E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 18 september 1933

Bellevue, Zondagnacht.

Beste Jan,

Ik ben eigenlijk erg moe van Chantilly teruggekomen en voel me steeds moeër. Het werk aan Ducroo vlot ook niet. Ik slaap allerberoerdst en denk veel aan Gille en Simone. Ik zou vooral Gille willen terugzien en willen weten of Simone niet al totaal in de misère zit. Ik heb haar niets meer kunnen zenden, deze maand, en geloof dat zij nu overal leent.

Ingesloten 2 brieven over de verkoop van Gistoux. Ik heb Timmers geschreven (eergisteren, meen ik) dat hij moest probeeren toch minstens 250.000 te krijgen, maar dat ik hem natuurlijk carte blanche gaf. En toch, Jan, eerlijk gezegd vind ik dit alles wel èrg sneu. Wat is 250.000 frs. voor Gistoux? Toen de publieke veiling in Wavre mislukt is, omdat mijn moeder 600.000 wou hebben, was er (dit werd ons van betrouwbare zijde verteld) iemand uit Namen die tot 500.000 had willen gaan. En de tijd was toen al zeker even slecht als nu! Ik heb dit aan T.V. geschreven, maar hij schijnt absoluut niets te voelen voor een publieke veiling. En waarom eigenlijk niet? Kan je dit niet eens aan Bob Nijkerk vragen? Als hij nu met die De Meeus absoluut niet meer kan krijgen dan 200.000, waarom zou hij die prijs niet als limiet stellen en in ieder geval de kans wagen dat iemand hooger biedt? Voor een zoo sportief iemand vind ik zijn zienswijze in dit geval nogal erg mak. Maar ik kan dit alles niet per brief met hem behandelen. Zou jij hem niet willen opbellen en vragen hoe het ermee staat? Als hij niet meer dan 200.000 kan krijgen, zeg hem dan dat hij - tenzij hij een geldige reden opgeeft - om mij plezier te doen bij een betrouwbare notaris een publieke veiling probeert, met 200.000 als limiet. Ik voor mij ben er zeker van dat, als er ook een behoorlijke publiciteit aan gegeven wordt, het huis dan meer opbrengt, misschien wel 300.000. Maar je moet dit met T.V. en met Nijkerk bespreken, desnoods per telefoon. Wil je dat voor me doen en met al de warmte waar jij toe in staat bent? Bedenk dat Bep en ik het plan hebben om dat geld bijna uitsluitend te besteden aan de opvoeding van Gille. En er gaat direct 150.000 frs. af aan hypotheek, achterstallige rente, schuld aan schoonpapa, aan notarissen, + nog enkele %en voor successierechten. Wschl zelfs meer. Wat blijft er dan voor ons over?

Wil je T.V. ook vragen hoe het nu met die erfenis zit? De vendutie heeft 3 October plaats. Krijgen wij daarna direct al wat geld, of hoe lang kan dàt nog duren? Dit is ook van groot belang voor ons met het oog op verdere plannen, van verhuizen, etc. Alles dringt zich in deze maanden Sept. Oct. samen voor de slotacte. Ik zou graag naar Brussel gaan om zelf alles even te kunnen bepraten, maar Bep heeft de financiën opgenomen en er zijn geen 100 frs. te veel! Ik zond ook frs. 100.(fransch) aan J.v.N. voor het typen, alles wordt ons van het lijf gescheurd.

Ik schreef J.v.N. ook jou te zeggen dat Pom de eerste 2 hfdstn gelezen heeft en er niets voor voelt. Jany wil verder probeeren, maar dat is onzin: het is een bewijs van het echte ervan dat Pom het niet goed vindt; om het goed te vinden moet men den ‘ik’ (Ducroo) met vriendschap (willen) naderen, niet op zoek zijn naar fraaie letteren. En Pom - ook als zijn gevoelens voor mij persoonlijk hem geen parten spelen - is een getrapte letterproever. Dus dat is een verkeken kans.

Ik vroeg Jany nu mijn Java te plaatsen, als dat kan.

Wil jij mij spoedig de 2 hfdstn. sturen die bij jou zijn? Ik werk ze dan nog wat bij en stuur ze jou, mèt wat van Pom terugkomt, voor Coenen, ter kennismaking. Coenen en jij kunnen dan verder schrappen en arrangeeren wat jullie - of hij alleen - wil. Maar tracht er geld uit te slaan. Geld, geld en nogeens geld is de boodschap! Bah.

Kreeg je geen bericht over d'Artagnan? Als ze het niet nemen, laten ze het dan terugsturen; misschien kan ik het als feuilleton plaatsen in de N.R.C. Of zelfs in Het Vaderland? Ik heb dringend geld noodig, ook met het oog op de October-plannen. Ook meubels inpakken en opbergen en reizen naar St. Brieuc kost nog wat geld; daarbij moeten we nog 500 frs. belasting betalen. En schoonpa kan niet meer helpen. Zijn zoon Bob is nu getrouwd met een Duitsche vrouw van adellijken bloede, Christa von Falkenhayn, maar zij heeft géén geld en zij komen nu voorloopig samen bij schoonpa inwonen. Hij heeft dus buiten ons om genoeg kosten met deze nieuwe ménage: het halve huis wordt voor het jonge paar ingericht.

Bep is reusachtig als financierster en rekent alles mooi uit. Maar ieder beetje, volgende maand, is welkom. Vandaar ook: vraag T.V. vooral of er kans is dat na de vendutie ook wat duiten loskomen, of dat het daarna weer ± een jaar duurt. Naar de aandeelen op de Amst. Bank informeerde ik via Maasland: dat valt nogal mee, ze zijn nominaal tesamen maar fl. 3000. gezakt. In deze prettige historie waarin iedereen hoera roept als het niet nix is over de heele linie, moet men blij zijn met zooiets!

Ik weet soms niet of T.V. wel heelemaal beseft waar de erfenis uit bestaat, of hij zich niet blind kijkt op het Brusselsche stuk. Ik schreef hem alles uitvoerig toen hij ermee begon, maar toen ik later met hem sprak bleek mij dat hij nogal onzeker was. Er is nl:

I. de boel in Brussel;
II. de aandeelen op de Amsterd. Bank (Ned. Handel Mij);
III. een hypotheek op gronden in Indië, onlangs getaxeerd op 16.000 fl. (vroeger 30.000!).

Als de notaris pas met geld uitdeelen beginnen kan als alles geregeld is, dan kan dat, door nr. III alleen, nog wel 2 jaar duren, met deze vaart! Spreek ook daar dus met T.V. over. Als ik hem over dit alles schrijven moet, worden het ellenlange brieven, en T.V. is op dat gebied, vrees ik, een zakenman als een ander: ‘één punt tegelijk behandelen, a.u.b. of mijn hoofd loopt om en ik luister niet meer...’

Dus, Jan, voor jou, als je het doen wilt:

I. Met Nijkerk en T.V. spreken (desnoods per telefoon)
II. Mij spoedig Ducroo zenden. Je krijgt alles weer terug, zoodra ik ook het begin van Pom terugheb.

Veel dank, en hartelijke groeten ook aan Aty, van je

E.

P.S. - Ik zend gelijk hiermee een nieuwe portie Ducroo direct aan J.v.N., aangezien alles toch eerst bij diens juffrouw belanden moet.

Zend mij de brieven van T.V. en De Meeus over Gistoux terug.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie