[p. 16]

Romans

1927
22.EEN VOORBEREIDING
Zijnde de cahiers van Kristiaan Watteyn met een tekening van de schrijver en een voorrede van R. Queselius uitgegeven door E. du Perron. Bij W.N. Dinger te Bussum. MCMXVII [sic voor MCMXXVII].
II + 232 blz. 15,5 × 19,5 . Colophon op blz. 232: ‘Een Voorbereiding werd, voor de eerste maal, gedrukt te Brussel, bij A. Breuer, 313 , Elsene Steenweg, in honderd-twintig genummerde exemplaren waarvan de eerste twintig buiten de handel. Dit exemplaar draagt het nummer ...’
Groen omslag, bedrukt met den tekst der titelpagina. De teekening werd gedrukt op kunstdrukpapier.
[Geschreven Febr. '22 tot April '26 (de drie laatste hfdst., de rest ongeveer tot Juli '23, behalve van tijd tot tijd een ‘omwerking’).
Gedrukt Mei 1927. In omloop gebracht Sept. '27].6
N.B. Deze uitgave bevat een opdracht: Aan Adé Tissing; Voorrede, Cahiers (27 hoofdstukken). De Voorrede werd herdrukt in ‘Voor Kleine Parochie’ (1931), blz. 28-33; de teekening in ‘Kroniek van Kunst en Kultuur’ (1940) 15 Jan. blz. 55 en in G.H. 's-Gravesande ‘E. du Perron’.
Zie nos. 23, 25 en 39.
1931
23.EEN VOORBEREIDING (Omgewerkte druk)
Met een tekening van A.C. Willink. A.A.M. Stols, Brussel & Maastricht, 1931.
184 blz. 13,5 × 20,5. Colophon op blz. 183: ‘Van deze uitgave werden 15 exemplaren op geschept Hollands papier gedrukt. No ...’ Groen linnen band in goud gestempeld, c.q. groen omslag in zwart bedrukt met tekst: E. du Perron. Een Voorbereiding [Uitgeversmerk].
N.B. De tekst van deze uitgave wijkt sterk af van dien van 1927. De opdracht luidt thans: Aan Menno ter Braak; de Voorrede is weggelaten; de roman bevat 8 hoofdstukken, ieder hoofdstuk is
[p. 17]
onderverdeeld. Het laatste hoofdstuk is gedateerd 1922-26. Bladzijden 179-181 worden ingenomen door het ‘Nawoord bij deze 2e druk’, gedateerd Mei 1928. Op blz. 184 staat een lijst van werken door E.d.P. tot 1931 bij A.A.M. Stols uitgegeven; in voorbereiding zijn volgens die lijst Mikrochaos en Tegenonderzoek.
Zie nos. 22 en 25.
1935
24.HET LAND VAN HERKOMST
Roman. MCMXXXV. N.V. Em. Querido's Uitgevers-Mij, Amsterdam.
496 blz. 13,25 × 20,75. Omslag van wit papier, bedrukt met den volgenden tekst: E. du Perron - Het land van Herkomst - (teekening in lijncliché door A. Alexeïeff) - Em. Querido - Amsterdam, 1935. Band van bruin of rood buckram in goud gestempeld met auteursnaam, titel en uitgeversmerk. Een vel met ‘Verbeteringen’ werd los bijgevoegd. Het prospectus (4 blz.) bevatte een uitvoerige inleiding tot den roman door den auteur. Opdracht: Aan Elisabeth de Roos. Motto van André Malraux.
N.B. De roman werd in Mei 1935 in omloop gebracht; een ‘tweede druk’ (d.i. een ede oplage) verscheen in dezelfde maand. In de nalatenschap werd een door den auteur herziene tekst gevonden onder denzelfden titel, die in 1948 verschijnen zal.
1937
25.EEN VOORBEREIDING
Roman door E. du Perron. Met een tekening van A.C. Wellink. Derde druk. A.A.M. Stols' Uitgevers-Mij, Maastricht & Brussel. Serie ‘Kaleidoscoop’, No. 26/27, z.j. [1937.]
192 blz. 12,5 × 19,5. Op blz. 184: ‘Gezet met de letter van Garamond en gedrukt bij de Firma Boosten & Stols te Maastricht’. Blzn. 185-192 worden ingenomen door den catalogus van de serie ‘Kaleidoscoop’.
N.B. Voor deze uitgave werd gebruik gemaakt van vellen van den omgewerkten, 2den druk (1931); de titelpagina van dien 2den druk werd vervangen door de titelpagina als boven vermeld; blzn. 183
[p. 18]
en 184 werden eveneens vervangen. Op blz. 179 is evenwel blijven staan: ‘Nawoord bij deze 2e druk’ (Zie no. 23). De tekst is overigens geheel identiek met dien van den tweeden druk. Omslag c.q. band van crèmekleurig papier, in zwart en blauw bedrukt naar ontwerp van J. Buckland Wright.
Zie nos. 22, 23, en 37.
1939
26.SCHANDAAL IN HOLLAND
[Uitgeversmerk] 's-Gravenhage MCMXXXIX, H.P. Leopold's Uitgevers-Mij N.V.
224 blz. 14 × 20,5. Omslagteekening in blauw en violet op wit papier naar een teekening van Thomas Nix. Halflinnen band in bordeaux-rood met goud gestempeld; platten van imitatie-perkament met bordeaux-rood bedrukt: E. du Perron [teekening] Schandaal in Holland.
Eerste deel van de serie: De Onzekeren. Op de titelpagina staat ‘De Onzekeren’ gedrukt boven den titel van het boek. Opdracht: Aan Hugo Samkalden. Op blz. 212-213 een ‘Noot’ van E.d.P.
N.B. Als 2de deel in de serie ‘De Onzekeren’ zou verschijnen de Van Hogendorp-roman ‘Zich Doen Gelden’. Hiervan werden slechts twee hoofdstukken in de nalatenschap van den auteur aangetroffen en in ‘Groot Nederland’, van Oct.-Nov. 1940 gepubliceerd.
6De aanteekeningen tusschen [] berusten op gegevens door E. du Perron verstrekt.