[p. t.o. 3]illustratie
E. du Perron, Amsterdam, 19 October 1939

[p. 3]

BIBLIOGRAPHIE VAN DE WERKEN VAN CHARLES EDGAR DU PERRON

Samengesteld door

F. Batten en A.A.M. Stolsillustratie

1948

A.A.M. STOLS, UITGEVER

's-GRAVENHAGE

[p. 4]

GEDRUKT TE WORMERVEER BIJ MEIJER'S BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ

[p. 5]

Dichtbundels

1923
1.MANUSCRIT TROUVÉ DANS UNE POCHE
In 1923 liet E. du Perron te Brussel drukken zijn boekje: ‘Manuscrit trouvé dans une Poche; chronique de la conversion de Bodor Guíla, étranger’. - In dezen tekst staan enkele Fransche gedichten van E. du Perron, die nooit meer herdrukt zijn.
Zie no. 27.
1924
2.KWARTIER PER DAG
Tekst der titelpagina: Duco Perkens/ Kwartier per Dag/ Reisjournaal / Bruxelles / Luxemburg / Luzern / Bellinzona / Milano / Firenze / Venezia / Gardone / Stresa // Antwerpen 15.3.24-15.6.74. Tegenover de titelpagina: Ter perse in Juli 1924. Uitgave De Driehoek.
44 blz. 17 × 21 cm. Wit omslag in zwart, blauw en grijs gedrukt met tekst als op omslag, doch in andere typografische rangschikking en met inhoudsopgave naar de steden waar de gedichten geschreven werden. Op blz. 4 van den tekst: ‘Typografiese schikking en verluchting van Jozef Peeters’. Op blz. 44: ‘Dit boek gedrukt in 250 exemplaren draagt het nummer ...’ Op blz. 3 van omslag: ‘Gedrukt ter drukkerij Alph. Breuer. Elsene Steenweg, 313, Brussel’. Blz. 4 omslag: ‘Prijs 6 Frank’. Uitgeverij De Driehoek, Statiekaai 7. Antwerpen.
[Geschreven Maart-Mei '24, verschenen Nov. '24].1
Zie nos. 6, 12, 13, 17, 18, 20 en 32.
1925
3.AGATH
Agath. Een Sonnettenkrans door W.C.K.V.N. (3 versregels van Baudelaire). Met konterfeitsel van Agath door een intimus van den dichter. Gedrukt in vijftien exemplaren ... A.D. MCMXIV (sic voor MCMXXIV of MCMXXV).
[p. 6]
20 blz. + 2 blz. voor de ets (door Creixams). 16,25 × 25 cm. Gedrukt op Hollandsch papier van Van Gelder Zonen. De exemplaren zijn door den dichter met rooden inkt genummerd op blz. 2. Titelpagina in rood (Agath) en zwart (de overige regels). Omslag in roodpaars, bedrukt met het woord Agath in zwart.
[Het werd geschreven in Oct.-Nov. 1924 en gedrukt in Febr. 1925].2
N.B. Deze gedichtenreeks van 16 sonnetten is nooit herdrukt.
1925
4.DE BEHOUDEN PRULLEMAND
De Behouden Prullemand. Snotneus-Vaerzen van Duco Perkens. Zorgvuldig gerangschikt en gedrukt, ter vermeiing van enkele vrienden en magen, in twaalf exemplaren, met portret door Creixams. 68 blz. 15 × 19,5 cm. Gedrukt op geschept papier. Omslag op rose papier, bedrukt met denzelfden tekst als de titelpagina, in dubbelen rand geplaatst. Op blz. 4: ‘Zonder het getuigenis van Creixams, die mij - in Juli '22 - ongeveer gezien moet hebben zooals ik was, zou ik het misschien niet gewaagd hebben deze vaerzen, zij 't slechts in twaalf exemplaren, te doen drukken. Het portret kan ruimschoots tot inleiding dienen’. Op blz. 4 van het omslag zijn de exemplaren door den dichter genummerd en gemerkt ‘D.P.’. De bundel opent met het gedicht ‘Na den Slag’, waaronder staat: ‘Aller-eerste gepoëtiseer (Bandoeng 1915)’.
[Geschreven 1915-1922, dus eig[enlik] vóór alles. Gedrukt in April 1925].3
Zie no. 9, 16, 17, 18 en 20.
1925
5.FILTER
Filter. Negen-en-veertig kwatrijnen van Duco Perkens. Met portret van de schrijver door Max Jacob. Te Brussel bij Raoul Simonson, 2, Rue du Bois Sauvage. MCMXXV.
56 blz. 11 × 17 cm. Colophon: ‘Van deze brochure werden gedrukt, ter drukkerij A. Breuer te Brussel, niet meer dan vijf-enzeventig exemplaren, genummerd 1-75; en waarvan 1-15 niet in de handel werden gebracht. Dit is no. ...’. Paars omslag, be-
[p. 7]
drukt met den tekst der titelpagina. Op blz. 2 (tegenover de titelpagina) is het portret, van een autotypie op kunstdrukpapier gedrukt, geplakt. Opdracht: Affectueusement à Pascal Pia (qui pourtant connaît mieux le jargon des coquillards que la langue de mes polders).
De kwatrijnen werden geschreven van 28-1-1925 tot en met 17-3-1925, dus iederen dag een kwatrijn. In latere uitgaven werden slechts 39 van de 49 kwatrijnen herdrukt.
Zie nos. 6, 12, 13, 17, 18, 20 en 32.
1926
6.BIJ GEBREK AAN ERNST
De eerste druk van Bij Gebrek aan Ernst (uitgave R. Simonson, 1926, zie no. 32) bevat in hoofdzaak prozaverhalen; daartusschen bevinden zich de volgende afdeelingen gedichten: Kwartier per Dag (herdruk van den tekst van 1924), Filter, voorafgegaan door andere strofen (herdruk van de 49 kwatrijnen van 1925, voorafgegaan door 9 andere gedichten), Voor de Famielje (gedichten in proza) en Windstilte (17 strofen van 8 regels).
Deze gedichten werden herdrukt in Poging tot Afstand (1927, zie no. 12 en 1928, zie no. 13), gedeeltelijk in Mikrochaos (1932, zie no. 17 en 1935, zie no. 18) en in Parlando (1941 , zie no. 20).
1926
7.HET BOOZIGE BOEKJE
Het Boozige Boekje. Voor den drukker en eenige amateurs 32 blz. (waarvan 8 blanco). 14,5 × 17,5 cm. Colophon: ‘Het boozige boekje werd geschreven tusschen 22 en 26 Februari 1926, en gedrukt op kosten van den schrijver (Ik heb geschreven, ben ik dan geen schrijver?) op de persen van Boosten & Stols, te Maastricht, onder toezicht van A.A.M. Stols, in de maand April van hetzelfde jaar (natuurlijk heeft dit allemaal niet het minste belang maar wij amateurs vinden het aardig zoo achterin een boekje), in 50 exemplaren, buiten den handel. Dit exemplaar is genummerd ... en geteekend:’ (handteekeningen van E. du Perron en A.A.M. Stols). Rose omslag bedrukt met den tekst der titelpagina geplaatst in een rand van fleurons.
Zie nos. 12, 13 en 43.
[p. 8]
1926
8.DE KONING EN ZIJN MIN
De Koning en zijn Min. Eroties Gedicht in Veertien Zangen uit een vreemde taal getrouwelik in de Nederlandse overgezet en gedrukt voor de Vertaler in elf exemplaren.
64 blz. 11,5 × 17,5 cm. Esparto-papier. Per pagina 3 strofen, loodrecht op de pagina gedrukt. [Het werd geschreven in Oct. '26 en gedrukt in dezelfde maand].4
Bruin omslag in zwart bedrukt met den tekst der titelpagina, welke in een rand geplaatst is.
N.B. Hoewel E.d.P. dit gedicht een ‘gebrekkelike overzetting dus van een in het oorspronkelik zeer savoereus en zeer schoon poëem’ noemt, hebben wij hier te doen met een oorspronkelijk gedicht van zijn hand. Dit gedicht is nooit herdrukt.
1927
9.DE BEHOUDEN PRULLEMAND
De Behouden Prullemand. Met een portret door P. Creixams. Niet in de handel.
44 blz. 15 × 19,5. Gedrukt op esparto papier. Omslag van groen papier bedrukt met den tekst der titelpagina. Op blz. 43: ‘De Behouden Prullemand werd gedrukt voor de schrijver, bij A. Breuer te Brussel, in niet meer dan twintig exemplaren’. [Keus uit de oudere Prullemand. 20 gedichten inpl. van 40. Bedoeld als: de verzen van Kr. Watteyn (voor intimi), gedrukt gelijktijdig met Een Voorbereiding: in Mei 1927].5
Zie no. 4, 16, 17, 18 en 20.
1927
10.BALLADE DER POLDERLANDSCHE ONRUSTIGE KAPOENEN
Ballade der Polderlandsche Onrustige Kapoenen. Geschreven bij het verschijnen van Nijgh & Van Ditmar's boekje: ‘Wat de Pers zegt van De Zondaar, door Alie Smeding’. Brussel, 21, Rue Saint-Jean, E. du Perron, z.j. [1927].
Planodruk (2 blz.). 18,5 × 27,7. Aan één zijde bedrukt. Dit pole-
[p. 9]
misch gedicht werd door Den Gulden Winckel geweigerd. E.d.P. liet het daarna voor eigen rekening drukken en zond het als ‘vliegend blaadje’ aan vrienden en belangstellenden. Vgl. ‘Cahiers van een Lezer’, eerste druk, blz. 37. Sept. 1927; Voor Kleine Parochie (Cahiers van een Lezer I) (1931) blz. 43-44; ‘Cahiers van een lezer’ gevolgd door ‘Uren met Dirk Coster’ (1946) blz. 26.
1927
11.ALLE DE ROZEN
Alle de Rozen of Het Gesprek bij Maanlicht. Met een tekening van A.C. Willink. Niet in de handel.
32 blz. 15,5 × 20. Colophon op blz. 29: ‘Alle de Rozen of Het Gesprek bij Maanlicht werd geschreven tussen Oktober '26 en '27 te Chaumont-Gistoux (Wallonië) en gedrukt voor de schrijver in twintig exemplaren bij A. Breuer, 313, Elsene Steenweg, te Brussel in Oktober '27. Dit exemplaar is genummerd: ...’
Rose omslag waarop: Alle de Rozen. Tekst gedrukt op esparto-papier.
Zie no. 16.
1927
12.POGING TOT AFSTAND
Poging tot Afstand. Met een tekening van A.C. Willink. Bij W.N. Dinger, Parklaan 27, Bussum 1927.
100 blz. 15,5 × 20 cm. Colophon op blz. 99: ‘Poging tot Afstand werd gedrukt bij A. Breuer, 313, Elsene Steenweg, te Brussel, in honderd-twintig genummerde exemplaren, waarvan de eerste twintig buiten de handel. No. ...’
Gedrukt op esparto-papier. Lichtblauw omslag bedrukt met den tekst der titelpagina.
Deze bundel bevat: Kwartier per Dag, Filter, Voor de Famielje, Windstilte, Het Boozige Boekje.
Zie nos. 2, 5, 6, 7, 13, 17, 18 en 20.
1928
13.POGING TOT AFSTAND
Poging tot Afstand. Met een tekening van A.C. Willink [uitgeversmerk]. A.A.M. Stols, Brussel en Maastricht, 1928.
[p. 10]
96 blz. 14 × 20 cm. Colophon op blz. 96: ‘Gedrukt bij Boosten & Stols te Maastricht in een oplage van 265 exemplaren: 15 op geschept Hollands papier (I-XV, waarvan I-V niet in de handel); en 250 op Engels papier (1-250, waarvan 1-50 niet in de handel). Drukkersmerk. No ...’ Opdracht: Aan A.C. Willink.
Goudgeel omslag bedrukt met den tekst der titelpagina, doch het uitgeversmerk in rood en een dubbele roode lijn om den tekst.
Een groot deel van deze oplage werd in 1932 op verzoek van den dichter door den uitgever vernietigd. Tekst conform met 1sten druk. Zie nos. 2, 5, 6, 7, 12, 17, 18 en 20.
1928
14.SONNET VAN BURGERDEUGD
Sonnet van Burgerdeugd. Gedicht van E. du Perron. Uitgave van A.A.M. Stols, Maastricht & Brussel, Houtsnede van A.C. Willink. Rijmprenten en Planodrukken No. 2, z.j. [1928].
2 blz. plano. 2.1 × 38. Gedrukt op Ossekop-papier van Van Gelder Zonen. Aan één zijde bedrukt.
Herdrukt in nos. 16, 17, 18 en 20; zie ook blz. 54.
1929
15.GEBED BIJ DE HARDE DOOD
Gebed bij de Harde Dood door E. du Perron. In een oplage van 50 exemplaren gedrukt voor de vrienden van A.A.M. Stols, Brussel, 1928.
24 blz. (waarvan 8 blanco). 14,5 × 17. Gedrukt op Hollandsch papier van Van Gelder Zonen bij Van Buggenhoudt te Brussel. No. 15 der serie ‘To The Happy Few’. Grijs omslag bedrukt met tekst der titelpagina, met weglating van den regel: ‘In een oplage van 50 exemplaren’.
N.B. De eerste publicatie van dit gedicht verscheen in het Sept. nr 1928 van De Gids (In Memoriam O.J.P.) met 24 strophen evenals deze eerste editie; de latere publicaties in Erts (1929), Parlando (1930, 1941) en Mikrochaos (1932, 1935) tellen 28 strophen, n.l. uitgebreid met strophen 8, 15, 22, 26.
Herdrukt in nos. 16, 17, 18 en 20; zie ook blzn.: 54 en 63.
[p. 11]
1930
16.PARLANDO
Parlando door E. du Perron. [Houtsnede-vignet der serie ‘Luchtkasteelen’ door J. Franken Pzn.]. A.A.M. Stols, Maastricht & Brussel, 1930.
68 blz. (waarvan 6 blanco). 13,5 × 21 cm. Gedrukt op Hollandsch papier van Pannekoek & Co. Colophon op blz. 63: ‘“Parlando” door E. du Perron is het vierde deel van de serie “Luchtkasteelen” en werd in Januari 1930 gedrukt onder leiding van A.A.M. Stols in de drukkerij Boosten & Stols te Maastricht in een oplage van 150 exemplaren (1-150). De nummers 126-150 zijn gereserveerd voor den schrijver, den uitgever en de pers. No. ... [uitgeversmerk]’. Omslag van grijs geschept papier met den tekst van de titelpagina. Opdracht: Aan Jan van Nijlen.
Inhoud: Rose en Geel: De Francs-tireurs, Adriana de Buuck, Reprise (na 6 jaar), Beeld uit het Verleden, Ander Beeld, Wandeling zonder Maan, Twintigste Eeuw, Evocatio, De Bezitting, De Dorpsschone, Bijwijze van Haat, Sonnet van Burgerdeugd, Voor een bundel van Jan van Nijlen, Begin van de Lente, O lieflik Dorp, Platen aan de Wand, De Douairière, Landelik Treurspel, Het Kind dat wij waren, Stevens pinxit, De Vrouw op mijn Schoorsteen, Ter Uitnodiging, De Bedelaar onder de Boom, Een grote Stilte, Leven is goed .... In Memoriam, Kolonie, Mystiek Terrein, De Katastrofe, Epitaaf; Gebed bij de Harde Dood, Hubertus bij Zon en Schaduw, P.P.C., Lied van Avontuur, L'Homme qui rit, Een Opdracht, Het Huis, Mirliton.
Zie nos. 4, 9, 17, 18 en 20.
1932
17.MIKROCHAOS
Mikrochaos. Met een tekening van A.C. Willink [uitgeversmerk] A.A.M. Stols, Brussel & Maastricht, 1932.
112 blz. 13,5 × 21 cm. Colophon op blz. 111: ‘Van deze uitgave werden 10 exemplaren op geschept Hollands papier gedrukt.’ Omslag van grijs gehamerd papier met: E. du Perron. Mikrochaos [uit geversmerk]. Gedrukt bij Boosten & Stols te Maastricht. Band van grijs linnen in goud gestempeld.
[p. 12]
Inhoud: Voorwoord (April '32); Vermoeide Jeugd (Aan A.C. Willink): Bittere ballade (1921), Roman in twee vensters (1921), Modern Toerisme, De Paladijnen, Oefenplaats, Als Reisverhaal, Lied van Verwachting, De Ouwedame, De zieke Man, De nieuwe Moord van Raamsdonk, Kroniek (1924), Lied van Avontuur, Filter (Febr. '25), Windstilte (Côte d'Azur, Dec. '25); Rose en Geel (Aan Jan van Nijlen): De Franctireurs, Adriana de Buuck, Reprise (Na 6 jaar), Beeld uit het verleden, Ander Beeld, Wandeling zonder Maan, Twintigste Eeuw, Evocatio, De Bezitting, De Dorpsschone, Bijwijze van Haat, Sonnet van Burgerdeugd, Bij een bundel van Jan van Nijlen, Begin van de Lente, De Notaris spreekt, O lieflik Dorp, Landelik Treurspel, De Douairière, Een Apostel, Stevens pinxit, De Vrouw op mijn Schoorsteen, Ter Uitnodiging, De Bedelaar onder de Boom, Het Kind dat wij waren, Een grote Stilte, Leven is goed..., Gebed bij de Harde Dood (Maart '28); Het Verval (Aan Victor E. van Vriesland): Hubertus bij Zon en Schaduw (Gistoux, April '29), P.P.C., De Man die lacht, Een Opdracht, Het Huis, Pastiche-Nerval, Gli Amanti, In Memoriam, Kolonie, Mystiek Terrein, De Katastrofe, Epitaaf, De Ronker tot de Verdrevene, Een Vrouw, Voor S. -, De Wachtende (1929), Mirliton; Aantekeningen.
N.B. De afdeeling ‘Vermoeide Jeugd’ is een gedeeltelijke herdruk van Poging tot Afstand (1927), waarvan ‘Filter’ nu 39 kwatrijnen telt; de afdeeling ‘Rose en Geel’ uit Parlando (1930) is vermeerderd met: Een Apostel, De Notaris spreekt; herzien zijn: De Franctireurs, Adriana de Buuck, Ander Beeld, Wandeling zonder Maan, De Bezitting, Bijwijze van Haat, Sonnet van Burgerdeugd, O lieflik Dorp, Ter Uitnodiging, De Bedelaar onder de Boom, Het Kind dat wij waren, Leven is goed...; vervallen zijn: Lied van Avontuur, Platen aan de Wand; de afdeeling ‘Het Verval’ bevat de nieuwe gedichten: Pastiche-Nerval, Gli Amanti, De Ronker tot de Verdrevene, Een Vrouw, Voor S. -, De Wachtende, Mirliton; herzien zijn: P.P.C., De Man die lacht, Een Opdracht, In Memoriam, Mystiek Terrein, Epitaaf, Mirliton.
De inhoudsopgave in deze uitgave is ten deele foutief door het verplaatsen van ‘Begin van de Lente’ van blz. 56 naar blz. 53.
Zie nos. 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 en 21.
[p. 13]
1935
18.MIKROCHAOS
Mikrochaos. Tweede, vermeerderde druk. Serie ‘Kaleidoscoop’ No. 24. A.A.M. Stols' Uitgevers-Mij. Maastricht & Brussel, z.j. [1935].
136 blz. (waarvan, blzn. 129-134 catalogus der serie ‘Kaleidoscoop’). 12.5 × 19,5 cm. Op blz. 128: ‘Gezet met de Garamond-Letter en gedrukt bij de Firma Boosten & Stols te Maastricht’. Op blz. 6 staat een lijst van werken van E.d.P. tot 1935.
Omslag van crème papier bedrukt in zwart en bruin. Banden van bruin linnen in goud gestempeld. Omslagontwerp door J. Buckland Wright.
N.B. Voor het vervaardigen van deze uitgave werd gebruik gemaakt van de niet-verkochte exemplaren van de uitgave van 1932, hierboven beschreven. De bladzijden 1 t.m. 16 en 97 t.m. 104 werden opnieuw gezet en gedrukt. Het ‘Voorwoord’ uit 1932 is vervallen. ‘Mirliton’ staat wederom aan het eind. Ook de ‘Aantekeningen’ werden opnieuw gezet.
Inhoud: Vermoeide Jeugd (conform uitgave 1932); Rose en Geel (conform uitgave 1932); Het Verval (conform uitgave 1932, behoudens het weglaten van ‘Mirliton’ uit deze afdeeling); Parlando (N.B. Deze afdeeling heeft niets te maken met de gelijknamige bundels uit 1930 en 1941; zij bevat een 12-tal gedichten, n.l. Somewhere, Op een Divanbed, De Bierpiraat, Aan Greshoff, Twee Filmsirenen, Voor een Paradijsvaarder, De Verloofde, De Vooruitgang, Maar heden..., Saint-Just, Twee Liedjes van Byron, Billets pour Elle, door E.d.P. sedert 1932 in ‘Forum’, ‘Groot-Nederland’ en ‘Helikon’ gepubliceerd, afgesloten door ‘Mirliton’); Aantekeningen.
Zie nos. 17 en 20.
1941
19.DE GRIJZE DASHOND
De Grijze Dashond. Gedicht door E. du Perron. Inleiding door S. Vestdijk. Uitgave van A.A.M. Stols, Rijswijk (Z.H.), ‘Helikon’, Tijdschrift voor Poëzie onder redactie van Ed. Hoornik. Jan. 1941, 11e jaargang, no. 11.
[p. 14]
40 blz. 12,25 × 20 cm. De Inleiding door S. Vestdijk op blz. 5-9 is niet identiek met die, welke hij voor de eerste publicatie van dit gedicht in ‘Groot Nederland’, Augustus 1940 schreef. Op blz. 4: ‘Oplage 300 exemplaren’. Alle exemplaren zijn gebonden in een licht-groen cartonnen bandje met wit etiket op plat en rug, in zwart gedrukt.
N.B. Dit onvoltooide gedicht verscheen posthuum en werd bij de eerste publicatie in ‘Groot-Nederland’ opgedragen: Aan Cola Debrot, welke opdracht bij den herdruk door mevr. E. du Perron-De Roos geschrapt werd. Herdrukt in no. 20; zie ook blz. 55.
1941
20.PARLANDO, Verzamelde Gedichten
Parlando (in rood gedrukt). Verzamelde Gedichten. [Uitgeversmerk.[ 1941. A.A.M. Stols, Uitgever. Rijswijk, Z.-H.
188 blz. 15,5 × 23,5 cm. De Inleiding door S. Vestdijk beslaat de blz. 7 t/m 11.
Band in bruin buckram met stempels in goud ontworpen door Helmut Salden; stofomslag in zwart, grijs en wit geteekend door Helmut Salden. De exemplaren op Hollandsch papier werden in perkament gebonden en versierd met de bandstempels van Helmut Salden.
Colophon op blz. 188: ‘Parlando, Verzamelde Gedichten van E. du Perron, ingeleid door S. Vestdijk, werd in Juni 1941 gezet uit de letter “Lutetia” van J. van Krimpen en naar typografisch ontwerp van A.A.M. Stols gedrukt bij de Firma Boosten & Stols te Maastricht. De bandstempels en het stofomslag werden ontworpen door Helmut Salden. Buiten de gewone oplage werden 25 exemplaren, genummerd van I tot en met XXV, gedrukt op geschept Hollandsch papier van Pannekoek & Co. Bindwerk van de N.V. v/h J. Giltay & Zn. te Dordrecht. [Uitgeversmerk]. No. ...’.
Inhoud: Inleiding door S. Vestdijk; Vermoeide Jeugd (vgl. Mikrochaos, 1935, vermeerderd met: De Mama; herzien zijn: Oefen plaats, De zieke Man, Reisverhaal, Windstilte; vervallen is: Lied van Avontuur); Rose en Geel (conform Mikrochaos, 1935); Het Verval (vgl. Mikrochaos, 1935; vermeerderd met: Na 't zoetste werk. Mirliton; herzien zijn: De Man die lacht, Een Opdracht, Gli Aman
[p. 15]
ti); Parlando (vgl. Mikrochaos, 1935; vermeerderd met: Garoet bij nacht, Meisje in Parelgrijs, Het Spook, Eens een Jongmeisje, De twee Gevangenen, La véritable Manola; herzien zijn: Antwoord aan Greshoff, Saint-Just; vervallen zijn: Maar heden..., Mirliton); De Grijze Dashond; Aantekeningen; Bibliografie der Dichtbundels van E. du Perron door A.A.M. Stols.
N.B. Deze uitgave werd, door den auteur voor den druk gereed gemaakt, in de nalatenschap gevonden en in Augustus 1941 posthuum in den handel gebracht. De Inleiding door S. Vestdijk en de Bibliografie der Dichtbundels door A.A.M. Stols zijn voor deze uitgave geschreven. Op blz. 129 moet de titel van het gedicht luiden: Meisje in Parelgrijs (vgl. Inhoudsopgave).
Zie nos. 2, 4, 5, 6, 9 en 11-19.
1942
21.EEN GROTE STILTE
Een grote stilte. Teekening van A.C. Willink.
No. 11, Orpheus. [Uitgeversmerk] A.A.M. Stols, Uitgever, 's-Gravenhage.
4 blz. 16 × 25 cm. Omslag van crèmekleurig papier.
Op blz. 4: ‘Gedrukt bij Boosten & Stols/ Maastricht/ 1941.’
N.B. Dit rijmboekje verscheen als no 11 van de serie ‘Orpheus’ in een oplage van 1000 ex.; de titelpagina werd gezet in de letter Lutetia en de tekst in de Janson-letter.
Zie nos. 16, 17, 18, 20 en blz. 63.
1De aanteekeningen tusschen [] berusten op gegevens door E. du Perron verstrekt.
2De aanteekeningen tusschen [] berusten op gegevens door E. du Perron verstrekt.
3De aanteekeningen tusschen [] berusten op gegevens door E. du Perron verstrekt.
4De aanteekeningen tusschen [] berusten op gegevens door E. du Perron verstrekt.
5De aanteekeningen tusschen [] berusten op gegevens door E. du Perron verstrekt.