[p. 25]

Dagboeken en critisch proza

1928-1929
38.CAHIERS VAN EEN LEZER
1 (2, 3, 4, 5). Gedrukt voor de schrijver in dertig exemplaren. z.j. [1928-1929].
15,5 × 23. Deel 1: 48 blz.; dl. 2: 52 blz.; dl. 3: 64 blz., waarvan 4 blanco; dl. 4: 56 blz.; dl. 5: 56 blz. Ieder ‘cahier’ in geel omslag, bedrukt met tekst gelijkluidend aan dien van de titelpagina. Op blz. 4 van het omslag: ‘Drukkerij A. Breuer, 313, Elsene Steenweg, Elsene-Brussel’.
Inhoud: 1: I Roel Houwink, Gaston Burssens, Mr. P.H. Ritter Jr.; II Jean Cocteau; III Dirk Coster en de nieuwe geluiden; IV Lioubomir Mitzitch; V Kristiaan Watteyn; VI Ligne, Balzac, Casanova, Byron, Poe, Fl. Marryat, etc.; VII Mejuffrouw Smeding; VIII Gide en Vermeulen.
2: X Pierre Louys en Farrère; XI Arthur van Schendel; XII Albert Helman en de vrome jongelingen; XIII Het Boek Job, Het Hooglied, De Prediker, enz.; XIV De kritikus Marsman; XV Coster, Poe, Vermeulen, Krishnamurti, Marsman, enz.; XVI Paul van Ostayen; XVII Nogmaals het boek Job.
3: XVII Een Franse roman over Java; XVIII Oscar Wilde, Sherard, Harris, Douglas; XIX Lezing André Gide; XX A. Roland Holst, Jan van Nijlen; XXII Engelse en Franse poëzie, etc.
4: XXIII Surrealistiese Franse Letteren; XXIV Franz Hellens, Cocteau-Desbordes; XXV Valéry, Barnabooth, Robinson Crusoë, Detektiefverhalen, etc.; XXVI Benjamin Constant; XXVII André Malraux; XXVIII André Maurois; XXIX R.N. Roland-Holst, Jacobsen, Rilke, Wilder, Vosmaer, Van Duinkerken, Wassermann,
5: XXX R. Herreman, mijn Cahiers en de Journalistiek; XXXI Paul Léautaud; XXXII Weer de Nederlandse roman; XXXIII Alfred Douglas; de heer Otten; XXXIV Coster en de Costerlikheid; XXXV Wandeling door mijn lektuur (1916-28); XXXVI Paul van Ostaijen.
N.B. Deze vijf cahiers bevatten dagboek en critisch proza van April-Mei 1925 tot en met eind April 1929.
[p. 26]
Vgl. Cahiers van een Lezer, 3 dln in de serie ‘Standpunten en Getuigenissen’, 1931-1933, nos 39-41, 54.
1931
39.VOOR KLEINE PAROCHIE
(Cahiers van een Lezer)* Uitgegeven door A.A.M. Stols, Brussel, 1931. Standpunten en Getuigenissen.
168 blz. (waarvan 2 blanco). 13,5 × 19. Colophon op blz. 165; ‘Gedrukt bij Boosten & Stols te Maastricht. Behalve de gewone oplage werden 10 exemplaren op geschept papier gedrukt, genummerd I-X’. Geel omslag in zwart bedrukt. Sedert 1939 wordt deze editie ook in een cartonnen bandje, met blauwen tekst bedrukt, in den handel gebracht. Op de helft van de oplage werd op de titelpagina ‘tweede druk’ vermeld.
De tekst is verdeeld in 3 cahiers; deze zijn ongeveer gelijkluidend aan ‘Cahiers van een Lezer’, uitgave 1929, nos 1 t/m 3. Een ‘Nawoord’ is aan den tekst toegevoegd, gedateerd Mei 1930.
Opdracht: Aan A.A.M. Stols. Motto van P. Léautaud.
1931
40.VRIEND OF VIJAND
(Cahiers van een Lezer)** Uitgegeven door A.A.M. Stols, 1931 [z. pl. - Brussel]. Standpunten en Getuigenissen.
172. blz. 13,5 × 19. Colophon op blz. 172: ‘Gedrukt bij Boosten & Stols te Maastricht. Behalve de gewone oplagen werden 10 exemplaren op geschept papier gedrukt, genummerd I-X’. Verder uitgevoerd als ‘Voor kleine Parochie’.
De tekst is in 3 cahiers verdeeld; het 1e en 2e cahier zijn identiek met ‘Cahiers van een Lezer’, nos. 4 en 5, uitgave 1929; het ‘Derde Cahier’ bevat: 1. André Gide en de Hollandse kritiek; 2. Interview; 3. A. den Doolaard; 4. Sonnet voor Burring, Brief aan Dr. Donkersloot; 5. Valéry, Stendhal. Nawoord. (Oct. 1930).
Opdracht: Aan J.C. Bloem. Motto van P. Léautaud.
1933
41.TEGENONDERZOEK
(Cahiers van een Lezer)*** Nawoord van H. Marsman. Uitgegeven
[p. 27]
door A.A.M. Stols. Brussel 1933. Standpunten en Getuigenissen. 172 blz. 13,5 × 19. Hoewel dit deel geen colophon bevat, kan vermeld worden dat ook 10 exemplaren op geschept papier genummerd I-X gedrukt werden. Uitvoering geheel als ‘Voor kleine Parochie’ en ‘Vriend of Vijand’.
Inhoud: Eerste Cahier: 1. Menno ter Braak; 2. Ter Braak, Havelaar, Bloem; 3. Greshoff, Binnendijk, Van den Bergh, etc.; 4. Jan Greshoff; 5. André Malraux; 6. Gerard Walschap, de Sade, Stendhal, Conan Doyle, etc. Twede Cahier: 1. Gesprek over Slauerhoff; 2. Naschrift; 3. Brief over Slauerhoff; 4. Van de Woestijne, Leopold, Slauerhoff, etc. Derde Cahier: 1. Nieuwe Nederlandse verhalen, Helman, Nijhoff; 2. Marsman, Binnendijk, poëzie en epigonisme; 3. Marsman en ik; 4. Nog meer over poëzie en epigonisme; 5. Jean Galmot en Cendrars; 6. Valeriu Marcu: Lenin; 7. Vera Figner: Nacht over Rusland; 8. Jef Last en onze revolutionaire poëzie; Nawoord van H. Marsman (Augustus 1932).
Opdracht: Aan Simon Vestdijk. Motto van Stendhal.
N.B. In de nalatenschap werd een door E. du Perron herziene tekst gevonden van de drie bundels Voor Kleine Parochie, Vriend of Vijand en Tegenonderzoek, uitgebreid met een verkorten tekst van Uren met Dirk Coster, onder den gemeenschappelijken titel Cahiers van een Lezer; aldus vereenigd werd deze tekst bestemd voor den herdruk in de Verzamelde Werken van den auteur, die in 1946 verscheen.
Zie no. 54.
1933
42.UREN MET DIRK COSTER
(Een Tegenstem). Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon N.V., 1933.
148 blz. 15 × 23. Bijgevoegd werden 4 blzn., die men als de 14 ‘stellingen’ van een proefschrift kan beschouwen en 2 blzn aan één zijde bedrukt met ‘Errata’. Omslag op bruin papier in rood bedrukt. Op blz. 1 een door E.d.P. geteekende caricatuur van Dirk Coster. Colophon op blz. 147: ‘Gedrukt in Januari MCMXXXIII bij Nijgh & van Ditmar N.V. te Rotterdam. 10 exemplaren werden gedrukt op Simili Japon, genummerd I tot X. Exemplaar No ...’ [handteekening van E.d.P.]. (In deze 10 exemplaren schreef E.d.P. op blz. 146 een citaat ‘Vrij naar le Prince de Ligne’, een van Laurent
[p. 28]
Tailhade en een van Ernest Hemingway met een onderschrift van hemzelf, gedateerd Maart 1933)
Opdracht: Aan J. Slauerhoff. Motto uit de ‘School van Aristophanes’
N.B. De rest van de oplage werd op verzoek van den schrijver in November 1938 vernietigd. (Zie hierover ‘Het Hollandsch Weekblad’ van 19 Nov. 1938 en Het Vaderland van 19 Nov. Av. en 16 Dec. 1938 Av.). In de nalatenschap werd een door E. du Perron verkorte tekst gevonden, bestemd voor den herdruk in de Verzamelde Werken van den auteur, die in den definitieven druk van Cahiers van een Lezer in 1946 verscheen.
Zie no. 41 en 54 en blz. 56.
1934
43.DE SMALLE MENS
[Uitgeversmerk]. MCMXXXIV. N.V. Em. Querido's Uitgevers Mij. Amsterdam.
288 blz. 14,5 × 21. Band van groen linnen, in goud bestempeld met auteursnaam, titel en uitgeversmerk. Omslag van crèmekleurig papier, bedrukt met denzelfden tekst als van den band.
Opgedragen met een brief aan A. Roland Holst, gedateerd Parijs, Juli '34. Motto's van D.H. Lawrence en Stendhal. Bevat dagboekbladen en essays uit 1931-1934, grootendeels oorspronkelijk in ‘Forum’ gepubliceerd.
N.B. In de nalatenschap werd een door E. du Perron herziene tekst van De Smalle Mens gevonden, bestemd voor den herdruk in de Verzamelde Werken van den auteur.
1936
44.BLOCNOTE KLEIN FORMAAT
Folemprise. L.J.C. Boucher. 's-Gravenhage 1936.
168 blz. 12 × 18,25. Omslag van crèmekleurig papier bedrukt in paars en rood met tekst: ‘E. du Perron. Blocnote klein formaat. Folemprise VIII’, geplaatst in een rand die een blocnote voorstelt. Zwartglimmende band met in goud gestempelden panter op de vlucht. Colophon op blz. 166: ‘Deze uitgave van E. du Perron, Blocnote klein formaat vormt het achtste deel van de serie Folem-
[p. 29]
prise uitgegeven te 's-Gravenhage door L.J.C. Boucher. De oplage, in September 1936 gedrukt bij Mouton & Co te 's-Gravenhage, bestaat uit 15 exemplaren op Pannekoek Antiqua en 600 exemplaren op Oxford. Dit is exemplaar nummer ...’
Bevat dagboekbladen van 1930 - ± Oct. 1935.
Opdracht: Aan Giacomo Antonini.
Zie no. 45 en 55.
1936
45.GRAFFITI
(Blocnote Klein Formaat) door E. du Perron. D.V.B. Chamoiskleurig omslag in bruin bedrukt: Graffiti door E. du Perron. D.V.B. Dit is Schrift 10 van Jaargang 13 der Vrije Bladen. October 1936. (Rozenbeek en Venemans Uitg. Bedrijf N.V., Hilversum). 32 blz. 15,5 × 23.5. Bevat dagboekbladen van 1935-1936.
Deze uitgave ging in 1937 over aan H.P. Leopold's Uitg. Mij. 's Gravenhage en in 1941 aan A.A.M. Stols, 's Gravenhage.
N.B. In de nalatenschap werd een door E. du Perron herziene tekst gevonden van Blocnote Klein Formaat en Graffiti, uitgebreid met ongebundelde artikelen van denzelfden aard in Groot-Nederland enz., bestemd voor den herdruk in de Verzamelde Werken onder den titel In deze grootse Tijd, die in 1946 verscheen.
Zie no. 44 en 55 en blz. 58-59.
1938
46.HET SPROOKJE VAN DE MISDAAD
Dialogen over het detektiveverhaal gevolgd door De Werkelike d'Artagnan. Kolff, Amsterdam-Batavia, z.j. [1938].
134 blz. 13,75 × 20,75. Omslag op goudgeel papier bedrukt met teekening en tekst in rood en blauw. Initialen in den tekst in rood gedrukt. Opdracht: Aan Dr F.R.J. Verhoeven.
N.B. De eerte dialoog verscheen voor het eerst als ‘Dialoog over het Detektiveverhaal’ in ‘Groot-Nederland’ 1933, blz. 61-75 en later in De Smalle Mens (1934); het slotstuk ‘De Werkelike d'Artagnan’ verscheen in het ‘Haagsch Maandblad’ deel XX, No. 5, No-
[p. 30]
vember 1933, waarvan E.d.P. een klein aantal overdrukken liet maken, dat hij aan zijn vrienden zond, 11 blz. gepagineerd 516 t/m 526. (Op blz. 523 werd door E.d.P. met de pen het woord ‘tijd’ veranderd in ‘strijd’ (regel 12 v.o.)).
N.B. In de nalatenschap werd een door E. du Perron herziene tekst van dit boekje gevonden, bestemd voor den herdruk.
1940
47.EEN LETTRÉ UIT DE 18e EEUW: WILLEM VAN HOGENDORP
Brieven en Verzen uit het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, gepubliceerd en toegelicht door E. du Perron. [Uitgeversmerk]. Den Haag - MCMXL. H.P. Leopolds Uitgevers-Mij N.V. De Vrije Bladen, Jaargang 17, Schrift IV, April 1940.
32 + II blz. 15,5 × 23,5. Omslag van wit papier, bedrukt in rood en blauw (ontwerp H. Salden) met tekst: ‘De Vrije Bladen. Een Lettré uit de 18e Eeuw: Willem van Hogendorp. E. du Perron’. Reproductie naar een portret van Mr Willem van Hogendorp.
Opdracht: Voor job van Leur.
Deze uitgave ging in 1941 over aan A.A.M. Stols, 's-Gravenhage. N.B. Op blz. 3 van het omslag wordt van E.d.P. aangekondigd als ter perse zijnde: ‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’ (vervolg op ‘De Muze van Jan Companjie’, indiese belletrie van 1780-1860), en als ‘in voorbereiding’: ‘Zich doen gelden’ (Roman), terwijl ‘Scheepsjournaal van Arthur Ducroo’ vermeld wordt, hoewel dit niet verschenen was. Op blz. 6 werd door E.d.P. verbeterd: harer Dochters in van haare Dochters (regel 18 van boven), Redevoering der Inenting in Redevoering der Inentinge tot de Ingezetenen van Batavia (regel 11 van onder), op blz. 8: Onno Zwier van Hagen in Onno Zwier van Haren (regel 16 van onder), op blz. 9: het jaartal 1874 in 1784 (regel 7 van boven).
Zie blz. 55.
1940
48.SCHEEPSJOURNAAL VAN ARTHUR DUCROO
[Uitgeversmerk] Amsterdam. L.J. Veen's Uitgevers-Maatschappij N.V.
[p. 31]
134 blz. 13,5 × 21. Omslag van wit papier, bedrukt in oranjerood en zwart met tekst: ‘E. du Perron. Scheepsjournaal van Arthur Ducroo. [Uitgeversmerk]. Prominenten-Reeks. L.J. Veen's Uitgevers-Maatschappij N.V. Amsterdam’. Halflinnen band met lichtbruinen rug en platten, bedrukt met uitgeversmerk in gouden letters. Voorwoord van Juni '39. Opdracht: Aan Freddy Batten.
N.B. Dit reisjournaal verscheen posthuum in Oct. 1940 en bevat het relaas van E.d.P.'s terugreis naar Indonesië (Marseille, 13 Oktober '36-Batavia, 10 November '36).
1944
49.OVER ANDRÉ GIDE
Astra Nigra V. 60 blz. 14,5 × 20. [1944]. Voorwoord van F.B. [Fred Batten]. Grijs omslag zonder titel. Colophon op blz. 57: ‘E. du Perron: Over André Gide vormt deel V van de Astra Nigrareeks. De oplage bedraagt 125 ex. No ... Niet in den handel’. Er werden van deze illegale uitgave boven de oplage 5 exemplaren op houtvrij papier gedrukt.
1944
50.OVER STENDHAL
Astra Nigra VI. 46 blz. 14,5 × 20, Voorwoord van F.B. [Fred Batten]. Omslag van grijs papier zonder titel. Volgens catalogus op blz. 45 bedroeg de oplage 125 exemplaren en verscheen het boekje als illegale uitgave in September 1944. Er werden 5 exemplaren op houtvrij papier gedrukt.
1945
51.PACIFISTIES TWEEGESPREK
8 blz. 12,5 × 15. Vouwblad op grijs papier met titel in rood en zwart. Colophon op blz. 8: ‘Dit “Pacifisties Tweegesprek” van E. du Perron werd overgenomen uit “Schrijvers getuigen tegen oorlog en militarisme”, een uitgave van de Jongeren Vredes Actie in 1936, en herdrukt voor het goede doel als Vliegend Verzet no. 2 in Maart 1945. Oplaag 100 ex. - Dit is no...’
N.B. De serie werd geleid door Fred Batten en illegaal uitgegeven.
[p. 32]
1945
52.P.P.C. BRIEF AAN EEN INDONESIËR
12 blz. 13 × 19. Omslag van grijs papier in den 1sten druk en bruin omslag in 2den druk. Colophon op blz. 17: ‘Deze Brief aan een Indonesiër van E. du Perron werd voor het eerst gepubliceerd in het Algemeen, onafhankelijk en vooruitstrevend, indisch tijdschrift Kritiek en Opbouw van 16 Augustus 1936 bij wijze van afscheid van Indonesië en sindsdien niet meer herdrukt. Het verschijnt thans ter gelegenheid van de bevrijding van Indonesië in Augustus 1945 als nr 3 van de serie Vliegend Verzet in een oplage van 500 exemplaren in de letter Bodom bij de Drukkerij Albédon te 's-Gravenhage’. Een 2de druk verscheen in 1000 exemplaren bij de uitgeverij De Telg te Amsterdam in Januari 1946. Zie no. 53 en blz. 73.
1946
53.INDIES MEMORANDUM
[Vignet]. De bezige bij - Amsterdam - 1946.
324 blz. 13,5 × 20,8. Omslag en bandontwerp van Martin. Omslag in groen en geel bedrukt met titel en auteursnaam. Halflinnen band met bruinen rug en geel voor- en achterplat. Op voorflap een inhoudsopgave van Indies Memorandum door Frans Schamhardt en op achterflap een beschouwing van S. Tas' De illusie van den ondergang. Inhoud: Indies Memorandum (blz. 5-195); Verspreide Artikelen (blz. 197-318). Nawoord van Fred Batten op blz. 319-320. Colophon op blz. 323: ‘Indies Memorandum door E. du Perron is het tweede deel van de reeks uitgaven, die onder de naam Het Zwarte Schaap verschijnt onder auspiciën van De bezige bij [vignet Het Zwarte Schaap]’.
N.B. Dit is de uitgave in boekvorm van E. du Perron's artikelen in het Bat. Nieuwsblad, Kritiek en Opbouw e.a. op koloniaal gebied.
Zie blz. 60-73.
1946
54.CAHIERS VAN EEN LEZER gevolgd door UREN MET DIRK COSTER.
[Vignet]. 's-Gravenhage A.A.M. Stols, Uitgever 1946
320 blz. 16 × 25. Omslag van wit papier met titel in groene lijst ge-
[p. 33]
drukt. Halflinnen band met rooden rug en geel voor- en achterplat. Opdracht: Aan Simon Vestdijk. Motto van Stendhal. Inhoud: Cahiers van een Lezer (blz. 7-245); Uren met Dirk Coster (blz. 247-305); Bibliografische Aanteekeningen van A.A.M. Stols (blz. 307-308); Index op de namen en boektitels (blz. 3o9-318). Colophon op biz. 320: ‘Gedrukt bij de Firma Boosten & Stols te Maastricht in den Zomer van 1946. Van deze uitgave werden vijftien exemplaren op geschept papier gedrukt’.
N.B. Deze uitgave is de definitieve editie van de Cahiers van een Lezer en Uren met Dirk Coster. Zie nos. 38-42.
1946
55.IN DEZE GROOTSE TIJD
A.A.M. Stols, Uitgever, 's-Gravenhage, 1946.
252 blz. 16 × 25. Omslag van wit papier met titel in gele lijst. Roodlinnen band in goud bestempeld met titel en auteursnaam. Opdracht: Aan Jean de Sturler. Inhoud: Blocnote klein formaat (blz. 9-183); Brieven uit Holland (blz. 186-241); Naamregister (blz. 243-250). Colophon op blz. 252: ‘Gedrukt door N.V. Drukkerij Trio te 's-Gravenhage in het najaar van 1946. Typografie en bandstempels door Henri Friedlaender’.
N.B. Deze uitgave is de definitieve editie van Blocnote klein formaat en Graffiti. Zie nos. 44-45 en blz. 73.
1947
56.SANS FAMILLE
Drie brieven over een hedendaagsch vraagstuk. Jan Greshoff Menno ter Braak / E. du Perron.
[Vignet] De bezige bij, Amsterdam.
24 blz. 17 × 26. Omslag van crèmekleurig opdikkend papier in lichten donkerbruin bedrukt met tekst: ‘Sans Famille / J. Greshoff / Menno ter Braak / E. du Perron. [Vignet]’. Colophon op blz. 21: ‘“Sans Famille” verscheen voor de eerste maal in “Groot Nederland” van 30 Mei 1936 en werd in dezen vorm nooit herdrukt. De brief van J. Greshoff werd opgenomen in “In alle Ernst” (P.N. van Kampen, Amsterdam), die van Menno ter Braak in “In Gesprek met de Vorigen” (Nijgh & van Ditmar, Rotterdam) en die van E. du
[p. 34]
Perron in “In deze grootse tijd’ (A.A.M. Stols, 's-Gravenhage). Uitgegeven onder het teken van Het Zwarte Schaap’. Op blz. 4: Eerste druk 1946.
N.B. De brief van E. du Perron werd gebundeld in: In deze grootse Tijd, zie no. 55.