E. du Perron
aan
A.C. Willink

Brussel, 3 november 1925

Brussel, 3 Nov. 's avonds.

Beste Willink,

Je kaartje ontvangen; vandaag werd verder om allerlei te late dingetjes besloten het vertrek uit te stellen, tot den 14en. Ik verwacht dus hier je wat meer gekleurd oordeel. Wat de illustratie aangaat, ziehier wat ik je, na ‘rijper beraad’ zou willen voorstellen.88

1. Omslagteekening; of niet, (alnaarmate je je voor het genre geïnspireerd voelt).
2. Portret van den schrijver - reproduktie van je schilderij89 - maar alleen toe te voegen aan laat ons zeggen 30 auteurs-exemplaren, hors commerce.
3. Negen frontispieces; voor de negen deeltjes v/h werk.

Ik zou de reproductie v/h schilderij extra goed willen hebben; een soort phototypie of zoo. Voor de verspreiding v/h boek heb ik vandaag ook, en geheel ongezocht, een ‘gelukkige’ ontmoeting gehad: met zekeren heer A. Stols, drukker en uitgever te Maestricht, daarbij bibliophiel; iemand die een serie werkjes uitgeeft: To The Hayppy Few, kleine boekjes van-en-voor ‘vrienden’ (o.a. Houwink), in oplaagjes van 50 en 100 ex. Deze heer dien ik bij Simonson90 trof (wiens naam als uitgever op mijn boek zal komen te staan) bood me, in ruil voor een vrij idiote inscriptie in zijn ex. van Filter (dat Simonson hem gegeven had) aan, mij in Holland met event, uitgaven etc. van dienst te zijn; zijn firma staat in relaties met allerlei boekhandels zoowel in Nederland als in Vlaanderen. Bref, hij wilde 200 ex. voor zijn rekening nemen; S. verspreidt er hier wel een 100-tal; rest dus 200 ex.; waarvan 50 voor de pers en 50 voor mij, en laat ons zeggen: 25 voor jou; en 75 als ‘reserve’, of ‘stock’! Je ziet, we zijn in vollen handel.

Ik verzoek je te gelooven dat ik je deze wellicht vervelende details alleen overbreng omdat ik veronderstel dat de eventuele verspreiding - le lancement! - van je illustraties je belangstelling niet heelemaal onwaardig kan zijn.

- Wat zegt Miesje91 er overigens wel van?...

Neen, beste Willink, wees niet boos (no, my dear Willink, I beseech you, be not angry), ik heb je maar wat willen ‘plagen’. Ik hoop spoedig van je te hooren dat mijn Bloempje je volle goedkeuring heeft - anders, om met den heer Brunclair92 te spreken: ‘zijt ge nen worst’.

Met hartelijke groeten

je D.P.

P.S. - Je Langzame Weten (waarvan ik vandaag weer de drukproeven reclameerde) heeft een zeer sympathieken indruk gemaakt op mijn vriend Tissing93; het is mij evenwel niet gelukt dit oeuvre met bijbehoorende droge gezicht voor te lezen. Hij vindt het nu dan ook bijna begrijpelijk; - als idiotie, wel te verstaan. Kerel, òf we geapprecieerd worden of nièt; ons lot is te blijven zweven ver boven het medegevoel onzer medeburgeren!!

(Duco Perkens94)

P.P.S. - Ingesloten een briefje van den heer Naeye95; wil je hem er zelf niet op antwoorden?

88Voor Bij gebrek aan ernst.
89Du Perron en zijn ‘muze’ (1925).
90Raoul Simonson. Bibliofiele boekhandelaar en uitgever te Brussel, die de uitgave verzorgde van Filter en de eerste druk van Bij gebrek aan ernst.
91Maria (Mies) van der Meulen, de latere eerste vrouw van Willink.
92Victor Brunclair (1899-1944) was medeoprichter van Ruimte en vast medewerker aan Vlaamsche arbeid. Voorzover bekend heeft DP geen contact met hem gehad.
93Adé Tissing, vriend uit de tijd dat DP in Bandoeng (Java) op de middelbare school zat, was met verlof in Brussel.
94Dubbel onderstreept.
95Bedoeld is misschien de schilder Hyppolite Daeye.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie