[p. 19]

Verhalen

1923
27.MANUSCRIT TROUVE DANS UNE POCHE
Chronique de la Conversion de Bodor Guìla, Etranger. Publié tel qul par Eddy du Perron. Avec un Portrait du Converti par Creixams; et un Certificat du Dr L. Grattefesces.
48 blz. 13,5 .. 20,5. Oranjegeel omslag in rood bedrukt. (Geschreven Mei-Juni 1922 in Montmartre, gedrukt Januari 1923 Brussel).7
Zonder naam van uitgever of drukker. (Gedrukt voor rekening van den schrijver). Portret in autotypie; het ‘certificat médical’ als fascimile in lijncliché.
N.B. Deze bundel bevat in het Fransch geschreven proza en enkele gedichten.
Zie no. 1.
1924
28.HET ROEREND BEZIT
(Duco Perkens). Met elf plaatjes van Oscar Duboux. Uitgave van Het Overzicht, Juul Moretuslei 305, Wilryck-Antwerpen, 1924.
68 blz. 17,5 .. 21. Crème-kleurig omslag bedrukt met denzelfden tekst als de titelpagina, doch uit een vettere letter en in een zwarten rand. Colophon op blz. 67: ‘Van dit boek werden gedrukt vijfhonderd exemplaren, waarvan vijf-en-twintig op Alfa-papier, niet in de handel gebracht en genummerd 1-25’. (De bewuste 25 exemplaren zijn met een numerator genummerd van 01 t/m 25).
(Geschreven Jan. 1923, gedrukt Mei 1924.)8 Het ‘Woord Voor af’ is gedateerd Maart '24. Opdracht: Aan Oscar Duboux. (A toi, mon vieux Jacques!)
Zie no. 29.
1924
29.HET ROEREND BEZIT
(Duco Perkens). Met negen plaatjes van Oscar Duboux. Drukkerij A. Breuer, Elsene-Brussel. z.j. (1924).
32 blz. 13,5 .. 18. Grijs omslag bedrukt met denzelfden tekst als de titelpagina. Colophon op blz. 32: ‘Deze verbeterde herdruk ver-
[p. 20]
scheen in vijf-en-twintig exemplaren, niet in de handel gebracht en genummerd 1-25. Dit is nr: ...’ (Exemplaren met de hand genummerd door den dichter). Opdracht: Aan Oscar Duboux (A toi, mon vieux Jacques!)
[Herziene tekst, 25 exx. gedrukt Juni 1924]9
Zie nos 6, 28, 32, 33, 35 en 37.
1925
30.CLAUDIA
(Duco Perkens). Met vijf tekeningen van P. Creixams. Uitgaven van De Driehoek, Statiekaai, 7, Antwerpen. z.j. [1925].
36 blz. 14 × 18. Blauw omslag bedrukt met tekst: Cahiers van De Driehoek / Uitgeverij / Statiekaai, 7 / Antwerpen. Colophon op blz. 35: ‘Van dit cahierverschenen slechts driehonderd exemplaren, genummerd 1-300, en waarvan 1-30, gedrukt op Engels tekenpapier, niet in de handel werden gebracht. Dit is nummer: ... Gedrukt bij A. Breuer, Elsene Steenweg 313, te Brussel, April 1925’.
(De exemplaren werden met een numerator genummerd).
Opdracht: Ana [sic] Julia-Eugénie-Eucharis-Pensierosa.
[Geschreven Aug. '24, verschenen Mei '25].10
Zie nos 6, 32, 33, 35 en 37.
1925
31.EEN TUSSEN VIJF
(Duco Perkens). Met vier tekeningen van C.A. Willink. Uitgaven van De Driehoek, Statiekaai, 7, Antwerpen. z.j. [1925].
3 2 blz. 14 × 18. Groen omslag bedrukt met denzelfden tekst als de tielpagina. Colophon op blz. 31: ‘Van dit cahier werden gedrukt driehonderdvijftien exemplaren, genummerd 1 tot 315, waarvan nr. 1 tot 15, gedrukt op Hollands papier, niet in de handel werden gebracht. Dit is nr. ...’ (Deze 15 exemplaren werden door den dichter met de hand genummerd en gemerkt D.P.). Opdracht: Aan Noer-ed-Din ibn Suleyman, mijn neef.
[Geschreven Dec. '24, verschenen Sept. '25].11
Zie nos. 6, 32, 33, 35 en 37.
[p. 21]
1926
32.BIJ GEBREK AAN ERNST
Zijnde de volledige werken van Duco Perkens, uitgegeven door E. du Perron. Omslagtekening en frontispieces van C.A. Willink. Te Brussel bij R. Simonson, 2, rue du Bois-Sauvage, MCMXXVI. 184 blz. 13 × 19,5. Crèmekleurig omslag bedrukt in donkerbruin met een omslagteekening van C.A. Willink. Colophon op blz. 184 ‘Bij Gebrek aan Ernst werd gedrukt bij Brian Hill, rue de l'Arbre Benit 106b, te Brussel, in vijfhonderd exemplaren, genummerd 1 tot 500; waarvan de eerste dertig, voorzien van een portret van Duco Perkens door Willink, niet in de handel’. (Deze 30 exemplaren werden gedrukt op papier van Van Gelder en door den dichter met de hand genummerd. Het portret is een foto naar een schilderij van C.A. Wellink, voorstellend het portret van E.d.P., 1925; deze foto is gemonteerd op een crèmekleurig carton, los in de exemplaren gelegd). Opdracht: Aan Oscar Duboux.
Op blz. 181 bevindt zich een ‘Bibliografie’ vermeldende de titels en oplage van ‘Het Roerend Bezit’ 1 ste en 2. de druk, ‘Kwartier per Dag’, ‘Claudia’, ‘Filter’ en ‘Een tussen Vijf’. Verder vermeldt deze bibliografie: ‘Enige der aan Filter voorafgaande strofen verschenen in de eerste uitgaaf van Kwartier per Dag, enkele stukjes van Voor de Famielje in het maandblad De Driehoek. Zittingen voor een Damesportret, Een Bloempje aan 't Eind en Windstilte verschijnen hier voor het eerst’.
Inhoud: Het Roerend Bezit (proza), Kwartier per Dag (poëzie), Claudia (proza), Een tussen Vijf (proza), Filter (voorafgegaan door andere strofen) (poëzie), Voor de Famielje (poëzie), Zittingen voor een Damesportret (proza), Een Bloempje aan 't Eind (proza-toneel), Windstilte (poëzie), Noot van de Uitgever (= E.d.P.).
[Geschreven Maart '23-Dec.'25, gedrukt Febr. 1926].12
Zie nos. 2, 5, 6, 28, 29, 30, 31, 33, 35 en 37.
1928
33.BIJ GEBREK AAN ERNST
Met een tekening van A.C. Witlink. [Uitgeversmerk]. A.A.M. Stols, Brussel en Maastricht, 1928.
160 blz. 14 × 20. Goudgeel omslag bedrukt met denzelfden tekst
[p. 22]
als de titelpagina, doch uitgeversmerk in rood en omgeven door een dubbele roode lijn. Opdracht: Aan de nagedachtenis van Paul van Ostayen. Colophon op blz. 160: ‘Gedrukt bij Boosten & Stols te Maastricht in een oplage van 265 exemplaren, 15 op geschept Hollands papier (I-XV, waarvan I-V niet in de handel); en 250 op Engels papier (1-250), waarvan 1-50 niet in de handel. [Uitgeversmerk]. No. ...’
Inhoud: Het Roerend Bezit (Brussel, Jan. '23), Claudia (Monte Bré, Aug. '24), Een tussen Vijf (Pallanza, Dec. '24), Zittingen voor een Damesportret (Brussel, Aug. '25), Een Bloempje aan 't Eind (Brussel, Okt. '25), leder zijn Kwelling (Gistoux, Juli '27), Nameno's Terugkeer (Villefranche, Jan. '27), De Derde Nameno (Gistoux, Okt. '27).
N.B. In dezen herdruk zijn dus vervallen de afdeelingen met gedichten: Kwartier per Dag, Filter, Voor de Famielje en Windstilte. Toegevoegd werden de prozastukken: Ieder zijn Kwelling, Nameno's Terugkeer en De Derde Nameno.
Een groot deel van deze oplage werd op verzoek van den auteur door den uitgever in 1932 vernietigd.
Zie nos. 6, 32, 35 en 37.
1929
34.NUTTELOOS VERZET
Met een tekening van A.C. Willink. [Uitgeversmerk]. A.A.M Stols, Brussel & Maastricht, 1929.
144 blz. 13,5 × 19,5. Goudgeel omslag bedrukt met denzelfden tekst als de titelpagina, doch uitgeversmerk in rood en omgeven door een dubbele roode lijn. Colophon op blz. 143: ‘Gedrukt bij Boosten en Stols te Maastricht in een oplage van 265 exemplaren: 15 op geschept Hollands papier (I-XV, waarvan I-V niet in de handel), en 250 op Engels papier (1-250, waarvan 1-50 niet in in de handel). [Uitgeversmerk]. No. ...’
Opdracht: Aan Jan Greshoff.
Inhoud: Zo leeg een Bestaan (Brussel, Jan. '26), Historie van Gevoel (Gistoux, Mei '27), Het Drama van Huize-aan-Zee (ongedateerd), Voor alle Zekerheid (Gistoux, Okt. '27), De Avonturiers (Brussel, Febr. '28).
[p. 23]
N.B. Een groot deel dezer oplage werd in 1932 op verzoek van den auteur door den uitgever vernietigd.
Zie nos. 36, 37 en 85.
1932
35.BIJ GEBREK AAN ERNST
(Definitieve druk). Met een tekening van A.C. Willink. A.A.M. Stols, Brussel & Maastricht, 1932.
208 blz. 13,5 × 21. Colophon op blz. 207: ‘Van deze uitgave werden 10 exemplaren op geschept Hollands papier gedrukt.’ Blauwe linnenband met tekst in goud gedrukt: E. du Perron/Bij Gebrek aan Ernst [Uitgeversmerk]. Opdracht: Aan de nagedachtenis van Paul van Ostayen.
Inhoud: Het Roerend Bezit (Jan. '23), Claudia (Aug. '24), Een tussen Vijf (Dec. '24), De Poging tot Afstand (ongedateerd), Zittingen voor een Damesportret (Aug. '25). Een Bloempje aan het Eind (Okt. '25), Nameno's Terugkeer (Jan. '27), Ieder zijn Kwelling (Juli '27), De Derde Nameno (Okt. '27). Nawoord: Bij deze 2e druk (Augustus 1931).
N.B. In deze uitgave verschijnt De Poging tot Afstand voor het eerst.
Zie nos. 6, 32, 33 en 37.
1933
36.NUTTELOOS VERZET
(Herziene en Vermeerderde Druk). Met een tekening van A.C. Willink. P.N. van Kampen & Zoon N.V. Amsterdam 1933.
II + 186 blz. 14,25 × 22. Van deze uitgave werden 4 exemplaren op Hollandsch papier van Pannekoek gedrukt. Band van geelbruin linnen met de teekening van A.C. Willink en het onderschrift: E. du Perron - Nutteloos Verzet. Opdracht: Aan Jan Greshoff.
Inhoud: Voorwoord (Mei 1933), Zo leeg een Bestaan (Jan. '26), Historie van Gevoel (Mei '27), Het Drama van Huize-aan-Zee (Sept. '27), Voor alle Zekerheid (Okt. '27), De Avonturiers (Febr. '28), Een Kind in de Zonde (Maart '28).
N.B. Het Voorwoord verschijnt hier voor het eerst; Een Kind in de Zonde verscheen eerst als Petrus en Paulus of de Overdrijving
[p. 24]
der Jeugd in den bundel Twintig Noord- en Zuid Nederlandsche Verhalen (1930), zie blz. 64. Het restant dezer uitgave werd in 1941 verkocht aan Boekhandel A.A. Balkema, Amsterdam.
Zie nos. 34, 37, 63 en blz. 64.
1937
37.BIJ GEBREK AAN ERNST
Verhalen door E. du Perron. Met een tekening van A.C. Willink. Derde druk. A.A.M. Stols' Uitgevers-Mij, Maastricht & Brussel. Serie ‘Kaleidoscoop’. No. 32-33- z.j. [1937].
216 blz. 12,5 × 19,5. Blz. 208: ‘Gezet met de letter van Garamond en gedrukt bij de Firma Boosten & Stols te Maastricht.’ Blz. 209/216: Catalogus van de serie ‘Kaleidoscoop’.
Crèmekleurig omslag in zwart en rood naar ontwerp van J. Buckland Wright. Band gecartonneerd in hetzelfde papier als het omslag. N.B. Deze derde druk is geen echte derde druk. Daar de tweede druk (evenmin als de eerste) verkoopbaar bleek, werden de exemplaren van een nieuwe titelpagina voorzien, nadat die van den tweeden druk uitgesneden was. Op dezelfde wijze werden blz. 207-208 vervangen. Blz. 207 bevat de lijst van werken tot 1937 uitgegeven door E.d.P. bij A.A.M. Stols. De eigenlijke inhoud van deze uitgave is dus dezelfde als die van den eersten druk.
N.B. In de nalatenschap werd een door E. du Perron herziene tekst gevonden van de bundels Een Voorbereiding, Bij Gebrek aan Ernst en Nutteloos Verzet, uitgebreid met het verhaal ... E poi muori; aldus vereenigd onder den gemeenschappelijken titel Poging tot Afstand werd deze tekst bestemd voor den herdruk in de Verzamelde Werken van den auteur.
Zie nos. 6, 32, 33 en 35.
7De aanteekeningen tusschen [] berusten op gegevens door E. du Perron verstrekt.
8De aanteekeningen tusschen [] berusten op gegevens door E. du Perron verstrekt.
9De aanteekeningen tusschen [] berusten op gegevens door E. du Perron verstrekt.
10De aanteekeningen tusschen [] berusten op gegevens door E. du Perron verstrekt.
11De aanteekeningen tusschen [] berusten op gegevens door E. du Perron verstrekt.
12De aanteekeningen tusschen [] berusten op gegevens door E. du Perron verstrekt.