E. du Perron
aan
J. Muls425

Gistoux, 18 september 1928

Gistoux, 18.9.28.

Zeer geachte heer,

Bij dezen bevestig ik u de ontvangst van Historie van Gevoel. Gaarne zal ik, desgewenscht, aan uw blad medewerken. Daar ik voor het oogenblik niet over proza beschik zend ik? vast eenige verzen; mocht u ze evenwel niet kunnen plaatsen, zoo ontving ik ze liefst spoedig terug.426

Geloof mij, zeer geachte heer, met beleefde groeten, gaarna uw dienstw.

EduPerron

P.S. - Zou het te veel gevraagd zijn indien ik u verzocht mij een ex. van het aan P. van Ostaijen gewijde nummer van uw blad427 te doen toekomen?

Origineel: Antwerpen, Letterenhuis

425Jozef Muls, Belgisch essayist en criticus (1882-1961). Richtte in 1905 Vlaamsche arbeid op, een algemeen cultureel, maar toch vooral literair tijdschrift, dat met een onderbreking van 1914-1919, tot in 1930 zou blijven verschijnen.
426Het verhaal ‘Historie van gevoel’ werd niet in Vlaamsche arbeid geplaatst. Daarentegen wel acht sonnetten

‘Beeld uit het verleden’, ‘Ander beeld’, ‘Wandeling zonder maan’, ‘Twintigste eeuw’, ‘Oproep’, ‘De bezitting’, ‘De Dorpsschoone’ en ‘Platen aan den wand’. Zie jrg. 23 (1928) 5 (okt.), p. 303-306. Met uitzondering van het laatste sonnet zijn de verzen, op enkele plaatsen gewijzigd, opgenomen in Vw 1, p. 46-52.
427Vlaamsche arbeid 23 (1928), nr 3-4, p. 129-207.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie