. hoogstens, maar dan moet ik uit het vorige nòg meer schrappen.

Het beste lijkt mij dat u den tekst van nu precies schat. Hoeveel blzn. compres-druk als door u bedoeld wordt die, denkt u? En hoeveel schiet er dan over?

Gesteld de tegenw. tekst wordt 280 blzn. druk; dan zou ik er dus 30 à 40 moeten schrappen. Schrijf ik er 30 bij, dan zou het 70 moeten worden. Maar hoe dan ook, het blijft tenslotte gaan om een verschil van 70 blzn. (± 5 vel). Misschien kan ik er iets op vinden om deze te laten betalen: hetzij door een vast aantal koopers, hetzij door een fondsje dat Ter Braak en Greshoff misschien bij elkaar kunnen schrapen. Geeft u mij omgaand dus op wat het verschil zou zijn, en op welke manier (koopers of contanten) dit zou kunnen worden gedekt. Gaat mijn plannetje dan niet op, dan vraag ik u direct de heele copy terug en ga aan het schrappen. In ieder geval kunnen we spijkers met koppen slaan, ditmaal.

En nogmaals: als ik dien anderen roman maken kan, en u voelt ervoor, dan krijgt u die vanzelfsprekend; dat hangt dan, zou ik zoo zeggen, meer van u af dan van mij!

Met vriendelijke groeten, ook aan mevrouw Van Nahuys,3201 steeds uw dw.

EduPerron

 

P.S. Voor het prospectus3202 van De Sm. M. schrijf ik, gelijk hiermee, aan Ter Braak. Het is beter dat hij het schrijft dan ik; onpartijdiger, en juister misschien. Kunt u uit de opdracht niets gebruiken (de brief-inleiding, meen ik)?

3200Emanuel Querido (1871-1943) stond sinds 1915 aan het hoofd van het uitgeversbedrijf Em. Querido. Aanleiding tot de correspondentie, door bemiddeling van Marsman tot stand gekomen, was de uitgave van Het land van herkomst. Vermoedelijk zijn er eerder brieven door DP aan Querido geschreven; deze zijn waarschijnlijk in oorlogstijd verloren gegaan.
3201Alice van Nahuys, secretaresse van Querido.
3202Prospectus aanwezig op het Letterkundig Museum.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie